GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum:14 april 2016

Onderwerp: Ultrafijnstof Schiphol


Inleiding
In een recentelijke uitzending van Zembla bleek dat toezeggingen voor vervolgonderzoek naar ultrafijnstof door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu nog niet zijn nagekomen. Er lijkt door ‘Den Haag’ onvoldoende prioriteit en urgentie aan dit onderzoek toegekend.

GroenLinks maakt zich zorgen over het uitblijven van nader onderzoek. Ultrafijnstof kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, nader onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen hierbij horen.

Wij hebben daarover de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van dit vervolgonderzoek?

2. Wat vindt u van de gang van zaken rond dit vervolgonderzoek? Bent u bereid navraag te doen naar het toegezegde vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof? Vindt u dat dit voldoende prioriteit krijgt? Vindt u dat het aangekondigde onderzoek voldoende breed en uitgebreid is?

3. Oostzaan bevindt zich in de specifieke situatie dat het ook nog ingeklemd ligt tussen snelwegen en dat er een kolencentrale vlakbij staat. Dit zijn mogelijk andere bronnen van ultrafijnstof. Is het ook mogelijk dat er specifiek naar de situatie in Oostzaan gekeken wordt?

4. Wilt u de GGD verzoeken onderzoek te doen naar effecten van fijnstofconcentraties in Oostzaan?

5. Welke maatregelen gaat u nemen als blijkt dat de concentraties ultrafijnstof daadwerkelijk negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid?

Toelichting:
In de genoemde uitzending van Zembla spraken deskundigen hun zorgen uit over de effecten van ultrafijnstof op de gezondheid. Het vliegverkeer van Schiphol is één van de grootste veroorzakers van dit ultrafijnstof. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft nader onderzoek toegezegd en over de onderzoeksopzet zou in januari 2016 gerapporteerd worden. Maar dit is nog altijd niet gebeurd.
Ultrafijnstof bestaat uit zulke kleine deeltjes dat die via de longen in de bloedbaan terecht kunnen komen. Omdat nog veel onbekend is over de schade en de gevolgen hiervan, is dringend vervolgonderzoek nodig.


Namens de fractie van GL, Bert Jongert


(
ONDERTEKENING, NAAM EN PARTIJ)__________________________________________________________

TERUG