GROENLINKS WERK(T) VOOR OOSTZAAN. STEM LIJST 2

GroenLinks heeft ruim dertig jaar bestuurservaring en ook deelgenomen aan diverse coalities. In de loop der tijd is er veel veranderd, maar dat geldt niet voor de uitgangspunten die GroenLinks in Oostzaan nog steeds hanteert: een zelfstandig, groen en sociaal Oostzaan.

OOSTZAAN ZELFSTANDIG
De politiek moet dicht bij de bewoners blijven en daarom moet Oostzaan zelfstandig blijven. De beste garantie hiervoor is dat we laten zien het zonder hulp van buitenaf aan te kunnen. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden voor de zelfstandige positie van ons dorp. Naburige gemeenten hebben een aantal voorzieningen teruggedraaid. Wij kiezen voor het behoud ervan, zoals het open houden van de bibliotheek. Samenwerken met andere gemeenten, zoals dat nu al het geval is met de gemeente Wormerland, garandeert onze onafhankelijkheid en betekent gedeelde ambtelijke kosten en meer kwaliteit. Uiteraard is een solide bestuur van groot belang om die zelfstandigheid ook te kunnen behouden. GroenLinks heeft bewezen een solide bestuurder te zijn. Het was dan ook even wennen toen na de verkiezingen van 2010 een coalitie zonder GroenLinks werd gevormd door VVD, PvdA en CDA. Deze coalitie verloor diverse wethouders (vijf), twee raadsleden (splitsten zich afzonderlijk af) en daardoor de meerderheid in de raad. Onder leiding van GroenLinks is vervolgens een nieuwe coalitie gevormd om Oostzaan bestuurbaar te houden.

OOSTZAAN GROEN
Het Oostzanerveld
Het Oostzanerveld is een uniek cultuurhistorisch natuurgebied in Europa. Het bepaalt voor een groot deel het groene en open karakter van Oostzaan. GroenLinks vecht al tientallen jaren voor het openhouden, en daardoor behouden, van het Oostzanerveld. Dit doen wij niet alleen door overleg, maar ook door zelf het veld in te gaan, met de laarzen aan en handen uit de mouwen te steken. Soms letterlijk met ‘de poten in de modder’. GroenLinks heeft meerdere openbare avonden georganiseerd met bewoners, boeren (zonder wier beheer het Oostzanerveld niet kan blijven zoals het is) en vogelbeschermers. GroenLinks Oostzaan heeft zelfs bij Provinciale Staten het belang van het Oostzanerveld verdedigd. Door deze acties zijn de desastreuze plannen van de Provincie voorkomen. Op initiatief van wethouder Rob Monen (GroenLinks), de Wetlandwacht Zaanstreek-Waterland en Staatsbosbeheer is eind 2013 het Valkenven schoongemaakt. Dit soort acties is van groot belang, want de verwildering tast het unieke karakter van het Oostzanerveld enorm aan. Door de inzet van zo’n 25 vrijwilligers is het mogelijk om steeds ruimte terug te winnen voor de weidevogels en veenmosrietlandjes. Geef GroenLinks de kans om deze actieve aanpak de komende jaren voort te zetten.
Luchtkwaliteit en hoogspanning
Voor GroenLinks zijn de luchtkwaliteit en straling van de hoogspanning een bron van zorg. Bewoners spreken ons hier terecht over aan en wij zetten dit met regelmaat op de agenda. De straling is een moeilijk tastbaar begrip, want mensen zien het niet zien en worden er niet onmiddellijk ziek van. Daardoor blijven de noodzakelijke maatregelen uit. GroenLinks wil dat de hoogspanningskabels onder de grond geplaatst worden of desnoods verplaatst (de A8-route). De verbreding van de A8 zal de kwaliteit van de door ons ingeademde lucht verder doen verslechteren en de geluidsoverlast doen toenemen. GroenLinks staat voor de volgende maatregelen:
 • Het geluidsscherm langs de A8 doortrekken tot het BP-station. De extra verkeersdrukte maakt meer herrie en de aan de westkant geplaatste schermen weerkaatsten het geluid naar Oostzaan.
 • Het geluidsscherm wijzigen in een luchtzuiverend en geluiddempend luchtscherm.
 • Een filter plaatsen in het afzuigsysteem van de Tweede Coentunnel.
 • Waar mogelijk bomen te planten langs de snelweg, want bomen dempen geluid en halen fijnstof uit de lucht.
Schiphol
Schiphol blijft groeien. We hebben nu een redelijk rustige periode, maar de overlast door de onvermijdelijke groei komt vooral over Oostzaan. Nu gaan vrijwel alle starts naar het noorden via de Polderbaan, maar zodra de maximale (uur)capaciteit bereikt wordt, zullen alle toestellen met een oostelijke bestemming via de Zwanenburgbaan over Oostzaan worden geleid. De route loopt weliswaar formeel zuidelijk van Oostzaan, maar dat lukt (nog) niet met alle toestellen. Mede dankzij onze lokale vertegenwoordiger (Rob van der Pol) in het Schipholoverleg is een verbeterproject (microklimaat) op de agenda van gekomen. Voor de leefbaarheid moeten de belangen van Oostzaners ook in de komende raadsperioden vertegenwoordigd worden in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). In de ORS worden afspraken gemaakt over de voorwaarden die aan de groei van Schiphol en het gebruik van de vliegroutes en startbanen worden gesteld. De belangrijkste doelstelling is voor ons: zo min mogelijk vliegtuigen over de scholen in Oostzaan.

