GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.: 28/16

Datum: 9 mei 2016

Onderwerp: OFC

Inleiding
Wij hebben begrepen dat OFC binnenkort kan promoveren naar de derde divisie. Voor deze klasse zijn al een aantal contractspelers nodig. Dit is/lijkt de eerste opstap naar volledig betaald voetbal.

Volgens de vragenstellers zal dit ook de nodige gevolgen hebben voor Oostzaan. Wij hebben daarom in eerste instantie de volgende vragen aan het college (
daar waar nodig in overleg met bestuur Twiske):
 1. Bent u op de hoogte van de mogelijk snelle promotie naar een ‘betaalde’ divisie?
 2. Wat zijn de eisen die de KNVB stelt aan het meedoen in deze divisie?
 3. Wat zijn de eisen van de KNVB voor hogere divisies?
 4. Wat is de rol van de gemeente in deze ontwikkeling en wat zijn de consequenties voor de gemeente?
 5. Moet de gemeente meewerken aan bijvoorbeeld vergunningen?
 6. Bij de thuiswedstrijden zal er aanmerkelijk meer publiek komen. Wat zijn de inschattingen? Hoeveel zal dit worden in hogere divisies? Hoe gaat de logistiek geregeld worden? Dit in relatie tot het verkeer door het dorp? Wat betekent dit voor parkeergelegenheid (ook in relatie met de andere verenigingen)? Verkeersveiligheid?
 7. Veiligheid is een belangrijk thema in het betaald voetbal. Hoe is dit geregeld wanneer OFC in deze divisie gaat spelen? Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid? Is er politie inzet vereist? Wie draait op voor deze kosten? Zijn er consequenties voor andere inzet van politie in de gemeente?
 8. De gemeenteraad wil het aantal evenementen in het Twiske tot 4 beperkt houden. Heeft deze ontwikkelingen bij OFC nog consequenties voor de andere evenementen in het Twiske?
 9. Wanneer OFC verder promoveert dan lijkt het erop dat er een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) moet komen. Dit betekent dat er een (groot) bedrijf in het Twiske wordt gevestigd. Tot nu toe hebben we alleen enige horeca in het Twiske ter ondersteuning van de recreatie functie van het gebied. Hoe kijkt het college aan tegen deze mogelijke ontwikkeling?
 10. In vraag 2 en 3 vragen wij naar de eisen van de KNVB. Zijn er ook eisen m.b.t. de accommodatie? Zo ja, moet hier voor het bestemmingsplan gewijzigd worden?
 11. De vragenstellers streven in hun coalitieakkoord naar een balans tussen recreatie en natuurwaarden. Betaald voetbal in dit gebied lijkt deze balans, zeker wanneer er naar hogere divisies wordt verder gepromoveerd, mogelijk te verstoren. Wat is uw visie hierop?
 12. De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de pers geweest van gemeenteraden die financieel moesten bijspringen om een BVO op de been te houden. Hoe steekt de financiering van OFC in elkaar? Wat betekent dit voor de subsidie van de gemeente aan OFC? Wanneer er sprake is van een BVO wil het college deze dan blijven subsidiëren?
 13. Heeft OFC al een totaal plan aan het college gepresenteerd waarin alle aspecten m.b.t. deze plannen zijn meegenomen? Zo ja, worden deze gedeeld met de gemeenteraad?
 14. Wat is uw totaal visie op deze ontwikkeling in het Twiske?

Toelichting:
De ontwikkelingen bij OFC gaan snel. Wij willen absoluut niet voor voldongen feiten geplaats worden en precies weten wat de consequenties zijn voor de gemeente. Wij willen tijdig geïnformeerd worden m.b.t. alle aspecten van deze ontwikkelingen

Namens de fracties van VVD Rosemarijn Dral, D66 Siefko Julius en GroenLinks
Bert Jongert

__________________________________________________________

TERUG