GL_ZIDT_badge_H_RGB


Informatieavond 380 KV

infoavond


“Wij willen niet weg, die ongezonde hoogspanningskabels moeten weg!” , aldus de verontruste omwonenden. Maar of dat gaat lukken is maar de vraag, bleek op de drukbezochte informatieavond van GroenLinks Oostzaan over de hoogspanningskabelsproblematiek in Oostzaan. Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis vertelde dat alleen de fracties van GroenLinks en de PVV voor een alternatief zijn om de gevreesde kabels ondergronds of via de zogenaamde Noordzeekanaalroute om te leggen. De andere partijen steunen het voorstel van Minister Verhagen (CDA) om alleen de mensen onder de hoogspanningskabels uit te kopen en gaan voorbij aan de gezondheidsrisico’s die er zouden zijn. Is het een gelopen race of valt het tij nog te keren?


Verkiezingsbeloftes
De avond werd georganiseerd door de Oostzaanse afdeling van GroenLinks om te zien of er, een maand voor de behandeling in de commissie Algemene Zaken, nog alternatieven of nieuwe gezichtspunten zijn aan te dragen. Het Tweede Kamerlid nam een hoop vragen en onduidelijkheden mee naar Den Haag. Maar wat vooral duidelijk werd is dat er nog weinig verontrusting is weggenomen, ondanks alle bezoeken van prominente politieke kopstukken, die, vooral in verkiezingstijd, zich in Oostzaan lieten zien.

Gezondheidsrisico’s
Vooral alle onderzoeken die melding maken van gezondheidsrisico’s vinden geen gehoor. Minister Verhagen blijft op zijn standpunt dat het niet wetenschappelijk is bewezen dat deze bestaan. Toch worden bij het plaatsen van nieuwe masten een afstand van 150 meter aangehouden, en spreekt de folder van de overheid over ‘een statistisch gevaar voor kinderen onder de 15 jaar op kinderleukemie die binnen een straal van 150 meter van de hoogspanningsmasten wonen,’. Daarom mogen kinderen niet langer dan 14 uur per dag in deze straal verblijven in de nieuwe situaties. Oostzaan valt echter onder ‘de oude situatie’ en dus geldt dat hier niet.

Geldkwestie
Gedurende de discussie blijkt steeds meer dat het vooral een financiële afweging is, die de Minister maakt. In Nederland zouden totaal 1300 woningen worden ‘uitgekocht’ (in Oostzaan 37). Dat houdt in dat TenneT een bod doet op de woning van de marktwaarde plus 30%. Het is nog niet duidelijk of dat de WOZ-waarde van de woningen is (want die is behoorlijk gedaald omdat de woning onder de hoogspanningskabels ligt, merkte een bewoner op). Het maakt dus veel uit hoe breed de strook is, en hoeveel woningen daaronder vallen, die zullen worden uitgekocht in het voorliggende voorstel. Het alternatief om de kabels ondergronds te doen of om te leiden is met deze oplossing goedkoper, maar als de Minister de strook zou moeten verbreden wordt het alternatief wellicht goedkoper.

Blussen mag niet?
De avond leverde veel schrijnende verhalen op van de overlast en de onzekerheid die dit al zoveel jaren met zich meebrengt. Bewoners voelen zich niet gehoord of gesteund door de overheid. Ook verwacht men veel meer van de rol die de gemeente Oostzaan op dit moment op zich neemt. Het blijft vooral stil van die kant. Bijvoorbeeld over het knelpunt hoe de brandweer moet blussen bij een uitslaande brand. De brandweer mag pas blussen in de buurt van de hoogspanningskabels als de spanning van de kabels af is, en dat duurt ongeveer twee uur…..

Gemeentelijke verantwoordelijkheid?
De bijeenkomst werd afgesloten met welke stappen de landelijke fractie van GroenLinks zal nemen naar aanleiding van deze avond, en wat de lokale fractie zal doen om het Oostzaanse bestuur meer op haar verantwoordelijkheid te wijzen. GroenLinks fractievoorzitter Arjen Ronner zal de vragen die deze avond naar boven kwamen schriftelijk aan het College van B en W stellen. Naast de vragen over hoe de mogelijke uitkoopregeling er uit zal gaan zien gaat het toch vooral over de grote zorg om gezondheidsrisico’s die het wonen bij de hoogspanningskabels met zich meebrengt. Dat wordt toch al te makkelijk weggewuifd met het argument dat het wetenschappelijk niet te bewijzen valt. “maar dat was met radioactieve straling en asbest ook pas achteraf te bewijzen” merkte een van de aanwezige cynisch op.

_______________________________________________________


TERUG