Het Twiske geen pretpark GroenLinks voert al jaren campagne onder de leus: Het Twiske geen pretpark. Het Twiske is een Natura 2000-gebied (Europees beschermd natuurgebied). Plannen moeten passen binnen de regels hiervoor. GroenLinks is voor kleinschalige recreatie en sportactiviteiten Het Twiske. Dit moet echter wel worden gecombineerd met de prachtige, maar ook zo kwetsbare natuur. Op initiatief van GroenLinks is er een openbare avond georganiseerd, met als resultaat dat de ‘pretpark’-plannen van tafel zijn verdwenen. Bescheiden activiteiten passen prima in Het Twiske, maar een commercieel pretpark en/of een waterskibaan natuurlijk niet.
Dorpse karakter Groen Links wil de karakteristieke lintbebouwing van Oostzaan behouden. Bouw en verbouw van woningen in het lint moeten stedenbouwkundig aansluiten bij de oorspronkelijke bebouwing wat betreft volume en hoogte. Daarbij zijn de zogenaamde doorzichten van belang voor het open karakter van het dorp. Als we het landelijke karakter in stand willen houden, dan past daar geen hoogbouw bij in het centrum. Oostzaan is een dorp en dat willen we zo houden. GroenLinks is tegen een ontsluitingsweg door de Oostzaanse natuur. De tijdwinst van hooguit anderhalve minuut die dit zou kunnen opleveren voor automobilisten in de ochtendspits, rechtvaardigt geen miljoeneninvestering en sloop van de Oostzaanse natuur!

Veilig fietsverkeer GroenLinks wil een (jeugd)fietsplan voor het dorp en een nieuw fietspad langs de A8. Om de verkeersdrukte te verminderen en het milieu (luchtkwaliteit) te ontlasten wordt het fietsen bevorderd door duidelijke fietsroutes aan te leggen. Dit verhoogt de veiligheid voor kinderen en stimuleert ouders om hun kinderen eerder en vaker met de fiets naar school te brengen.

Energie besparen en opwekken
Duurzaam en milieuvriendelijk bouwen moet worden gestimuleerd door energiebesparende maatregelen voor nieuwe en bestaande woningen. GroenLinks wil dat de gemeente forse besparingen op energieverbruik én milieuwinst boekt door de volgende maatregelen:
 • Gemeentelijke gebouwen moeten optimaal worden geïsoleerd.
 • Prestatie afspraken moeten worden gemaakt over duurzaam bouwen en energiebesparende maatregelen (isolatie!) met de woningbouwverenigingen.
 • Zonnepanelen worden gestimuleerd.
 • Een goed lichtplan moet worden opgesteld. Donkere nachten zijn goed voor mens en natuur en leveren energiebesparing op.

