GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Amendement
Raadsvoorstel nr. 16/70
Tarievennota 2017 en belastingverordeningen 2017
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 19 december 2016.
Ondergetekenden stellen voor de volgende tekstuele veranderingen aan te brengen in bovengenoemd raadsvoorstel:
Besluit:
In de tarieventabel onder hoofdstuk 3 paragraaf 3.1.5 de volgende wijziging aan te brengen:
Het tarief in 2017 bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing inrijverbod Kerkstraat (of een duplicaat hiervan) € 10
Toelichting:
De laatste jaren was het tarief voor de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing inrijverbod Kerkstraat vastgesteld op €10. Het tarief van € 30 dat is vastgesteld voor 2017 blijkt (na het stellen van schriftelijke vragen) niet nodig te zijn om deze ontheffing kostendekkend te laten zijn. Het tarief van € 10 is hiervoor voldoende.


Rosemarijn Dral
Namens de fracties van D66, GroenLinks en VVD

TERUG