GL_ZIDT_badge_H_RGB


Welkom op de site van

GroenLinks Oostzaan
__________________________________________________________

De nieuwste artikelen vindt u hier:

Clubs “schrikken zich rot” over onderzoek kankerverwekkend kunstgras
Antwoorden en memo van college over kunstgras
Geen verbreding Snelweg A 8
Algemene Beschouwingen GroenLinks begroting 2017
Nieuwe vragen over situatie OFC
________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Clubs “schrikken zich rot” over onderzoek kankerverwekkend kunstgras

Uit de beantwoording op onze vragen over de rubberkorrels blijkt dat het college de lijn van de KNVB volgt en het RIVM onderzoek afwacht. Er zijn echter elf gemeenten en voetbalclubs die al zelf hun kunstgras hebben laten onderzoeken. Hierbij zijn hogere concentraties kankerverwekkende stoffen aangetroffen dan in consumentenproducten is toegestaan. Dat blijkt uit de rapportages die in het bezit zijn van de Volkskrant.

kunstgras in hand

U vindt hier de link naar het artikel in de Volkskrant met de titel:
"Clubs 'schrikken zich rot' over onderzoek kankerverwekkend kunstgras"

Ook andere kranten als bijvoorbeeld De Telegraaf schrijft hierover:
"Kankerverwekkende stoffen op bijna elk kunstgrasveld"

Wij begrijpen dat dit bij sporters en/of ouders van sporters veel onrust teweeg brengt. GroenLinks zal de wethouder dan ook op de huid blijven zitten om dit, in overleg met de betreffende clubs, goed en veilig op te lossen, zodat er veilig en met veel plezier gesport kan worden.
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Antwoorden en memo van college
op vragen GroenLinks over kunstgras
 
Enige weken geleden heeft GroenLinks vragen gesteld n.a.v. de mogelijke gezondheidsproblemen m.b.t. de rubberkorrels op kunstgrasvelden. Het college heeft deze nu beantwoord alsmede is er een memo van de wethouder verschenen.

link naar antwoorden:...

link naar memo kunstgras en rubber instrooi:....

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GENOEG VAN MEER EN MEER ASFALT

GEEN VERBREDING A8 SNELWEG

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Behalve Luxemburg en Malta doen alle andere Europese landen het beter op het gebied van schone energie dan Nederland. Dat is op zijn minst al beschamend.
In dit licht gezien is de verbreding van de A8 absurd. Meer asfalt betekent meer files en meer uitstoot van o.a. ultrafijnstof en fijnstof. Dit is slecht voor het klimaat en slecht voor onze gezondheid en de gezondheid van onze kinderen. In Nederland waait vaak een westenwind en die blaast de vieze lucht recht over Oostzaan. Ook wordt een groot stuk van het Oostzanerveld afgesnoept. Het Oostzanerveld is een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat dit een Europees beschermd gebied is. De overheid heeft de plicht dit te beschermen en moet dit op zijn minst in stand houden zonder enige verslechtering. Dit is een uniek veenweidegebied , zelfs op wereldniveau, en belangrijk voor weidevogels en uniek veenmosrietland.

landschap_oostzanerveld

Waar de vogelbescherming een zaak in Europa tegen de overheid begint om de Nederlandse overheid te dwingen zijn verplichtingen na te komen gaat diezelfde Nederlandse overheid rustig het unieke Oostzanerveld, met zijn belang voor veenmosrietland en weidevogels, verkleinen. Ook neemt een veenweidegebied CO2 op. De opname van een gebied als het Oostzanerveld is ca. de uitstoot van CO2 van een stad als Amsterdam.
Het is dan ook om vele redenen ronduit absurd om deze snelweg nog verder te verbreden (de laatste verbreding is van slechts een paar jaar terug) en het is nu tijd om volop in te zetten op een zeer goed fietsnetwerk en het Openbaar Vervoer.

Laat u a.u.b. weten of u het hiermee eens bent en of u ideeën hebt om deze onzalige plannen tegen te houden.

Neem hier contact met ons op

Samen kunnen we veel!

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Algemene Beschouwingen GroenLinks begroting 2017

Bert Jongert Fractievoorzitter

Zelfstandig, Groen en Sociaal
Geachte voorzitter, Vorig jaar in onze beschouwingen en in ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven hoe GroenLinks ons dorp ziet. In deze Algemene Beschouwingen wil ik dit nogmaals en graag benadrukken: zelfstandig, groen en sociaal. Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden. De brede coalitie van VVD, D66 en GroenLinks is nu twee jaar onderweg en voor ons ligt de begroting 2017 Voorzitter,
Een zelfstandig dorp betekent politiek dicht bij de inwoners. Oostzaners kunnen het hart op de tong hebben en door het jaar heen hebben we diverse insprekers gehad die van hun hart geen moordkuil maken. Naar de insprekers wordt goed geluisterd en hun inbreng wordt altijd meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming. De gemeenteraad kan echter niet met alle winden meevaren. Het is dus van belang dat de gemeenteraad een kader schept en beleid uitzet en deze uitgezette richting vasthoudt. Natuurlijk worden nieuwe inzichten hierin verwerkt, maar de koers wordt vastgehouden. Ik wil graag vanaf deze plaats onze coalitiepartners danken voor nu 2 jaar constructieve samenwerking. Ook wil ik de oppositie danken. Zij gaan een stevig debat niet uit de weg en houden daarmee de coalitie scherp. Hun grondhouding is coöperatief en de vele dossiers die de raad passeren worden op hun inhoud beoordeelt. Dank daarvoor. Natuurlijk danken wij ook het College en de ambtenaren voor het vele werk dat zij verzet hebben.

Voorzitter,
Een zelfstandig dorp kan niet zonder samenwerking met omliggende gemeente. Wij hebben regelmatig contact met onze GroenLinks collega’s in de omliggende gemeente. Natuurlijk onze partners in Over-gemeente Wormerland, maar ook de collega’s uit Waterland, Zaanstad en de Provincie Noord-Holland. Helaas hebben we geen afdeling in Landsmeer, dus dat is wat lastig. Wij merken wel een positieve houding bij onze collega’s t.o.v. uitbreiding Over-gemeente. Om misverstanden te voorkomen; ik heb niet de indruk dat Zaanstad zich bij Over-gemeente wil aansluiten…. Natuurlijk zijn er ook vele onderlinge contacten op College niveau. Misschien kan straks de burgemeester in hun termijn een korte up-date geven hoe de contacten en het proces aangaande uitbreiding Over-gemeente loopt?

Voorzitter,
We hebben de afgelopen jaren stevig moeten bezuinigen. Dit jaar is dit iets minder noodzakelijk geweest. Echter het is altijd een puzzel om de schaarse middelen in te zetten en tot een sluitende begroting te komen. Zoals gezegd onze leidraad voor Oostzaan is zelfstandig, groen en Sociaal.

De overheveling van de jeugdzorg en langdurige zorg naar de gemeente, de zogeheten decentralisatie, is goed op stoom gekomen. Het gaat om een complex proces waarbij van de gemeente en samenwerkende partijen veel wordt gevraagd. De fractie van GroenLinks heeft waardering voor hetgeen bereikt is, maar maakt zich wel zorgen over de te lange wachttijden en doorlooptijden. Wij vragen het College om deze terug te brengen tot minimaal de afgesproken normen. Ook zien we graag dat begroting en bestedingen in de beide domeinen van zorg gelijk op gaan zodat niet nog een keer gelden van het ene maar het andere domein hoeven te worden overgeheveld. Wij vragen u beter grip te krijgen op inkoopprocessen, uitgaven en facturering.
Wat betreft het uiteindelijke doel, het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie voor cliënten, kunt u aangeven in hoeverre de transformatie van de zorg en de lokale uitvoering daaraan heeft bijgedragen? Worden zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van bewoners groter bij deze nieuwe aanpak? Zo ja kunt u daar concrete voorbeelden van geven? Zo nee, wat gaat u nog verder verbeteren? Heeft u ook de eigen kracht methode ingezet? Betekent de nieuwe aanpak ook dat eerder wordt ingegrepen en dat minder beroep moet worden gedaan op specialistische zorg?
In de NRC van afgelopen zaterdag hebben specialisten in de jeugdzorg kritiek dat zij hun werk niet meer goed kunnen doen omdat gemeente op hun stoel zijn gaan zitten. Heeft u deze geluiden ook opgepikt? Bent u het eens met deze uitspraken? Zo ja, wat gaat u doen om de jeugdpsychiater weer de eigen professionele ruimte te geven?