Afvalbeheer
In 2013 heeft de vorige coalitie het afvalsysteem ingrijpend gewijzigd.
U betaalt nu een vast bedrag voor uw afval, waardoor de stimulans voor het gescheiden aanbieden verdwenen is. Het effect is al duidelijk, vanaf 2014 is het tarief verhoogd doordat fors meer afval via de grijze bak wordt aangeleverd. Met de wijziging is begin 2014 ook de blikcontainer opgeheven. Naast de hogere rekening die u krijgt voor de grotere grijze berg, moet elke gemeente voldoen aan de wettelijke eis om vanaf 2015 zestig procent via recycling te laten verwerken. We moeten in de komende jaren zorgen dat we als gemeente ten minste aan die wettelijke eis voldoen. Wij zullen blijven onverminderd streven naar verbeterde scheiding en vermindering van het afvalaanbod.

OOSTZAAN AAN HET WERK
‘Kansen zoeken en benutten’ is ons motto op werkgelegenheidsgebied. De afgelopen jaren is er een economische winst én ruimte voor woningbouw gerealiseerd door bedrijfsverplaatsing. In de periode 2004-2009 hebben wij de verplaatsing van verschillende bedrijven, waaronder de firma Meyn, uit het centrum van het dorp mogelijk gemaakt. Met de verplaatsing is ruimte gemaakt voor woningbouw en invulling van bedrijventerrein de Bombraak. Door deze slimme ruil werd voor alle partijen een grote winst gehaald: bewoners geholpen, bedrijven geholpen en de financiële positie van Oostzaan aanzienlijk versterkt.
De door wethouder Monen (GroenLinks) ingestelde heffing op ondergrondse leidingen levert ons jaarlijks een half miljoen euro per jaar op. De algemene reserves van de gemeente zijn door dergelijke verantwoorde keuzen en goede investeringen op een sterk niveau gekomen. In de begroting voor 2014 is 800.000 euro bezuinigd zonder verlies van voorzieningen die u en ons dierbaar zijn! Daarbij worden we wel geconfronteerd met de snoeiharde bezuinigingen van het huidige PvdA/VVD-kabinet, die ook de gemeenten hard treffen. Binnen die moeilijke financiële kaders vanuit Den Haag is een goed doordacht financieel- en sociaalbeleid absoluut noodzakelijk om het welzijn van de Oostzaners zoveel mogelijk te garanderen. Ondanks de kortingen van het huidige kabinet is een sluitende- en sociaalverantwoorde begroting met GroenLinks mede aan het roer mogelijk gebleken.

OOSTZAAN SOCIAAL
Sport en Cultuur
Sport en cultuur dragen bij aan een gemeente waar iedereen graag woont, zodat ook bedrijven zich hier graag vestigen. Vooral dankzij de inzet van GroenLinks kennen wij in Oostzaan een bloeiend verenigingsleven met goede voorzieningen. GroenLinks beschouwt het verenigingsleven als het cement van de samenleving. Niet voor niets heeft GroenLinks er bij de begroting van 2014 voor gestreden om bijna niet te bezuinigen op sport en cultuur.
Op sportief gebied hebben wij ons ingezet voor:

 • De sporthal: de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in het gebouw, waardoor de sporthal weer jaren vooruit kan.
 • De Twiskeweg: deze is gereconstrueerd waardoor er een mooi sportpark ontstaan is.
 • Kunstgrasvelden: OFC en OKV hebben hierdoor een beter complex gekregen.
Op cultureel gebied hebben wij ons ingezet voor:
 • Het multifunctioneel centrum De KunstGreep, waar onder andere Belcanto en Hierna Beter gebruik kunnen maken van een mooie theaterzaal.
 • Steun aan Stichting Theater de KunstGreep om een aantrekkelijk theaterprogramma te kunnen samenstellen.
 • De huisvesting voor Radio 9 en de bibliotheek.

Bibliotheek

GroenLinks heeft de bibliotheek gered en blijft pal staan voor een bibliotheek in Oostzaan. In de begroting voor 2013 wilden alle andere partijen de huidige bibliotheek wegbezuinigen. Toen GroenLinks in het voorjaar weer toetrad tot het college heeft zij de bezuiniging op de bibliotheek teruggedraaid. Het feit dat leerlingen in hun eigen gemeente naar de bibliotheek kunnen is zeer belangrijk voor hun ontwikkeling. Lezen leidt tot diepgang en kan zeker nu een tegenwicht bieden tegen de oppervlakkigheid van de snelle berichtgeving via het internet. Daarnaast is het ook voor oudere lezers een groot goed dat zij niet naar de stad hoeven te gaan om een boek te kunnen lenen. Een warm welkom en goede voorlichting van deskundige medewerkers is daarbij van groot belang. Dat mag niet worden wegbezuinigd.

