GL_ZIDT_badge_H_RGB

Raadsleden GroenLinks verlaten raadzaal
(15 maart 2011)


Raadsleden GroenLinks verlaten raadzaal.

Gisteravond zijn de raadsleden van GroenLinks de raadzaal uitgelopen bij het behandelen van het punt "nieuwe vergaderstructuur". Zij zijn het volkomen oneens met het gebrek aan debat dat deze vergaderstructuur met zich meebrengt. Daarnaast doet het geen recht aan de getalsmatige verhoudingen, zoals die door de Oostzaanse bevolking op democratische wijze is gekozen, tussen de partijen.

Er werden een aantal punten van de vergaderstructuur aan de raadsleden voorgelegd waarna je kon kiezen tussen A, B of C. Hierdoor was er de mogelijkheid om optische veranderingen door te voeren. Aan de structuur veranderde niets. Op deze manier werd je altijd "partner in crime", waarna een ieder kon zeggen: "Dit heeft de raad gewild".
De raadsleden van GroenLinks hebben besloten niet aan deze poppenkast mee te doen. Overigens hebben zij aan het begin van de behandeling twee amendementen ingediend.

AMENDEMENT GroenLinks
- Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende tekstuele veranderingen aan te brengen in bovengenoemd raadsvoorstel:
Algemeen kaderstellend, zie ook onder 2.3, beslispunt 4
De raadsvergadering wordt opgedeeld in 2 fasen:
Fase 1 omvat het politieke debat: de beraadslagingen worden derhalve gevoerd in het eerste deel van de raadsvergadering.
Fase 2 is het besluitvormende deel van de raadsvergadering, De politieke voorronde vervalt hiermee. De enige voorronde die overblijft is de informatieronde.

TOELICHTING
In de raad zitten de volksvertegenwoordigers gekozen door de bewoners van Oostzaan. Zij zijn het die zonder last of ruggespraak een besluit moeten nemen over raadsvoorstellen. Zij doen dit niet op basis van een opdracht, maar op basis van eigen inzicht en overtuiging. Dit kan pas nadat zij allen in de gelegenheid zijn geweest in raadsverband te beraadslagen over het ingediende voorstel. Deze kaderstellende wijziging vergroot de democratische legitimiteit van de raad en daarmee de aantrekkelijkheid voor de bewoners van Oostzaan}

De amendementen hebben het helaas niet gehaald.
De raadsleden van GroenLinks wilden met de poppenkast verder niet meedoen. Daarom hebben zij de zaal verlaten.
________________________________________________________

TERUG