Wat betreft de uitvoering van de Participatiewet is de fractie van GroenLinks blij dat de grote buurgemeenten elkaar hebben gevonden in het opzetten van een gemeenschappelijk Participatiebedrijf waar Oostzaan plaatsen kan inkopen voor de huidige WSW-ers. GroenLinks verwacht van het College wel een sterke verbetering van de uitstroomcijfers naar werk. Die zijn tot nu toe onder de maat. Kan het College concreet aangeven wat zij op dit punt wil bereiken, de resultaten wil verbeteren en hoe zij dat denkt aan te pakken? Kan het College aangeven hoe zij de werkgevers gaat aanspreken? Kan het College aangeven hoe zij jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren uit het praktijkonderwijs, aan werk en inkomen gaat helpen nu de Wajong voor de meesten van hen is uitgesloten?

Voorzitter,
De gemeente is er niet alleen voor de kwetsbare bewoners, maar ook voor de meer zelfredzame.
Bewoners die wel gebruik willen blijven maken van huidige maatschappelijke voorzieningen zoals de Bibliotheek. GroenLinks dringt er bij u op aan deze voorziening te behouden en te versterken en daarvoor de middelen te vinden. Bij voorkeur op de huidige locatie in het centrum, ons gemeenschapshuis De Kunstgreep. Uiteraard in samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen en onderwijskundige en culturele instellingen. Ontwikkeling en educatie van bewoners, jong en oud is een fundament voor een goed functionerende gemeenschap.

Naast deze belangrijke sociale thema’s is het belangrijk dat wij onze afspraken nakomen. Het Centrum Jong zou tijdelijk op de plek naast De Rietkraag komen. Wij willen dat deze situatie nu recht doet aan de afspraken met de buurt en dat het Centrum Jong verplaatst wordt. Hiervoor dienen we een motie in.

Voorzitter,
Het regelmatig kunnen aanbieden van huisvuil is belangrijk voor inwoners van een gemeente. Wij zien graag dat Oostzaners hun grofvuil ook op zaterdag naar de gemeentewerf kunnen brengen en dat de kosten beheersbaar blijven. Hiervoor dienen we ook een motie in. We willen hierbij opmerken dat er vanuit het Rijk de opdracht komt, of er misschien al is, dat het huisvuil per inwoner drastisch teruggebracht moet worden. Kan het College bevestigen of die opdracht komt of er al is? En zo ja, hoe hierop ingespeeld gaat worden?

Voorzitter,
Oostzaan is een uniek dorp, liggend in een uniek veenweidegebied en met het prachtige Twiske naast spreekwoordelijk ieders deur.
Het unieke te vernieuwen zonder afbreuk te doen aan het karakter van Oostzaan en de natuurwaarden om ons heen is een uitdaging die de fractie van GroenLinks graag aangaat.

Het Oostzanerveld blijft een gebied waar wij ons zorgen over maken. Het is een Natura 2000 gebied waar wij als gemeente medeverantwoordelijk voor zijn om dat in stand te houden. Wij zijn dan ook tevreden dat de gemeente ook dit jaar er weer geld voor reserveert. Wij vragen het College om in het overleg met o.a. SBB te komen tot een goede besteding van dit geld, gericht op het open houden van het veenweidegebied. Verder willen wij graag zien dat het College blijft inzetten op het benaderen van particulieren die grond bezitten in het Oostzanerveld om hen te overtuigen onderhoud te plegen aan hun grond of het anders over te dragen aan bv SBB.
Vorig jaar hebben wij het College gevraagd om werk te maken van het aanschrijven van eigenaren van percelen in het Oostzanerveld om hun percelen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, schoon te maken. Ook is een motie van soortgelijke strekking reeds door de gehele raad aangenomen op 29 oktober 2012. De wethouder heeft aangegeven dat de eigenaren zijn aangeschreven. Wij zijn blij dat deze wethouder hier nu echt werk van maakt. Wij horen graag van de wethouder wat de stand van zaken is op dit moment. Concrete vragen zijn: Is er verdergaande verbetering in het schoonmaken door particuliere eigenaren? Zo niet, gaat er verder handhavend opgetreden worden?

Verder blijft het van belang om in overleg met de provincie te komen tot het verlenen van subsidies aan beheerboeren. Boeren in het Oostzanerveld moet met name gericht zijn op het beheren van het Natura 2000 gebied en dat kan alleen met subsidies gerealiseerd worden.

Voorzitter,
Nieuwe woningbouw op bescheiden schaal zal moeten aansluiten op dit groene karakter van ons dorp. Ook het verbeteren van losse woningen en woningblokken in het licht van hedendaagse eisen en wensen dient te passen in deze visie op ons dorp.

De hoogspanningsproblematiek lijkt met de uitkoop van enkele woningen te worden afgekocht door Den Haag. Een fopspeen voor de betrokken bewoners. GroenLinks eist nog steeds dat er echte oplossingen komen, waarbij het risico voor alle bewoners wordt teruggebracht tot nul. Verplaatsen is voor ons de enig te accepteren uitkomst, bv. Integreren met de A8 wanneer een drastisch ander tracé niet mogelijk is.

Voorzitter,
De reserves van het Twiske raken uitgeput. Hoewel het recreatieschap op dit moment niet in de problemen zit maken wij ons toch grote zorgen. Er zijn geen inkomsten meer uit rente en de invulling van Twiske Poort is ook nog niet gerealiseerd. De overheden maken terugtrekkende bewegingen wat betreft ondersteuning terwijl het ook hier een Natura 2000 gebied betreft. Wethouder, kunt u ons verduidelijken wat de eventuele scenario zijn om te zorgen dat het gebied niet vervalt aan projectontwikkelaars die, wat ons betreft, onwenselijke projecten willen gaan realiseren.
We zijn verheugd dat het College vaart maakt met zeer belangrijke en diverse duurzaamheidsprojecten als onder andere LED verlichting voor de openbare weg, structuurvisie Groen, duurzame markt en zonnepanelen op openbare gebouwen.
De fractie van GroenLinks wil verder dat de verlichting in Oostzaan ter wille van de veiligheid van weggebruikers en bewoners niet faalt. Dit gebeurt momenteel te vaak. Kan het College aangeven hoe zij bij de beheerder gaat afdwingen om dit te realiseren.

Los van dat is het ook fijn dat de nachtelijke kwaliteit van de sterrenhemel af en toe zichtbaar is. Wij vragen het college dan ook om vanaf volgend jaar mee te doen aan de Nacht van de Nacht.

Voorzitter,
Veiligheid is een belangrijk thema voor GroenLinks. Wij zijn blij dat de wethouder zeer serieus werkt maakt van een gedegen verkeersplan. Er is veel inspraak nodig en de wethouder geeft hier volop ruimte aan. Dat vinden we belangrijk en ondersteunen we volkomen, maar zijn ons ook bewust dat het nooit zal lukken om iedereen tevreden te stellen. Voor GroenLinks staat echter 1 aspect altijd bovenaan; de veiligheid van voetgangers en fietsers. Terug naar 30 km is daarbij een zeer goed begin. Naast de veiligheid vermindert dit ook de uitstoot van ultra fijnstof en fijnstof door auto’s die dezelfde voetgangers en fietsers direct inademen. Ook belangrijk voor de gezondheid dus. We zien uit naar het verkeersplan. Een kanttekening wil ik hierbij maken; wij zien graag dat iedereen in ons dorp zijn of haar verantwoording blijft nemen in het geven van het goede voorbeeld. Regels en weginrichting kunnen we vanuit de politiek beïnvloeden, verkeersgedrag en mentaliteit niet.

