GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Algemene Beschouwingen GroenLinks begroting 2017

Bert Jongert Fractievoorzitter

Zelfstandig, Groen en Sociaal
Geachte voorzitter, Vorig jaar in onze beschouwingen en in ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven hoe GroenLinks ons dorp ziet. In deze Algemene Beschouwingen wil ik dit nogmaals en graag benadrukken: zelfstandig, groen en sociaal. Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden. De brede coalitie van VVD, D66 en GroenLinks is nu twee jaar onderweg en voor ons ligt de begroting 2017 Voorzitter,
Een zelfstandig dorp betekent politiek dicht bij de inwoners. Oostzaners kunnen het hart op de tong hebben en door het jaar heen hebben we diverse insprekers gehad die van hun hart geen moordkuil maken. Naar de insprekers wordt goed geluisterd en hun inbreng wordt altijd meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming. De gemeenteraad kan echter niet met alle winden meevaren. Het is dus van belang dat de gemeenteraad een kader schept en beleid uitzet en deze uitgezette richting vasthoudt. Natuurlijk worden nieuwe inzichten hierin verwerkt, maar de koers wordt vastgehouden. Ik wil graag vanaf deze plaats onze coalitiepartners danken voor nu 2 jaar constructieve samenwerking. Ook wil ik de oppositie danken. Zij gaan een stevig debat niet uit de weg en houden daarmee de coalitie scherp. Hun grondhouding is coöperatief en de vele dossiers die de raad passeren worden op hun inhoud beoordeelt. Dank daarvoor. Natuurlijk danken wij ook het College en de ambtenaren voor het vele werk dat zij verzet hebben.

Voorzitter,
Een zelfstandig dorp kan niet zonder samenwerking met omliggende gemeente. Wij hebben regelmatig contact met onze GroenLinks collega’s in de omliggende gemeente. Natuurlijk onze partners in Over-gemeente Wormerland, maar ook de collega’s uit Waterland, Zaanstad en de Provincie Noord-Holland. Helaas hebben we geen afdeling in Landsmeer, dus dat is wat lastig. Wij merken wel een positieve houding bij onze collega’s t.o.v. uitbreiding Over-gemeente. Om misverstanden te voorkomen; ik heb niet de indruk dat Zaanstad zich bij Over-gemeente wil aansluiten…. Natuurlijk zijn er ook vele onderlinge contacten op College niveau. Misschien kan straks de burgemeester in hun termijn een korte up-date geven hoe de contacten en het proces aangaande uitbreiding Over-gemeente loopt?

Voorzitter,
We hebben de afgelopen jaren stevig moeten bezuinigen. Dit jaar is dit iets minder noodzakelijk geweest. Echter het is altijd een puzzel om de schaarse middelen in te zetten en tot een sluitende begroting te komen. Zoals gezegd onze leidraad voor Oostzaan is zelfstandig, groen en Sociaal.

De overheveling van de jeugdzorg en langdurige zorg naar de gemeente, de zogeheten decentralisatie, is goed op stoom gekomen. Het gaat om een complex proces waarbij van de gemeente en samenwerkende partijen veel wordt gevraagd. De fractie van GroenLinks heeft waardering voor hetgeen bereikt is, maar maakt zich wel zorgen over de te lange wachttijden en doorlooptijden. Wij vragen het College om deze terug te brengen tot minimaal de afgesproken normen. Ook zien we graag dat begroting en bestedingen in de beide domeinen van zorg gelijk op gaan zodat niet nog een keer gelden van het ene maar het andere domein hoeven te worden overgeheveld. Wij vragen u beter grip te krijgen op inkoopprocessen, uitgaven en facturering.
Wat betreft het uiteindelijke doel, het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie voor cliënten, kunt u aangeven in hoeverre de transformatie van de zorg en de lokale uitvoering daaraan heeft bijgedragen? Worden zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van bewoners groter bij deze nieuwe aanpak? Zo ja kunt u daar concrete voorbeelden van geven? Zo nee, wat gaat u nog verder verbeteren? Heeft u ook de eigen kracht methode ingezet? Betekent de nieuwe aanpak ook dat eerder wordt ingegrepen en dat minder beroep moet worden gedaan op specialistische zorg?
In de NRC van afgelopen zaterdag hebben specialisten in de jeugdzorg kritiek dat zij hun werk niet meer goed kunnen doen omdat gemeente op hun stoel zijn gaan zitten. Heeft u deze geluiden ook opgepikt? Bent u het eens met deze uitspraken? Zo ja, wat gaat u doen om de jeugdpsychiater weer de eigen professionele ruimte te geven?