Jeugdbeleid
GroenLinks wil een kindvriendelijke openbare ruimte. Een goed voorbeeld is het initiatief dat we genomen hebben om voldoende speelplaatsen in de nieuwe woonwijk Klein Twiske aan te leggen. Voor de iets oudere jeugd is de nieuwe fietsbrug een snelle en veilige mogelijkheid om bij de groenveldjes in Het Twiske en de sportverenigingen en skatebaan te komen. Waar overlast door jongeren wordt ervaren, helpt negeren net zo weinig als louter hard aanpakken. Duidelijkheid is ons parool. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Alternatieve activiteiten, zoals het organiseren van luilaknacht, onderstrepen onze aanpak.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn is niet alleen iets voor Den Haag, maar ook voor de lokale politiek. GroenLinks heeft (samen met D66) dan ook een nota dierenwelzijn geschreven. Deze nota biedt een eerste aanzet tot beleid op dierenwelzijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om goede voorlichting over het houden van huisdieren, het voorkomen van dierenmishandeling en de opvang van verwaarloosde of gewonde dieren.

Zorg
Het kabinet van PvdA en VVD bezuinigt onbarmhartig op de zorg in Nederland. Dat doen zij door zoveel mogelijk taken over te hevelen op de gemeenten. Het gemeentebestuur moet nu het zorgaanbod regelen, waaronder de persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en middelen zoals een scootmobiel voor ouderen, gehandicapten of mensen met
psychische problemen. Op zich zijn wij niet tegen zo’n decentralisatie van taken, maar het kabinet plakt er meteen een gigantische bezuinigingen tegenaan. Ofwel, de gemeenten moeten steeds meer taken doen tegen steeds minder geld. Op deze manier decentraliseren is gewoon ene ordinaire bezuinigingsmaatregel. Binnen deze door de rijksoverheid gestelde randvoorwaarden kiest GroenLinks voor zorg waarin iedereen zoveel mogelijk eigen keuzes kan maken, elkaar kan helpen en ondersteunen. Kortom, goede kleinschalige zorg, zoveel mogelijk bij de mensen thuis. Zorg is mensenwerk: bureaucratie en regeldrift moet ook in Oostzaan doorbroken worden. Professionals en mantelzorgers moeten in wijkteams de ruimte hebben om zorg op maat (persoonsgebonden budget en thuiszorg) aan te kunnen bieden. GroenLinks steunt hun initiatieven. GroenLinks is voor mantelzorgwoningen zolang de zorgvrager zorg nodig heeft.

Werkgelegenheid en bijstand

De economische crisis gaat ook aan Oostzaan niet voorbij. De stijgende werkloosheid baart ons grote zorgen. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op een bijstandsuitkering. Volgens de laatste cijfers leven 1,2 miljoen Nederlanders in armoede. De regering maakt met haar bezuinigingen gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen en van arbeidsgehandicapten. Alle gemeenten moeten dit doen met minder geld. Zo sluit Baanstede in 2017 haar poorten en is het streven iedere gehandicapte werknemer aan een gewone baan te helpen een speerpunt voor GroenLinks. Maar niet ten koste van alles. Voor mensen met een arbeidshandicap die niet bij een gewone werkgever aan het werk kunnen moet beschut werk gegarandeerd blijven, zoals nu bij Baanstede. Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid van Oostzaan. GroenLinks werkt actief samen met lokale bedrijven om dit mogelijk te maken. Zo hebben wij in november 2013 een motie ingediend om ook met nieuwe bedrijven in Oostzaan, zoals het Van der Valk hotel, afspraken te maken hoe de Oostzaanse werkgelegenheid verhoogd kan worden.