Er is ruimte gemaakt in de begroting voor het terugbrengen van een BOA. Er is een fors bedrag gereserveerd voor de financiering van deze BOA. Er leven bij ons nog wel vragen naar de uiteindelijk en feitelijk bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. We willen dat deze BOA zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. We dienen hiervoor een motie in. Ook vragen wij ons af wanneer de ons beloofde tweede wijkagent komt. Kan het college hier al meer over zeggen?

Tot slot voorzitter, Wij kunnen niet om de actualiteit heen.
Er zijn vergevorderde plannen om de A8 te verbreden. Laat duidelijk zijn dat GroenLinks hier fel tegen is. Rijkswaterstaat steelt Groen van het Oostzanerveld en geeft er asfalt voor terug. Dit betekent dat er extra rijstroken met file staan met allemaal fijnstof uitbrakende auto's. Meer asfalt is meer file is meer uitstoot! Met een overwegende westenwind betekent dit dat de inwoners van Oostzaan deze vieze fijnstof lucht mogen inademen. Naast de grote aantasting van het Oostzanerveld is dit gewoon zeer slecht voor de gezondheid, waarbij vooral kinderen kwetsbaar zijn voor het inademen van fijnstof en ultrafijnstof. Ook verwachten wij een verdere toename van geluidoverlast. Wij willen een gezonde leefomgeving en vragen het College om er alles aan te doen om deze onzalige verbreding tegen te houden. Zet in op verbetering van het OV en een goed fietsnetwerk in plaats van asfalt.

Daarnaast hebben we nog de onverkwikkelijke situatie van de grote hoeveelheid gevonden harddrugs bij de Stichting Topvoetbal Oostzaan. Wij roepen het Openbaar Ministerie op haast te maken met deze zaak, zodat er duidelijkheid komt en deze onverkwikkelijke zaak afgerond kan worden. OFC is een mooie en 1 van Oostzaans grootste verenigingen, waar vele, jong en oud, plezier beleven aan het voetballen. Dat willen wij graag zo houden! Wij vragen het College om de vinger aan de pols te houden en de raad direct te informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

Een zelfstandig, Groen en Sociaal Oostzaan. Er is veel bereikt, maar de uitdagingen zijn groot. Wij zijn klaar om die uitdaging het komende jaar aan te gaan. Dank u wel voorzitter


__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Nieuwe vragen over situatie OFC

In de brief die het college aan de raad heeft geschreven blijkt echter dat het gaat om 114,4 gram harddrugs en 58 tabletten MDMA. Dit is circa 230 X de ‘toegestane’ hoeveelheid, zoals uit dezelfde brief blijkt. Dit is dan nog exclusief de gevonden pillen. Ook gaat het in de brief uitdrukkelijk om harddrugs en niet alleen om "een hoeveelheid extacy die net iets meer was dan toegestaan voor eigen gebruik". U vind de brief van het college bij eerder geschreven artikelen over dit onderwerp.

Na het lezen van de antwoorden van het college hebben wij wederom vragen:

Antwoorden college: .....

Aanvullende vragen:.....
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Besturen van OFC en Stichting Topvoetbal Oostzaan schrijven gezamenlijk persbericht met andere informatie dan college verstrekt in brief.

Het college heeft in een brief van 4 oktober (door raad ontvangen op 12 oktober) j.l. onze eerder gestelde vragen (48/16 en 49/16) beantwoord. De beantwoording van de vragen roepen wel nieuwe vragen op. Vooral het feit dat de besturen van OFC en Stichting Topvoetbal Oostzaan in een gezamenlijk persbericht melden dat: “Volgens de politie betrof de vondst een hoeveelheid extacy die net iets meer was dan toegestaan voor eigen gebruik” verrast ons. Dit persbericht is op de website van OFC geplaatst op 30 september 2016 om 11:15 uur.

Hierbij vind u het gehele persbericht van OFC:

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden

Er wordt in Oostzaan, door jong en oud, intensief gesport op kunstgrasvelden.

5 oktober j.l werd in het TV programma Zembla gewezen op mogelijk ernstige risico’s van het sportenfacebook op kunstgrasvelden vanwege het gebruikte afvalmateriaal.

kunstgras

Uit de toelichting van Zembla:
Voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat zou gevaarlijk kunnen zijn. Dat stellen vooraanstaande wetenschappers in de ZEMBLA-uitzending ‘Gevaarlijk Spel’. Het rubbergranulaat, gemaakt van oude autobanden, bevat kankerverwekkende stoffen en er is nooit goed onderzocht of die stoffen in het lichaam van sporters terecht komen. In het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden is het gehalte van die kankerverwekkende stoffen vele malen hoger dan de nieuwe Europese (REACH) normen

Zo lang er geen duidelijkheid is over de risico’s zou er niet op de velden gespeeld moeten worden.

Ruim 30 voetbalclubs in het land hebben inmiddels maatregelen genomen om niet te hoeven spelen en te trainen op kunstgrasvelden.

In de Verenigde Staten en Groot Brittannië zijn er steeds meer voetballers – en vooral keepers- die een verband leggen tussen het spelen op deze velden en het feit dat zij kanker hebben gekregen.

De Utrechtse toxicoloog Martin van den Berg en de Schotse hoogleraar volksgezondheid Andrew Watterson zeggen in ZEMBLA dat alleen grondig epidemiologisch onderzoek kan uitsluiten dat er gezondheidsrisico’s zijn.

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college betreffende de eventuele gezondheidsrisico's mbt sporten op kunstgrasvelden:
link naar vragen

link naar de antwoorden
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Harddrugs gevonden bij Stichting Topvoetbal Oostzaan

De gemeenteraad van Oostzaan heeft een brief
(klik hier voor de brief) van het college ontvangen waarin wordt aangegeven dat er 114,4 gram harddrugs en 58 tabletten MDMA is gevonden op het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan ontvangen. In deze brief wordt aangegeven dat de gevonden hoeveelheid harddrugs ruimschoots de getolereerde hoeveelheid van 0,5 gram die wordt gezien als ‘persoonlijk gebruik’ overschrijdt; het betreft hier dus een z.g. handelshoeveelheid

De burgemeester heeft vanuit zijn bevoegdheid zijn (beperkte) middelen ingezet en een waarschuwing doen uitgaan.

Het betekent ook dat de situatie is veranderd. Het eerst leek te gaan om belasting ontduiking en daar is nu druggerelateerde criminaliteit bij gekomen.

Het is van belang dat we duidelijk krijgen wat precies de relatie is tussen de gemeente en de Stichting Topvoetbal Oostzaan.

Ook willen we weten wat dit, voor ons nieuwe feit, betekent voor het onderzoek.

De fractie van GroenLinks heeft n.a.v. de ontstane situatie wederom een aantal vragen:

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 28 september 2016

Onderwerp: OFC

Inleiding
Wij hebben een brief van het college aan de raad waarin wordt aangegeven dat er 114,4 gram harddrugs en 58 tabletten MDMA is gevonden op het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan ontvangen. In deze brief wordt aangegeven dat de gevonden hoeveelheid harddrugs ruimschoots de getolereerde hoeveelheid van 0,5 gram die wordt gezien als ‘persoonlijk gebruik’ overschrijdt; het betreft hier dus een z.g. handelshoeveelheid

De burgemeester heeft vanuit zijn bevoegdheid zijn (beperkte) middelen ingezet en een waarschuwing doen uitgaan.

Het betekent ook dat de situatie in die zin is veranderd dat het eerst leek te gaan om belasting ontduiking en dat het nu ook om (zware) druggerelateerde criminaliteit gaat.

Het is van belang dat we duidelijk krijgen wat precies de relatie is tussen de gemeente en de Stichting Topvoetbal Oostzaan.

Ook willen we weten wat dit, voor ons nieuwe feit, betekent voor het onderzoek.