Wat betreft de uitvoering van de Participatiewet is de fractie van GroenLinks blij dat de grote buurgemeenten elkaar hebben gevonden in het opzetten van een gemeenschappelijk Participatiebedrijf waar Oostzaan plaatsen kan inkopen voor de huidige WSW-ers. GroenLinks verwacht van het College wel een sterke verbetering van de uitstroomcijfers naar werk. Die zijn tot nu toe onder de maat. Kan het College concreet aangeven wat zij op dit punt wil bereiken, de resultaten wil verbeteren en hoe zij dat denkt aan te pakken? Kan het College aangeven hoe zij de werkgevers gaat aanspreken? Kan het College aangeven hoe zij jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren uit het praktijkonderwijs, aan werk en inkomen gaat helpen nu de Wajong voor de meesten van hen is uitgesloten?

Voorzitter,
De gemeente is er niet alleen voor de kwetsbare bewoners, maar ook voor de meer zelfredzame.
Bewoners die wel gebruik willen blijven maken van huidige maatschappelijke voorzieningen zoals de Bibliotheek. GroenLinks dringt er bij u op aan deze voorziening te behouden en te versterken en daarvoor de middelen te vinden. Bij voorkeur op de huidige locatie in het centrum, ons gemeenschapshuis De Kunstgreep. Uiteraard in samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen en onderwijskundige en culturele instellingen. Ontwikkeling en educatie van bewoners, jong en oud is een fundament voor een goed functionerende gemeenschap.

Naast deze belangrijke sociale thema’s is het belangrijk dat wij onze afspraken nakomen. Het Centrum Jong zou tijdelijk op de plek naast De Rietkraag komen. Wij willen dat deze situatie nu recht doet aan de afspraken met de buurt en dat het Centrum Jong verplaatst wordt. Hiervoor dienen we een motie in.

Voorzitter,
Het regelmatig kunnen aanbieden van huisvuil is belangrijk voor inwoners van een gemeente. Wij zien graag dat Oostzaners hun grofvuil ook op zaterdag naar de gemeentewerf kunnen brengen en dat de kosten beheersbaar blijven. Hiervoor dienen we ook een motie in. We willen hierbij opmerken dat er vanuit het Rijk de opdracht komt, of er misschien al is, dat het huisvuil per inwoner drastisch teruggebracht moet worden. Kan het College bevestigen of die opdracht komt of er al is? En zo ja, hoe hierop ingespeeld gaat worden?

Voorzitter,

Oostzaan is een uniek dorp, liggend in een uniek veenweidegebied en met het prachtige Twiske naast spreekwoordelijk ieders deur.
Het unieke te vernieuwen zonder afbreuk te doen aan het karakter van Oostzaan en de natuurwaarden om ons heen is een uitdaging die de fractie van GroenLinks graag aangaat.

Het Oostzanerveld blijft een gebied waar wij ons zorgen over maken. Het is een Natura 2000 gebied waar wij als gemeente medeverantwoordelijk voor zijn om dat in stand te houden. Wij zijn dan ook tevreden dat de gemeente ook dit jaar er weer geld voor reserveert. Wij vragen het College om in het overleg met o.a. SBB te komen tot een goede besteding van dit geld, gericht op het open houden van het veenweidegebied. Verder willen wij graag zien dat het College blijft inzetten op het benaderen van particulieren die grond bezitten in het Oostzanerveld om hen te overtuigen onderhoud te plegen aan hun grond of het anders over te dragen aan bv SBB.
Vorig jaar hebben wij het College gevraagd om werk te maken van het aanschrijven van eigenaren van percelen in het Oostzanerveld om hun percelen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, schoon te maken. Ook is een motie van soortgelijke strekking reeds door de gehele raad aangenomen op 29 oktober 2012. De wethouder heeft aangegeven dat de eigenaren zijn aangeschreven. Wij zijn blij dat deze wethouder hier nu echt werk van maakt. Wij horen graag van de wethouder wat de stand van zaken is op dit moment. Concrete vragen zijn: Is er verdergaande verbetering in het schoonmaken door particuliere eigenaren? Zo niet, gaat er verder handhavend opgetreden worden?

Verder blijft het van belang om in overleg met de provincie te komen tot het verlenen van subsidies aan beheerboeren. Boeren in het Oostzanerveld moet met name gericht zijn op het beheren van het Natura 2000 gebied en dat kan alleen met subsidies gerealiseerd worden.

Voorzitter,

Nieuwe woningbouw op bescheiden schaal zal moeten aansluiten op dit groene karakter van ons dorp. Ook het verbeteren van losse woningen en woningblokken in het licht van hedendaagse eisen en wensen dient te passen in deze visie op ons dorp.

De hoogspanningsproblematiek lijkt met de uitkoop van enkele woningen te worden afgekocht door Den Haag. Een fopspeen voor de betrokken bewoners. GroenLinks eist nog steeds dat er echte oplossingen komen, waarbij het risico voor alle bewoners wordt teruggebracht tot nul. Verplaatsen is voor ons de enig te accepteren uitkomst, bv. Integreren met de A8 wanneer een drastisch ander tracé niet mogelijk is.