Huisvesting
Groen Links wil betaalbare en energiezuinige woningen voor onze inwoners. De locaties van de voormalige Meyn-fabriek (Klein Twiske), de gemeentewerf en de ‘oude’ bibliotheek locatie worden nu ontwikkeld. Wij willen energiezuinige woningen, omdat dit direct geld bespaart voor de bewoners
en natuurlijk goed is voor het milieu. Met de WOV en andere woningbouwcorporaties willen wij prestatie afspraken maken over energiebesparende maatregelen (onder andere isolatie en zuinige ketels). Wij staan voor het dorpse karakter van Oostzaan en zijn dus tegen hoogbouw.

OOSTZAAN NAAR SCHOOL
Noorderschool
Het basisonderwijs is in Oostzaan van goed niveau. Wij vinden dat elke leerling optimale huisvesting verdient. Toch hebben wij om goede redenen tegen de nieuwbouw van de Noorderschool gestemd. De investering van één miljoen euro staat niet in verhouding tot het aantal leerlingen (minder dan vijftig) dat hiervan profiteert. Als we dan bedenken dat een deel van die leerlingen zelfs niet uit die buurt komt, ligt het voor de hand naar andere mogelijkheden te kijken, zoals hoogwaardige verbouw. Ook de onveilige verkeerssituatie die de nieuwbouw met zich mee zou brengen heeft bijgedragen aan onze afwijzing. De veiligheid van de kinderen staat voorop. Hoewel wij ons realiseren dat het niet bouwen van een compleet nieuwe school niet bij iedereen goed valt, staat GroenLinks – ook bij moeilijke keuzes – voor haalbare, betaalbare en ook rechtvaardige oplossingen voor iedereen in Oostzaan. Wij respecteren het democratisch genomen besluit van de gemeenteraad om die één miljoen euro uit te geven, maar zullen de vinger aan de pols houden waar het gaat over mogelijke kostenoverschrijdingen en aantasting van de verkeersveiligheid.

Verbreding aanbod
Veel mensen combineren werk en zorgtaken, bijvoorbeeld voor jongere kinderen. Het combineren van arbeid en zorg is in de praktijk nog niet goed geregeld. Wij proberen dat hier te verbeteren. GroenLinks streeft naar het verbreden van het aanbod van de basisscholen. Ons ideaal is de basisschool als brede school te laten functioneren, waarbij er ruimte is voor huiswerkbegeleiding, sporten, kunst, drama en (milieu)educatie na school.

OOSTZAAN FINANCIEEL SOLIDE
De financiële positie van Oostzaan is de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt. De door wethouder Monen (GroenLinks) ingestelde heffing op ondergrondse leidingen levert ons jaarlijks een bedrag van een half miljoen euro op. Bedrijventerrein Bombraak is ontwikkeld. Doordat de verkoop voorspoedig is verlopen zal naar verwachting de exploitatie dit jaar worden afgesloten met een positief resultaat waardoor de algemene reserve versterkt zal worden. Afgelopen jaar heeft Oostzaan fors moeten bezuinigen. Reden was de forse ombuiging van het huidige PvdA/VVD-kabinet. Er zijn besparingen gerealiseerd van in totaal 800.000 euro zonder dat dit ten koste is gegaan van voorzieningen en subsidies. GroenLinks wethouder van financiën Rob Monen (GL) heeft een groot draagvlak weten verwerven voor zijn voorstellen. Deze zijn met een grote meerderheid aangenomen. Echter, hiermee stopt het niet. Ook voor de begroting 2015 dienen er wederom forse besparingen te worden gerealiseerd. GroenLinks acht het mogelijk deze bezuinigingen te realiseren. Dit kan door op een slimme manier om te gaan met de huisvesting van het ambtelijk apparaat, het herijken van investeringen en de wijze van financieren. Uitgangspunt is en blijft het behoud van de voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek en de sporthal.

KANDIDATENLIJST GROENLINKS
Papier is vaak geduldig. Het zijn de mensen die er handen en voet aan moeten geven. GroenLinks heeft een lange traditie in het Oostzaanse bestuur en onze kandidaten hebben bewezen zich in het verleden met ziel en zaligheid in te zetten voor een zelfstandig, groen en sociaal Oostzaan. Maar ook de komende raadsperiode vragen wij weer uw vertrouwen om dat weer in een zo’n sterk mogelijke opstelling te mogen doen.
Wij stellen graag onze kandidaten aan u voor:

1.
Bert Jongert
Werkzaam bij Max Havelaar. Hij vervulde diverse bestuurlijke functies en is gemeenteraadslid in Oostzaan. Nu lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter.
2.
Arjen Ronner
Sinds 1990 actief voor GroenLinks, raadslid vanaf 1998, fractievoorzitter vanaf 2007. In het dagelijks leven is hij werkzaam in het MBO.
3.
Rob Monen
Combineert het wethouderschap in Oostzaan (financiën) met een directiefunctie bij Humanitas (Bewindvoering).
4.
Cindy de Boer
Werkzaam bij de politie, Eenheid Amsterdam, als operationeel expert klachtbemiddeling. Imker in Oostzaan en actief als gids te paard in Toscane (Italië). Sociaal bewogen en wil daar vorm aan geven in de Oostzaanse gemeenteraad.
5.
Marja van der Pol-Gase
Marja is twintig jaar gemeenteraadslid in Oostzaan, vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en nestbescherming van weidevogels; hobby’s zijn bergwandelen, volleybal en schaatsen.
6.
Joop Klinkhamer
Beleidsmedewerker bij de Provincie Noord-Holland (ruimtelijke ordening). Heeft al vier jaar ervaring in de Oostzaanse gemeenteraad.
7.
Arie de Boer
Voorzitter van GroenLinks (afdeling Oostzaan) en werkt bij de Reclassering. Diverse bestuurlijke functies en actief bij de KIOZK.
8.
Raymond Visser
Werkt bij de politie Amsterdam als operationeel expert en leidinggevende. In Amsterdam-Noord vanuit de politie verantwoordelijk voor de grootschalige evenementen. Zijn hobby is het houden van bijen aan de Kerkstraat in Oostzaan en onze webmaster.
9.
Steffanie Steenman
Steffanie studeert in maart af in de pedagogische wetenschappen, haar grootste hobby is motorrijden.
10.
Steve Smit
Beleidsmedewerker bij de regionale Brandweer. Actief volger van de (Oostzaanse) politiek. Was fractie-assistent en bestuurslid van GroenLinks-Oostzaan.
11.
Alfons Selie
Docent Geschiedenis in het voortgezet onderwijs in Zaandam.
12.
Karin Bakker
Werkt in de zorg en is jongerenwerker geweest in Zaandam.
13.
Fred Tiecken
Directeur bij de Brede school ‘de Zeeheld’, voorheen Intern Begeleider bij OBS de Kweekvijver.
14.
Stan Rotgans
Stan is hovenier, zijn hobby’s zijn muziek (drummen) en maakt kunst uit bomen.
15.
Riekje Boerma
In het dagelijks leven leerkracht op een basisschool, al vele jaren actief bij GroenLinks-Oostzaan.
16.
Marieke Istha
Is Coördinator Marketing en Publiciteit bij de Appel ArtsCentre,lid van de ouderraad OBS de Rietkraag en bestuurslid Museumnacht Amsterdam.
17.
Jaap Stroo
Was leraar in het onderwijs, inmiddels geniet hij van zijn pensioen.
18.
Jelle Bakker
Kunstschilder. Liefhebber van het Oostzaanse landschap. Kweker van cactussen en vooral actief lid van de Oostzaanse gemeenschap.
19.
Tonny Taams
Is toneelmeester bij Stadschouwburg Amsterdam en bestuurslid bij stichting De Zoete Inval.
20.
Ellen Schaafsma
Is grondstewardess op Schiphol en voedt daarnaast samen met haar man drie kinderen op.
21.
Maureen van der Burgh
Zelfstandig schrijver en projectontwikkelaar innovatie voor circulaire economie, moeder van twee -uiteraard- bijzondere kinderen.
22.
Rob van der Pol
Rob is kwaliteitsmanager, vrijwilliger bij Staatsbosbeheer, namens Oostzaan in het overleg Schiphol om de vliegtuigoverlast boven ons dorp beperkt te houden.
23.
Hiltje Maaike Schaafsma
Heeft haar sporen verdiend als pleegmoeder voor talloze kinderen die in crisissituaties uit huis werden geplaatst. Heeft vele mensen begeleid in de laatste fase van hun leven. Actief bij de SHO, een vrouw die de wereld een warm hart toedraagt.

GROENLINKS WERK(T) VOOR OOSTZAAN. STEM LIJST 2

TERUG