Wij hebben n.a.v. de ontstane situatie de volgende vragen:
 1. Het gaat hier om nieuwe strafbare feiten. Hoe gaat het Openbaar Ministerie hiermee om? Is er al meer bekend over het lopende onderzoek?
 2. Wat zijn de relaties van de gemeente met : OFC, Stichting Topvoetbal Oostzaan en Stichting Sportcomplexen Twiskeweg? En kan het college de onderlinge relaties tussen OFC - Stichting Topvoetbal Oostzaan en Stichting Sportcomplexen Twiskeweg in kaart brengen?
 3. Als er een (indirecte) relatie is tussen Stichting Sportcomplexen Twiskeweg en Stichting Topvoetbal Oostzaan hoe gaat het college hier dan mee om?
 4. Neemt het college nog verdere stappen naast deze openbare brief? Zijn andere betrokkenen (denk aan bestuur OFC en de KNVB) op de hoogte gebracht? Komt er bv een persbericht? Of worden er nog anderszins stappen ondernomen?

Toelichting:
Wij zijn geconfronteerd met de vondst van harddrugs op het kantoor van de Stichting Topvoetbal Oostzaan. Wij willen duidelijkheid krijgen over mogelijke (indirecte) relaties tussen de genoemde stichting en de gemeente. Gezien de onrust die deze nieuwe ontwikkeling in het dorp brengt willen wij ook graag duidelijkheid van het Openbaar Ministerie hoe het verloop is van het onderzoek.

Namens de fractie van GL,
Bert Jongert

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Gratis cursus Politiek Actief

Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het College aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod. Geef u nu op voor de gratis cursus via lizette.ouwehand@oostzaan.nl

politiek actief

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Situatie OFC blijft vragen oproepen

Na een recentelijke uitzending van Zembla en een publicatie in het NHD roept de situatie bij OFC nog steeds vragen op. GroenLinks blijft zich, en bovengenoemde uitzending heeft ons niet gerust gesteld, zorgen maken over de toekomst van OFC op langere termijn.

ofc

Wij dragen het amateurvoetbal een warm hart toe en willen dat dit in Oostzaan beschikbaar blijft voor jong en oud. Ook nemen we in overweging dat OFC al zeer lange tijd subsidie van de gemeente ontvangt.

De volgende vragen hebben wij aan het college gesteld:

 1. Wanneer OFC onverhoopt failliet gaat wat gaat er dan gebeuren?
 2. Kan het zijn dat er, bij faillissement, subsidie geld van de gemeente Oostzaan naar de FIOD gaat?
 3. Bent u op de hoogte van de voortgang van het FIOD onderzoek?
 4. Bent u op de hoogte van enige uitkomst in termen van terugvordering, boete of schikking?
 5. Bent u op de hoogte van de mate waarin subsidie gelden, sponsorgelden, andere geldstromen en exploitatie met elkaar verknoopt zijn of niet?
 6. Zijn er op dit moment genoeg middelen voor de jeugdafdeling van OFC?
 7. Heeft het college een plan hoe, bij een onverhoopt faillissement van OFC, door gegaan kan worden met amateurvoetbal in Oostzaan?
 8. Is het college, als subsidieverstrekker, in gesprek met het bestuur van OFC? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?


Namens de fractie van GL,
Bert Jongert

Ook de Tweede Kamer stelt vragen n.a.v. het tv-programma Zembla «Stelletje amateurs»
De GroenLinks fractie heeft wederom vragen gesteld aan het college over de situatie bij OFC (zie hierboven). Ook in de Tweede Kamer zijn er vragen gesteld over de situatie in het amateur voetbal en de rol van de KNVB.

Klik hier voor De Tweede Kamer vragen

Klik hier voor het artikel in het Noord-Hollands Dagblad
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Groene stroom Oostzaan
 
GroenLinks heeft zich altijd zeer sterk gemaakt om de energie inkoop van de gemeente geheel uit Groene Stroom te laten bestaan.
Op 13 juni heeft de raadsfractie hierover nog schriftelijke vragen gesteld (zie aub eerder stukje hierover). Wij zijn zeer verheugd met het feit dat bij de laatste aanbesteding gekozen is voor 100% duurzame elektriciteit van Nederlandse origine. De gunning is bij deze aanbesteding gegaan naar de firma Greenchoice.

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

ONBEREIKBAARHEID COENTUNNELWEG

Er bereiken ons berichten dat in 2017 de N 516 (De Kolkweg vanaf de rotonde Skoon  en de Thorbeckweg tot de Den Uylbrug) een jaar dicht gaat. Dat zou betekenen dat zowel uit Oostzaan als uit Zaandam de Coentunnelweg niet bereikbaar is.

GroenLinks maakt zich zorgen wat deze afsluiting eventueel voor de verkeersdruk en verkeersveiligheid in het dorp gaat betekenen en heeft daarom de volgende vragen aan college gesteld.

Hierbij een link naar de vragen:

Hierbij een link naar het antwoord:
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Handhaving milieudienst

De fractie van GroenLinks wil meer inzicht in de aard van de zaken waarin de milieudienst handhavend moet optreden en hoe de afhandeling van deze zaken is. Graag zien we dit in brede zin. Dus ook als de dienst tot een vergelijk komt met de (vermeende) overtreder dan willen we daar graag een overzicht van hebben
 
Kortom: de fractie wil een overzicht van de milieudienst hoeveel en waarop er gehandhaafd is.
En heeft daarom de volgende vragen aan het college:
zie hier de vragen.

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

POLITIE HAALT NORM NIET

Uit berichtgeving in het NHD, waarbij deze krant RTL als bron opvoert, blijkt de politie in 2015 in één op de acht gevallen (12,6 %) te laat ter plaatse was bij een spoedmelding in Oostzaan. De politie overschrijdt hiermee de norm van maximaal 10 procent.

GroenLinks vindt de norm van 10% (dus 1 op de 10 meldingen) al vrij ruim. Het is van groot belang dat bij een spoedmelding de politie snel ter plaatse is. Wij willen dat de politie binnen de norm blijft.

Hierbij een link naar de vragen:

Hierbij een link naar de antwoorden:
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

BREXIT

De Europese Unie was bedoeld om te verenigingen, maar we zien nu grote verdeeldheid. Volgens ons gaat Europa over veel meer dan geld. Het gaat over vrede, veiligheid, solidariteit. Het gaat over het aanpakken van belastingontwijking, klimaatverandering en uitbuiting. We hebben niet minder Europa nodig, maar meer.

Wat er nu verder gaat gebeuren met de Britten en met de Unie is onduidelijk. Daarover zal het de komende dagen veel gaan. Zie bijvoorbeeld deze analyse in
The Guardian. Wij hopen, en zullen onze bescheiden bijdrage leveren, dat bij de verkiezingen van volgend jaar Nederland kiest voor een politiek van hoop en empathie en niet voor de politiek van angst en kortzichtig eigenbelang. Ons ideaal is een mooi, groen, sociaal en zelfstandig dorp in een Verenigd Europa!

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Beantwoording raadsvragen promotie OFC

Op 9 mei 2016 en 17 mei 2016 zijn door de gemeenteraad vragen gesteld over de promotie van OFC en de situatie rond de voetbalclub na de inval van de FIOD. Hier zijn deze vragen beantwoord.

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Promotie OFC en de mogelijke gevolgen voor Oostzaan

B&W van |Oostzaan heeft laten weten dat het niet lukt om de vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden. Zij is nog in overleg met de KNVB en OFC.

Ondertussen publiceert ook de pers nog steeds over dit dossier. Hierbij de Orkaan '
Zaans nieuws'
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Antwoorden ultrafijnstof problematiek

Op 14 april 2016 stelde de fractie van Groen Links naar aanleiding van een uitzending van Zembla enkele vragen over het vervolgonderzoek naar ultrafijn stof. De antwoorden op deze vragen zijn aanleiding voor verduidelijking, en hebben geleid tot een aantal vervolgvragen.

Hier de antwoorden op de bedoelde vragen:
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Groene stroom gemeente

Volgens een artikel in de Volkskrant van 7 juni j.l. boeken Nederlandse gemeenten weinig vooruitgang in het vergroenen van de inkoop van hun stroom. Net als twee jaar geleden koopt ongeveer 10 procent nog helemaal geen groene stroom, ondanks een afspraak met het Rijk om vanaf 2015 volledig duurzaam in te kopen.

