GroenLinks OostzaanAmendement nr.

RV 15-19 Startnotitie kantelen armoedebeleid Oostzaan

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 8 juni 2015

Ondergetekenden stellen de volgende tekstuele veranderingen aan te brengen in bovengenoemd raadsvoorstel:

Beslispunt 1:
De gemeente zal aanvragen in het kader het minimabeleid integraal oppakken en samen met de cliënt werken aan de meest passende oplossing. Hierbij staat (het stimuleren van) eigen kracht en samenkracht centraal. Bij het ontbreken van vereiste eigen kracht kan cliënt een beroep doen op voorzieningen op basis van vastgestelde criteria, waarbij de ondergrens van 110% niet naar beneden wordt bijgesteld.

Beslispunt 4:
De gemeente trekt samen met de gemeente Zaanstad op in het leveren van maatwerk en kan in voorkomende gevallen indien nodig de algemene bovengrens verhogen tot maximaal 120%.

Beslispunt 6:

De indieners ondersteunen beleid dat gericht is op stimuleren en ondersteunen van mensen om uit hun armoede situatie te geraken.
Doel daarbij is om mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan te brengen.

Toelichting:
De hier voorgesteld alternatieven beogen het gemeentelijk armoede beleid te versterken waar mensen (nog) niet in staat zijn hun eigen situatie te verbeteren. Tevens wordt door het leggen van een bodem in de voorzieningen het mogelijk risico van willekeur vermeden. Mensen gaan er in dit voorstel dus niet op achteruit. Incidentele verruiming via maatwerk, zoals in Zaanstad, is wenselijk om hogere maatschappelijke kosten te voorkomen.

Het maatwerk tot 120% dient in beginsel budget neutraal binnen het Sociaal Domein te worden gerealiseerd. Het College zal in het najaar van 2015 de Raad op dit punt van nadere kwantitatieve gegevens voorzien.

Arjen Ronner, namens de fracties van
GroenLinks, CDA en D66

_________________________________________________________

TERUG