Voorzitter,

De reserves van het Twiske raken uitgeput. Hoewel het recreatieschap op dit moment niet in de problemen zit maken wij ons toch grote zorgen. Er zijn geen inkomsten meer uit rente en de invulling van Twiske Poort is ook nog niet gerealiseerd. De overheden maken terugtrekkende bewegingen wat betreft ondersteuning terwijl het ook hier een Natura 2000 gebied betreft. Wethouder, kunt u ons verduidelijken wat de eventuele scenario zijn om te zorgen dat het gebied niet vervalt aan projectontwikkelaars die, wat ons betreft, onwenselijke projecten willen gaan realiseren.
We zijn verheugd dat het College vaart maakt met zeer belangrijke en diverse duurzaamheidsprojecten als onder andere LED verlichting voor de openbare weg, structuurvisie Groen, duurzame markt en zonnepanelen op openbare gebouwen.
De fractie van GroenLinks wil verder dat de verlichting in Oostzaan ter wille van de veiligheid van weggebruikers en bewoners niet faalt. Dit gebeurt momenteel te vaak. Kan het College aangeven hoe zij bij de beheerder gaat afdwingen om dit te realiseren.

Los van dat is het ook fijn dat de nachtelijke kwaliteit van de sterrenhemel af en toe zichtbaar is. Wij vragen het college dan ook om vanaf volgend jaar mee te doen aan de Nacht van de Nacht.

Voorzitter,
Veiligheid is een belangrijk thema voor GroenLinks. Wij zijn blij dat de wethouder zeer serieus werkt maakt van een gedegen verkeersplan. Er is veel inspraak nodig en de wethouder geeft hier volop ruimte aan. Dat vinden we belangrijk en ondersteunen we volkomen, maar zijn ons ook bewust dat het nooit zal lukken om iedereen tevreden te stellen. Voor GroenLinks staat echter 1 aspect altijd bovenaan; de veiligheid van voetgangers en fietsers. Terug naar 30 km is daarbij een zeer goed begin. Naast de veiligheid vermindert dit ook de uitstoot van ultra fijnstof en fijnstof door auto’s die dezelfde voetgangers en fietsers direct inademen. Ook belangrijk voor de gezondheid dus. We zien uit naar het verkeersplan. Een kanttekening wil ik hierbij maken; wij zien graag dat iedereen in ons dorp zijn of haar verantwoording blijft nemen in het geven van het goede voorbeeld. Regels en weginrichting kunnen we vanuit de politiek beïnvloeden, verkeersgedrag en mentaliteit niet.

Er is ruimte gemaakt in de begroting voor het terugbrengen van een BOA. Er is een fors bedrag gereserveerd voor de financiering van deze BOA. Er leven bij ons nog wel vragen naar de uiteindelijk en feitelijk bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. We willen dat deze BOA zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. We dienen hiervoor een motie in. Ook vragen wij ons af wanneer de ons beloofde tweede wijkagent komt. Kan het college hier al meer over zeggen?

Tot slot voorzitter, Wij kunnen niet om de actualiteit heen.
Er zijn vergevorderde plannen om de A8 te verbreden. Laat duidelijk zijn dat GroenLinks hier fel tegen is. Rijkswaterstaat steelt Groen van het Oostzanerveld en geeft er asfalt voor terug. Dit betekent dat er extra rijstroken met file staan met allemaal fijnstof uitbrakende auto's. Meer asfalt is meer file is meer uitstoot! Met een overwegende westenwind betekent dit dat de inwoners van Oostzaan deze vieze fijnstof lucht mogen inademen. Naast de grote aantasting van het Oostzanerveld is dit gewoon zeer slecht voor de gezondheid, waarbij vooral kinderen kwetsbaar zijn voor het inademen van fijnstof en ultrafijnstof. Ook verwachten wij een verdere toename van geluidoverlast. Wij willen een gezonde leefomgeving en vragen het College om er alles aan te doen om deze onzalige verbreding tegen te houden. Zet in op verbetering van het OV en een goed fietsnetwerk in plaats van asfalt.

Daarnaast hebben we nog de onverkwikkelijke situatie van de grote hoeveelheid gevonden harddrugs bij de Stichting Topvoetbal Oostzaan. Wij roepen het Openbaar Ministerie op haast te maken met deze zaak, zodat er duidelijkheid komt en deze onverkwikkelijke zaak afgerond kan worden. OFC is een mooie en 1 van Oostzaans grootste verenigingen, waar vele, jong en oud, plezier beleven aan het voetballen. Dat willen wij graag zo houden! Wij vragen het College om de vinger aan de pols te houden en de raad direct te informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

Een zelfstandig, Groen en Sociaal Oostzaan. Er is veel bereikt, maar de uitdagingen zijn groot. Wij zijn klaar om die uitdaging het komende jaar aan te gaan. Dank u wel voorzitter


__________________________________________________________

TERUG