De Rijksoverheid heeft geen bezwaar tegen stroom die slechts op papier vergroent is. Ook die is wettelijk een vorm van duurzame energie, vindt minister Kamp van Economische Zaken. Ook het Rijk vergroent zijn stroomgebruik grotendeels met certificaten uit landen als Noorwegen en IJsland, terwijl 90 procent van zijn elektriciteit uit traditionele Nederlandse kolen- en gascentrales komt (bron: Volkskrant).

Wij zien het liefst dat Oostzaan zijn stroomgebruik werkelijk vergroent. Met het stellen van vragen aan college willen wij graag duidelijkheid verkrijgen hoe, als Oostzaan al ‘Groene stroom’ inkoopt, dit nu gebeurt.

Hier de vragen:

Hier de antwoorden:
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Zelf stroom opwekken gemeente

Namens de coalitiepartijen, D66, VVD en GroenLinks heeft onze fractievoorzitter, Bert Jongert, m.b.t. 'eigen energie' opwekking op daken van gemeente en verenigingen de volgende vraag aan het college gesteld.

Vraag

Wat is de stand van zaken m.b.t. opwekken eigen stroom op gemeentelijke gebouwen en verenigingsgebouwen?


Namens de fractie van D66, VVD en GroenLinks Bert Jongert
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Ultrafijnstof

Op 14 april 2016 stelde de fractie van Groen Links naar aanleiding van een uitzending van Zembla enkele vragen over het vervolgonderzoek naar Ultrafijnstof.

Wij danken het college voor de antwoorden.
Zie hier het antwoord.

De antwoorden zijn aanleiding voor enige verduidelijking. Daarom hebben wij nog een aantal vervolg vragen.

Hierbij de link naar vragen:

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Oproep aan college en aanvullende vraag over OFC

Wij hebben, samen met D66 en VVD, 6 mei j.l vragen gesteld (zie aub hieronder) over de situatie bij voetbalvereniging OFC en wat promotie van de vereniging betekent voor de gemeente. Ondertussen is er veel gebeurt. De sponsor en een bestuurslid zijn gearresteerd op verdenking van belastingfraude. Wij willen benadrukken dat wij het van groot belang vinden dat een van de grootste verenigingen van Oostzaan blijft bestaan en dat jong en oud daar met veel plezier kan voetballen.

Echter wij lezen in het Noord Hollands Dagblad dat de KNVB voorlopig niet ingrijpt.

Citaat uit NHD: “De Oostzaanse ploeg mag maandag gewoon aantreden tegen RKAVV en ook de positie in de nacompetitie is niet in gevaar. “

Oproep

Wij roepen het college dan ook de genoemde vragen van 6 mei z.s.m. te beantwoorden, omdat deze op dit moment nog steeds actueel zijn.

Verder geeft het NHD de reactie van de vicevoorzitter van OFC de heer De Vroome weer: ,,De wedstrijden gaan gewoon door. Er is ook geen sprake van dat we ons terugtrekken uit de hoofdklasse.’’ En “heel media-Nederland valt over deze zaak heen, maar zo spannend is het niet”. Uit deze reactie blijkt dat in ieder geval de vicevoorzitter er van uit gaan dat e.e.a. met een sisser afloopt.

Wij hebben, gezien deze reacties, ook nog een aanvullende vraag:

Zie voor aanvullende vragen:
deze link


__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Ontwikkelingen bij OFC
Onderstaande stukje lijkt door de recente gebeurtenissen, de arrestatie van een bestuurslid en sponsor wegens vermeende belasting fraude, ingehaald. Wij willen echter niet op de zaken vooruitlopen en vinden het belangrijk dat het college onze vragen z.s.m. beantwoord, zodat wij ongeacht de ontwikkelingen goed op de hoogte zijn.

Promotie OFC en de mogelijke gevolgen voor Oostzaan

Wij hebben begrepen dat OFC binnenkort kan promoveren naar de derde divisie. Dit is een knappe prestatie. Voor deze derde klasse zijn wel al een aantal contractspelers nodig. Dit is/lijkt de eerste opstap naar volledig betaald voetbal. De ontwikkelingen bij OFC gaan nu snel. Deze ontwikkelingen zullen echter ook de nodige consequenties hebben voor de gemeente Oostzaan. Wij willen absoluut niet voor voldongen feiten geplaatst worden en precies weten wat deze consequenties zijn. Wij willen tijdig geïnformeerd worden m.b.t. alle aspecten van deze ontwikkelingen, zodat we tijdig in beeld hebben wat alle consequenties voor het dorp zijn.

Wij hebben daarom, samen met D66 en VVD, in eerste instantie de volgende vragen aan het college gesteld:

Hierbij de link voor de vragen
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Naar aanleiding van onze vragen
'
SLOOT VAN DE WATERING NAAR KLAAS GORTERSLOOT GROEIT DICHT' (zie het artikel hier) heeft de gemeente actie ondernomen en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om te snoeien. Dit betekent dat de sloot weer goed toegankelijk is.te
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Vragen GroenLinks over herbouw Blauwe Poort

Op 4 april 2016 heeft Jan Sicco Abma (Recreatie Noord-Holland nv) tijdens de commissie Wonen, Leven, Mobiliteit een presentatie gehouden over de herbouwplannen van het horecagebouw Twiske Poort (Blauwe Poort).

160212_01_wcr_Twiskepoort

Recreatie Noord Holland is de initiatiefnemer voor het geven van de presentatie en heeft de regie over de herontwikkeling van de grond. De schriftelijke vragen die GroenLinks naar aanleiding van deze presentatie aan de raad heeft gesteld kunt u HIER vinden.

De Presentatie zoals die is gegeven is ook terug te vinden via deze link Daar is te zien hoe het gebouw er uit moet komen te zien.
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

GroenLinks wil snel duidelijkheid over ultrafijnstof Schiphol

GroenLinks Oostzaan heeft vragen aan het college van B&W gesteld over de gezondheidsrisico’s van het ultrafijnstof dat door Schiphol wordt veroorzaakt. In een recente uitzending van het TV programma Zembla bleek dat toezeggingen voor vervolgonderzoek naar ultrafijnstof door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu nog niet zijn nagekomen. Er lijkt door 'Den Haag' onvoldoende prioriteit en urgentie aan dit onderzoek toegekend te worden.
In de uitzending van Zembla spraken deskundigen hun zorgen uit over de effecten van ultrafijnstof op de gezondheid. Het vliegverkeer van Schiphol is één van de grootste veroorzakers van dit ultrafijnstof. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft nader onderzoek toegezegd en over de onderzoeksopzet zou in januari 2016 gerapporteerd worden. Maar dit is nog altijd niet gebeurd.

vliegtuigB

Ultrafijnstof bestaat uit zulke kleine deeltjes dat die via de longen in de bloedbaan terecht kunnen komen. Omdat nog veel onbekend is over de schade en de gevolgen hiervan, is dringend vervolgonderzoek nodig. Oostzaan bevindt zich in de specifieke situatie dat het ook nog ingeklemd ligt tussen snelwegen en dat er een kolencentrale vlakbij staat. Dit zijn mogelijk andere bronnen van ultrafijnstof. GroenLinks-fractievoorzitter Bert Jongert: “Het lijkt dat ultrafijnstof flinke gevolgen heeft voor de gezondheid. Inwoners van Oostzaan hebben er recht op om te weten wat de risico’s van het vliegverkeer zijn.”

GroenLinks wil van het college weten welke prioriteit het college van B&W geeft aan dit onderzoek en of de gemeente hierover bij Schiphol en in Den Haag aan de bel wil trekken. Ook willen wij weten welke maatregelen Oostzaan eventueel zelf nog kan nemen.

