GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks raadsvragen over SPOOR

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 11 februari 2013

Onderwerp: SPOOR

Toelichting: Uit de gemeente Waterland bereiken ons berichten dat SPOOR onverdroten doorgaat op het pad richting fusie met OPSO. Dit terwijl bv de gemeenteraad van Waterland hier tegen is. De gemeente Oostzaan gaat een miljoen euro investeren in een nieuwe Noorderschool. Voor ons is van groot belang dat SPOOR een bestuurbare, verantwoorde en overzichtelijke organisatie blijft.

Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen te beantwoorden:


1.Kunt u ons vertellen wat er in de begrotingen van 2011, 2012, 2013 en verder staat opgenomen in de begroting van SPOOR voor de kosten van de Raad van Toezicht? Is er van 2012 tot 2013 sprake van een verviervoudiging?

2. Wat zijn de salariskosten van de bovenschoolse directie van SPOOR in 2011, 2012, 2013 en verder in de begroting?
Wat verklaart de toename van meer dan een ton van 2012 naar 20113 en volgende jaren?

3. Welke maatregelen nemen Gemeente en Spoor om de huisvestingslasten evenredig te laten dalen met de leerlingen aantallen?

4. Wordt er in enig door SPOOR opgesteld document gesproken over een
toekomstige fusie? Zo ja, welk document is dat en wat staat daar in?

5. Wat zijn de bevoegdheden van de SPOOR-raad?

6. Moet de SPOOR-raad de begroting goedkeuren?

7. Wie gaat er over de salarissen van de Raad van Toezicht en de directie?
Heeft de SPOOR-raad daar zeggenschap over?

8. Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad ten aanzien van SPOOR?

9. Waarin verschilt de samenwerking tussen SPOOR en OPSO van een fusie?

10. Tegen welke problemen loopt SPOOR aan nu er gesproken wordt over een fusie?

11. Hoe groot is het gemiddelde bestuur in het openbaar onderwijs in
Nederland en verhoudt SPOOR zich daartoe?

13. Wat bent u bereid te doen om een fusie te voorkomen gezien de landelijke roep om schaalverkleining in het onderwijs?

Namens Fractie GroenLinks
B. Jongert


__________________________________________________________

TERUG