GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks

Motie Besparing Energielasten
De Raad van de gemeente Oostzaan bijeen op 19 maart 2012,

De raad, Constaterende dat, de gemeente Oostzaan stevig moet bezuinigen, fossiele brandstoffen steeds duurder worden,
dit o.a. 1 van de oorzaken is voor de oplopende kosten voor de gemeente voor energie, de gemeente zich tot doel heeft gesteld een duurzame gemeente te zijn, energiebesparing een belangrijke maatregel is om te besparen en tegelijkertijd een maatregel om een duurzame gemeente te zijn,
Overwegende dat,
·in gemeentelijke gebouwen nog veel energie bespaard kan worden door gedragsverandering, beter beheer en isolatie,
·de gemeente een duurzame gemeente wil zijn,
·gebruikers van gemeentelijke gebouwen zelf niet kunnen beslissen over het nemen van grootschalige energie besparende maatregelen, maar wel worden geconfronteerd met een oplopende energierekening,
·de gemeente een substantieel deel van de eigen energie kan opwekken door te investeren in duurzame energiebronnen,
·door de stijgende olieprijzen de kosten voor zelf innovatief opgewekte duurzame energie op de lange termijn lager zijn dan uit conventionele bronnen,

Draagt het college op,
-met een plan te komen om een volgende stap te zetten om te komen tot een energieneutrale gemeente, waarin de gemeente;
·maatregelen aankondigt om al haar gebouwen, inclusief sportaccommodaties, culturele gebouwen en scholen, optimaal te isoleren,
·maatregelen aankondigt om het energiegebruik binnen haar organisatie terug te dringen, door milieuvriendelijk gedrag te stimuleren en energiezuinige apparatuur in te kopen,
·laat zien waar ze installaties zal plaatsen, binnen of buiten de gemeente, voor het opwekken van duurzame energie uit zon, wind, water, biomassa en restwarmte waarmee ze kan voldoen aan een substantieel deel van de energiebehoefte van de gemeentelijke gebouwen,
·binnen een jaar, voor de kadernota 2014, met een compleet plan komt (incl. een
overzicht van de “terugverdien” tijd van de aanloopkosten). Er van uitgaande dat er een tweede bezuinigingsronde noodzakelijk is en op deze manier een stevige bezuiniging mogelijk is,
en gaat over tot de orde van de dag.
Fracties GroenLinks, D66, Fractie Julius, PvdA, CDA
__________________________________________________________

TERUG