Hierbij een link naar de vragen:

Hierbij de link naar de antwoorden:

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

POLITIE HAALT NORM NIET

Uit berichtgeving in het NHD, waarbij deze krant RTL als bron opvoert, blijkt de politie in 2015 in één op de acht gevallen (12,6 %) te laat ter plaatse was bij een spoedmelding in Oostzaan. De politie overschrijdt hiermee de norm van maximaal 10 procent.

GroenLinks vindt de norm van 10% (dus 1 op de 10 meldingen) al vrij ruim. Het is van groot belang dat bij een spoedmelding de politie snel ter plaatse is. Wij willen dat de politie binnen de norm blijft.

Hierbij een link naar de vragen:
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

ONBEREIKBAARHEID COENTUNNELWEG

Er bereiken ons berichten dat in 2017 de N 516 (De Kolkweg vanaf de rotonde Skoon  en de Thorbeckweg tot de Den Uylbrug) een jaar dicht gaat. Dat zou betekenen dat zowel uit Oostzaan als uit Zaandam de Coentunnelweg niet bereikbaar is.

GroenLinks maakt zich zorgen wat deze afsluiting eventueel voor de verkeersdruk en verkeersveiligheid in het dorp gaat betekenen en heeft daarom de volgende vragen aan college gesteld.

Hierbij een link naar de vragen:
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

SLOOT VAN DE WATERING NAAR KLAAS GORTERSLOOT GROEIT DICHT

De sloot onder het viaduct van de A8, dit is de sloot van De Watering naar de Klaas Gortersloot, is onbevaarbaar aan het worden door het dichtgroeien met boomtakken en struiken.

Wij hebben het college het volgende verzoek gedaan:

Pasted Graphic

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Vragen over 'Wettelijke plicht tot energiebesparing bij bedrijven'

In de Wet Milieubeheer van 1993 is de bepaling opgenomen dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten treffen als die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Gemeenten dienen dat bij de verlening van vergunningen als voorwaarde te stellen. In het Financieel Dagblad van 15 december staat een artikel waarin gesteld wordt dat deze verplichting nauwelijks bekend is bij Gemeenten.

De fractie van GroenLinks heeft over dit onderwerp een aantal vragen aan het college gesteld.

Pasted Graphic

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GROENLINKS OOSTZAAN WENST U EEN GOED EN GEZOND 2016

Wat een bijzonder einde van 2015. Een historisch klimaatakkoord, getekend op 12/12/15.
Zal dit een moment zijn waarop de wereld echt anders gaat denken? Gaat er anders aangekeken worden naar economie, armoede in de wereld, voedselvoorziening, etc.? En wat betekent dit voor ons mooie dorp?

We gaan een spannend 2016 tegemoet!

Ook Oostzaan kende een bewogen 2015. GroenLinks heeft zich o.a. hard ingezet op het gebied van duurzame energie, zwerfvuil, groen voorzieningen, armoedebeleid, decentralisaties en voor een sluitende financiële huishouding. Naast dit alles was er ook de geslaagde crisisopvang voor vluchtelingen in de sporthal. U leest er alles over op deze website of op onze Facebook pagina. De fractie van GroenLinks zal ook in 2016 weer met volledige toewijding werken aan een mooi, zelfstandig dorp waarin het goed en gezond leven is.

Namens bestuur en fractie fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2016!

Bert Jongert
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Meldpunt Vuurwerkoverlast weer geopend

Beste Oostzaners,

Afgelopen zaterdag is het Meldpunt Vuurwerkoverlast weer online gegaan. Inmiddels zijn er daarop al meer dan 20.000 meldingen binnengekomen over onder andere harde knallen en vuurwerkvandalisme.

Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. Met de meldingen willen we de omvang van het vuurwerkprobleem in kaart brengen. De meldingen verwerken we in een rapport dat we aan zullen bieden aan de Tweede Kamer. We willen dat Tweede Kamer en Kabinet meer maatregelen nemen tegen vuurwerkoverlast. Ook gebruiken lokale GroenLinks-fracties de meldingen om in hun eigen gemeente te pleiten voor het instellen van vuurwerkvrije zones. Het liefst zouden we zien dat vuurwerk alleen nog maar door professionals werd afgestoken.

Vorig jaar heeft u ook één of meer meldingen gedaan bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Daarom breng ik u via deze mail op de hoogte van het opnieuw lanceren van het meldpunt. Ik nodig u weer van harte uit het meldpunt te gebruiken. De gegevens helpen ons bij het pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Zodat we Oud en Nieuw weer voor iedereen een feest kunnen maken!

U kunt het Meldpunt Vuurwerkoverlast vinden via de link:
http://vuurwerkoverlast.nl

Voor de regelgeving in Oostzaan
zie deze link

Met vriendelijke groet,
GroenLinks Oostzaan
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Vragen over 'Wettelijke plicht tot energiebesparing bij bedrijven'

In de Wet Milieubeheer van 1993 is de bepaling opgenomen dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten treffen als die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Gemeenten dienen dat bij de verlening van vergunningen als voorwaarde te stellen. In het Financieel Dagblad van 15 december staat een artikel waarin gesteld wordt dat deze verplichting nauwelijks bekend is bij Gemeenten.

De fractie van GroenLinks heeft over dit onderwerp een aantal vragen aan het college gesteld. Lees de vragen
HIER
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Landsmeer valt definitief voor groene buren

De raad van Landsmeer heeft de knoop doorgehakt. Hij heeft het wilsbesluit genomen ambtelijk samen te gaan met de gemeente Oostzaan, Wormerland en Waterland. Een historisch besluit, gisteravond.
PvdA en CDA zeiden dat ze liever met Amsterdam willen. Ze vinden dat de inwoners van Landsmeer beter af zijn bij de grote stad, waar onder meer voorzieningen beter geregeld zijn.
Ze geven echter de voorkeur aan de uitslag van de enquête die dit jaar onder inwoners van 16 jaar en ouder is gehouden. Daaruit blijkt dat een meerderheid van 3291 inwoners een ambtelijke samenwerking met de drie groene gemeenten Oostzaan, Wormerland en Waterland wenst.
PvdA en CDA wilden dat het college een informateur zou benoemen die moet peilen of bij de drie gemeenten bereidheid bestaat om samen te gaan

Lees verder:
noordhollandsdagblad

GroenLinks Oostzaan is verheugd met deze beslissing. Wij denken dat we met Landsmeer een mooie sterke partner krijgen, waardoor we onze diensten aan de burgers verder kunnen versterken en dat we alle mooie, groene, gemeenten kunnen blijven waar het fijn wonen is.
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Transitieplan van Baanstede

Maandag 14 december j.l. heeft de Raad,  met alleen een stem van de PvdA tegen, besloten het transitieplan van Baanstede op te zetten.
Baanstede is het bedrijf dat voor de 9 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland werk verzorgt voor mensen met een arbeidshandicap.
Het transitieplan hield in dat onderdelen van Baanstede zouden worden af gestoten naar “de markt” en werknemers gedetacheerd zouden worden naar gewone werkgevers.
GroenLinks is best wel voorstander van het laatste, maar het moet wel kunnen. Maar het lukte niet evenmin als bijvoorbeeld het overdragen  van  de groenafdeling.
Gemeenten krijgen van het rijk steeds minder subsidie voor dit werk, dus moet er wel wat gebeuren. Ook voor  de nieuwe kandidaten van de zogenoemde participatiewet.
De regio is druk bezig met het maken van plannen waar iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kan komen. Met plannen die haalbaar en betaalbaar zijn.

baanstede

Alleen dreigt de regio uiteen te vallen door gekissebis tussen Zaanstad en Purmerend over twee modellen, maar vooral over wie wat gaat doen.
Dit dreigt ten koste te gaan van de cliënten zelf.
GroenLinks raadslid Arjen Ronner nam het initiatief tot het opstellen van een amendement. Namens GroenLinks, de VVD en D66 werd dit ingediend. In dit amendement krijgt het College de opdracht om de dienstverlening aan de Oostzaanse cliënten  zo persoonsgericht mogelijk te maken, als het even kan Oostzaners in Oostzaan of directe omgeving aan werk te helpen. En waar dat verder weg moet of in een beschutte omgeving, dit uit te voeren samen met de andere gemeenten in de regio volgens eenzelfde aanpak. De Oostzaanse gemeenteraad heeft dus niet gekozen voor model Zaanstad of model Purmerend, maar koerst op een gemeenschappelijke aanpak. Zorgvuldig uit te werken in 2016.
Alleen de PvdA was tegen, die kiest heel duidelijk voor Zaanstad en wil daarbij zo snel mogelijk uit Baanstede stappen. Zonder dat daar al een goed alternatief voorhanden is.

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

APV aangepast op Vuurwerk en ballonnen

In de raad van 30 november 2015 heeft de raad besloten de Apv (Algemene plaatselijke verordening) aan te passen voor vuurwerk en het oplaten van ballonnen. Dit betekent dat er nu de mogelijkheid is om in Oostzaan Vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden rondom het dierenasiel.

......vuurwerk

Fractielid Cindy de Boer: “Ik ben blij dat het college onze motie over vuurwerk en ballonnen heeft uitgevoerd. Extra bijzonder omdat het indienen van de motie over ballonnen verleden jaar mijn eerste actie als raadslid was!”
Helaas stemde PvdA en VVD tegen, maar de meerderheid van de raad was voor.

.....ballonnen

Ook is in dezelfde raad besloten om het oplaten van ballonnen bij evenementen te verbieden. Ballonnen belasten het milieu en vormen een gevaar voor dieren. Oostzaan ligt midden tussen 2 prachtige natuurgebieden het Twiske en het Oostzanerveld. Het is zeer onwenselijk dat daar veel plastic in terecht komt. (Huis) dieren kunnen dit binnenkrijgen en in het ergste geval kunnen ze daaraan overlijden. Verder zal het plastic van de ballonnen vervallen tot zeer kleine plastic deeltjes en deze zullen via het water uiteindelijk in de oceaan terecht komen waar dit bijdraagt aan het grote probleem van de plastic soep.
De gehele raad heeft voor gestemd.

zie ook RTV-NH

Beide moties (vuurwerk en ballonnen) van GroenLinks kunt u nalezen:
motie vuurwerk
motie ballonnen

Achtergrond informatie ballonnen
Er verschijnen in de pers af en toe berichten over ballonnen (en het verbod tot oplaten) waarin niet duidelijk wordt wat het schadelijk effect kan zijn van ballonnen (afval) in de natuur.
Hierbij vind u een link met achtergrondinformatie, alternatieven, etc. naar een artikel over "afbreekbare" ballonnen.

Hier vind u de link naar de besluiten
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Lokale vuist voor het klimaat

GroenLinks Oostzaan is blij met het besluit van het Oostzaanse college om onderstaand statement te ondersteunen. In Oostzaan gaan we de komende tijd hard aan het werk om een Lokale Vuist te maken voor het klimaat.
Bert Jongert, fractievoorzitter: “Ook in Oostzaan gaat er veel gebeuren. Zo wordt er versneld overgegaan op Led verlichting. Komen er zonnepanelen op de daken van scholen en De Greep en stelt wethouder Klinkhamer de structuurvisie Groen op waarin zeker goed gekeken wordt naar de aanplant van bomen. Goed voor het klimaat en een mooie, gezonde leefomgeving voor onze inwoners!”

Voor de LED verlichting geldt dat de raad heeft besloten beperkte middelen beschikbaar te stellen. De versnelling gaat GroenLinks nog niet snel genoeg. Er moet dus meer gebeuren en daar blijven we ons hard voor maken.


klimaat verbond

Lokale vuist voor het klimaat
Gemeenten, provincies en waterschappen maken in aanloop naar de VN Klimaattop in Parijs een gezamenlijke vuist voor daadkrachtige klimaatacties van lokaal tot mondiaal. Een aantal Nederlandse wethouders gaat naar de Klimaattop en neemt dit statement van de Nederlandse bestuurders mee in de vorm van een 'Klimaatverklaring'.

"Wij, 75 Nederlandse wethouders, 12 provincies en waterschappen benadrukken gezamenlijk de urgentie van lokale klimaatactie, want juist wij weten uit de praktijk dat er al een heleboel actie gaande is. En ja, het klopt dat Obama (VS), Poetin (Rusland) en Xi Jinping (China) grote landen vertegenwoordigen, die veel invloed hebben op de nieuwe afspraken om ons klimaat te beschermen. Toch zit Nederland ook aan tafel", aldus Stephan Brandligt voorzitter van Klimaatverbond Nederland.

Brandligt kan, gesterkt door zijn 90 collega bestuurders voorbeelden van concrete actie meenemen die de urgentie van klimaatactie benadrukken. In Tilburg legt de gemeente samen met bedrijven zonnepanelen op 26 basisscholen, in Geldermalsen spannen gemeenten en fruittelers zich samen succesvol in voor verduurzaming van de sector. Met als gezamenlijk resultaat dat alle activiteiten in de verzorgingsgebieden van gemeenten en provincies in 2050 klimaatneutraal zullen zijn, wat inhoudt dat zij geen CO2 toevoegen aan de atmosfeer, waardoor de aarde langzamer opwarmt.
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Crisisopvang vluchtelingen goed verlopen

GroenLinks is trots op Oostzaan. De crisis opvang in de sporthal is mede door de vele vrijwilligers zeer goed verlopen. Zowel Oostzaanse bedrijven, inwoners en verenigingen hebben zich ingespannen het verblijf van de vluchtelingen zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er een grote inspanning door vele ambtenaren gedaan en is er veel medewerking uit de regio geweest. Er waren dan ook veel positieve reacties van vluchtelingen zelf op warme ontvangst in Oostzaan. Afgelopen donderdagmiddag zijn de vluchtelingen naar Zoetermeer vertrokken. Wij blijven benadrukken dat mensen in nood geholpen moeten worden.

...........sporthal

Het blijft echter moeilijk te zien dat vluchtelingen voortdurend van crisislocatie naar crisislocatie moeten verhuizen. Een vluchtelingengezin dat meerdere keren in een maand verplaatst is naar een andere tijdelijke opvanglocatie, is geen uitzondering.

Bert Jongert fractievoorzitter Oostzaan:
“Mensen van sporthal naar sporthal verslepen is echt triest. Oostzaners hebben bewezen een groot hart te hebben voor mensen in nood. Kleinschalige structurele opvang zou een goede manier om mensen onderdeel te maken van onze samenleving of, wanneer zij terug kunnen en willen naar hun land van herkomst, ze enige tijd rust en veiligheid hebben kunnen genieten. Zoals ook tijdens de crisisopvang is gebleken zijn er vele mensen die hier hun steentje aan willen bijdragen”

De regering heeft bekend gemaakt geen prioriteit te maken van kleinschalige opvang. Hiermee wordt de motie, ingediend door de 2e kamerfractie van GroenLinks onvoldoende uitgevoerd..

Linda Voortman 2e kamer GroenLinks:
“Ondanks mijn aangenomen motie voor kleinschalige opvang worden vluchtelingen nog steeds van plek naar plek versleept. Niet alleen voor vluchtelingen is dat erg, maar ook voor gemeenten en inwoners die voor het blok worden gezet. Verschillende gemeenten willen vluchtelingen kleinschalig opvangen, maar krijgen nog steeds nul op rekest van het COA. Ik vind het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Dijkhoff geen prioriteit maakt van het mogelijk maken van kleinschalige opvang. Het moet nou echt eens klaar zijn met die crisisopvang.”

Crisisopvang is bovendien een dure vorm van opvang, omdat alles voor drie dagen moet worden op- en afgebouwd. Daarom pleit GroenLinks ervoor dat vluchtelingen na registratie van hun asielverzoek meteen door moeten kunnen verhuizen naar kleinschalige opvanglocaties.

Zie ook motie:
“Vluchtelingenkinderen voortaan minder van hot naar her verhuizen”

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Loop mee met GroenLinks in de Klimaatparade

Op
zondag 29 november zijn er in de hele wereld klimaatdemonstraties. In Nederland is dat de KlimaatParade in Amsterdam vanaf 12.00 uur op het museumplein, GroenLinks neemt natuurlijk deel aan deze manifestatie. Wij roepen iedereen op om met zoveel mogelijk mensen naar de klimaatparade in Amsterdam te komen.

klimaatparade

Meer info: http://klimaatparade.nl/
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Deel hoogspanningslijn in Oostzaan buiten gebruik

Een deel van een hoogspanningslijn in Oostzaan is buiten gebruik, omdat het te veel lawaai produceerde. Oostzaners werden gek van het kabaal. Netbeheerder Tennet moet eerst komen met een definitieve oplossing voor dit probleem

Uit het Noordhollands Dagblad.
Zie hier het hele artikel:
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Oostzaanse raad stemt unaniem voor vluchtelingen crisisopvang.

De GroenLinks fractie is verheugd met de grote steun die de bevolking heeft uitgesproken op de bewonersavond en via andere kanalen. Er is niet alleen draagkracht onder de inwoners, maar ook veel daadkracht gezien de 70 vrijwilligers die zich al hebben opgegeven. De fractie van GroenLinks heeft zich altijd uitgesproken voor de opvang van vluchtelingen. We zijn zeer blij met de steun van de inwoners.

Hierbij de link waar u het besluit kan terug zien:

OPROEP
Onderstaande oproep heeft de GroenLinks fractie bereikt. Graag brengen we dit onder uw aandacht

Gisteren, tijdens de bewonersbijeenkomst heeft mijn dorpsgenootje Roos Mank vanuit haar hart gesproken over de vluchtelingen problematiek. In haar toespraak noemde Roos ook dat ze samen met haar zus Iris en mij een actie gestart is om vluchtelingen te helpen. In deze mail wil ik jullie graag op de hoogte brengen van onze actie, 'wees HIP, doneer een SLIP', in de hoop dat jullie ons steunen en een steentje bij willen dragen.

Wat doen wij?
Wees HIP, doneer een SLIP zamelt geld in voor nieuw ondergoed voor vluchtelingen. Van het gedoneerde geld kopen we nieuw ondergoed voor kinderen, vrouwen en mannen. Wij streven ernaar dat we binnen 10 dagen na ontvangst van een donatie het geld omgezet hebben in ondergoed en het afgeleverd hebben bij vluchtelingen in de omgeving.
Daarnaast zamelen we ook gericht goederen in. Door het contact dat we hebben bij verschillende opvanglocaties in de omgeving weten we wat, waar nodig is.

Doneren?
Voor het inzamelen van geld mogen wij gebruik maken van de rekening van de Nederlands Gereformeerde kerk van Oostzaan. Het gedoneerde geld zal volledig worden gebruikt om ondergoed te kopen.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL46 INGB 0690263317, t.n.v. NGK Oostzaan,
onder vermelding van: doneer een SLIP


Volg ons en uw donatie op onze facebook pagina, wees HIP, doneer een SLIP.

Als er wordt besloten opvang te verlenen aan vluchtelingen, kunnen jullie op ons rekenen!

Met vriendelijke groeten,

Roos Mank, Iris Mank en Josien Broers


“Als iedereen wat kleins doet, doen we samen iets groots.”


__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Pasted Graphic 1

Antwoorden op de vragen aangaande de overlast hoogspanningsmast

Op 1 november stelde Bert Jongert namens de GroenLinks fractie vragen over de overlast.
Inmiddels zijn er antwoorden


Pasted Graphic
Pasted Graphic 1
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Algemene Beschouwingen GroenLinks begroting 2016

Geachte voorzitter,
Vorig jaar in onze beschouwingen en ook in ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven hoe GroenLinks ons dorp ziet. Ook in deze Algemene Beschouwingen wil ik dit nogmaals en graag benadrukken: zelfstandig, groen en sociaal.
Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden.
De brede coalitie van VVD, D66 en GroenLinks is nu een jaar onderweg en voor ons ligt de begroting 2016

Voorzitter,
We hebben de afgelopen jaren stevig moeten bezuinigen. Dat was voor niemand makkelijk. Onze insteek is altijd geweest om hierbij de inwoners van Oostzaan zoveel mogelijk op het persoonlijk vlak te ontzien. Daarnaast willen we, ook in moeilijke tijden, een Groen en Sociaal Oostzaan.
Lees hier verder
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Crisisopvang vluchtelingen in Oostzaan

Enige tijd geleden heeft de gemeente raad van Oostzaan verzocht aan het college om te onderzoeken of Oostzaan een bijdrage kan leveren aan de vluchtelingen problematiek.
Het college heeft inmiddels het voorstel gedaan om tijdelijk (gedurende drie dagen) crisisopvang te willen bieden in de sporthal van Oostzaan.
GroenLinks is zeer verheugd dat er een voorstel is welke past binnen de mogelijkheden van Oostzaan.

Komende
woensdag 4 november vindt om 20.00 uur een
informatiebijeenkomst plaats in
de grote kerk van Oostzaan om de bewoners de mogelijkheid te bieden hun standpunt kenbaar te maken.

Donderdag 5 november vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad van Oostzaan.

Het bestuur en de fractie van GroenLinks ondersteunen dit initiatief en hopen op een groot draagvlak binnen onze gemeente. Wij roepen onze leden en sympathisanten op woensdag naar de informatiebijeenkomst te komen om dit initiatief te ondersteunen (vergeet niet u aan te melden bij de gemeente voor deze bijeenkomst via de
website van de gemeente). zoekterm: crisisnoodopvang

Bestuur en gemeenteraadsfractie van GroenLinks Oostzaan.

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Oostzaanse inspanningen voor vluchtelingen

De aanhoudende stroom van onder andere Noord-Afrikaanse, Syrische en Afghaanse vluchtelingen naar Europa levert grote drama’s op. Ook in Oostzaan heeft iedereen kennis genomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich voltrekken rondom vluchtelingen. Vanuit de landelijke overheid is ook de vraag gekomen om na te denken of gemeente kunnen helpen. Nu is het voor een relatief kleine gemeente als Oostzaan niet zo maar mogelijk om honderden vluchtelingen op te nemen. Dat ontslaat Oostzaan niet van de plicht om ook te kijken en onderzoeken wat wij kunnen doen. Wegkijken is geen optie! Samen met PvdA, CDA, D66 en Gemeente Belangen heeft GroenLinks een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om goed na te gaan waarin Oostzaan kan ondersteunen.
GroenLinks was blij om te horen van de burgemeester dat het college in de regio al het voortouw heeft genomen om samen met andere kleinere gemeente te kijken waar en hoe dit het beste kan gebeuren.

Hieronder vind u de motie:
Onderwerp: Oostzaanse inspanningen voor vluchtelingen
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d.
14 september 2015

 • Heeft kennis genomen van de toenemende stroom van vluchtelingen die de laatste maanden in grote aantallen veiligheid zoeken in landen van de Europese Unie.
 • Heeft kennis genomen van de tragedie die hiermee gepaard gaat, m.n. het onvermogen van landen c.q. overheden om de stroom vluchtelingen op menswaardige wijze te hanteren;
 • Heeft kennis genomen van de oproep van staatssecretaris Dijkhoff dat moedige gemeentebestuurders zich melden die bereid zijn extra inspanningen voor deze groep ontheemden te doen.
 • Roept het college op na te gaan, al dan niet samen met omliggende gemeentes, of naast de huidige herhuisvesting opgave van statushouders, er nog meer inspanning voor de opvang van vluchtelingen realiseerbaar is.

Toelichting
Als gemeente is Oostzaan ternauwernood in staat het aantal te huisvesten statushouders te realiseren. Er staan op het eerste gezicht ook geen gebouwen leeg die zich lenen voor (tijdelijke) noodopvang van vluchtelingen, echter gezien de urgentie van het probleem en de morele plicht om humanitaire steun te verlenen aan mensen in nood, moet breder gezocht worden naar oplossingen. Gezamenlijk regionaal optrekken is noodzakelijk.

En gaat over tot de orde van de dag
Namens de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en Gemeente Belangen

__________________________________________________________
__________________________________________________________


TERUG