Bert met tekst 01 landscape klein
Welkom op de site van
GroenLinks Oostzaan

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018–2022
GroenLinks komt sinds haar oprichting op voor de belangen van de bewoners van Oostzaan en heeft bijna dertig jaar bestuurservaring in Oostzaan en heeft ook deelgenomen aan diverse coalities. GroenLinks is geworteld in de Oostzaanse samenleving. In de loop der tijd is er veel veranderd, maar dat geldt niet voor de uitgangspunten van GroenLinks in Oostzaan: een zelfstandig, groen en sociaal Oostzaan. Lees verder

Oproep Oproep Oproep
De campagne is gestart voor de gemeenteraad verkiezingen in maart. Komende weken is GroenLinks zichtbaar. We hebben een aantal mooie raamposters die campagne ondersteunen. Inwoners van Oostzaan die ons willen ondersteunen kunnen een poster aanvragen
via het contact formulier op deze site.

De nieuwste artikelen vindt u hier:

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018–2022
Kandidatenlijst GroenLinks definitief
Stoplichten bij de Kolk niet weg
Visie Oostzaan groener en mooier
Motie meetapparatuur A8 aangenomen
Motie Statiegeldalliantie aangenomen
Weer een mooi initiatief van onze wethouder Joop Klinkhamer
Informatieavond luchtkwaliteit in Oostzaan en verbreding A8
Motie plastic zwerfvuil
Lentekabinet naar twee dagen


FILMPJE over de verbreding van de A8, fijnstof en natuurbehoud

Cindy de Boer bij Radio 9 voor een verkiezingsspotje

Radio programma Skuurpapier met als gast de fractievoorzitter van GroenLinks Oostzaan Bert Jongert
Uitgezonden 13 januari 2018

GroenLinks Oostzaan

Kandidatenlijst GroenLinks definitief

Inmiddels is de lijst definitief vastgesteld. Met trots presenteren wij de lijst. De kandidaten lijst is een mooie mix geworden : kandidaten met veel ervaring, jeugdigen en een evenwichtige samenstelling vrouwen en mannen.

Met deze kandidaten zullen wij proberen onze doelstellingen te realiseren in de komende periode.
Kandidatenlijst GroenLinks Oostzaan 2018 – 2022

GroenLinks Oostzaan

Stoplichten bij de Kolk niet weg

GroenLinks Oostzaan wil dat de Stoplichten bij de Kolk blijven. Het is een belangrijke oversteekplaats voor kinderen, o.a. van en naar De Rietkraag, en voetgangers van en naar De Kolk. Het kan daar zeer onoverzichtelijk zijn en het is van groot belang dat de stoplichten daar blijven.

verkeerslicht

Fractievoorzitter Bert Jongert: "Als GroenLinks hebben we hard gestreden om van het Zuideinde een 30 km zone te maken. Dit maakt de straat veel veiliger. Wij willen natuurlijk ook de stoplichten behouden. Dit komt de veiligheid voor fietsers en voetgangers ten goede."

Groen
Links Oostzaan

Bijgaande zienswijze heeft GroenLinks ingediend tegen uitbreiding van de nachtvluchten Schiphol. Deze uitbreiding geeft Schiphol niet alleen mogelijkheden voor meer nachtvluchten maar zet ook eerder gemaakte afspraken van de Alderstafel overboord.

Geconstateerde fouten in het besluit: zie reactie
Wat is over het hoofd gezien:
Milieu-effect-rapportage (MER) ontbreekt, duidelijk handhaafbare afspraken / -maatregelen tot compensatie- en beperking van de toename van nachtrustverstoring ontbreken, reeds gemaakte afspraken mbt. hinderbeperking zoals CDA-nadering worden ingetrokken, bestaande afspraken rond het max. aantal nachtvluchten worden met voeten getreden. (29000)
De afspraak dat na 2020 groei en afname van hinder volgens het 50/50 principe dient plaats te vinden.
Het economisch effect van de toename van slaapgebrek bij vele omwonenden door afnemende concentratie en prestaties en toename van gezondheidsklachten/- verzuim.


Zienswijze/reactie:
Geachte heer/mevrouw,

hierbij onze zienswijze over het voorgenomen besluit "tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol".

Wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen van het voorgenomen besluit met betrekking tot:
• ernstige toename van geluidshinder, met name de gevolgen daarvan voor de nachtrust,
• het effect op het woongenot en dierenwelzijn,
• de toename van binnendringende lucht-verontreinigingen bij geopende slaapvertrek-ramen, met name (ultra)fijnstof en stikstofoxiden,
• de noodzaak tot geluid-isolatie van bestaande- en nieuwbouw.
• alsmede de toename van gezondheids-risico's en risico's van calamiteiten door nachtelijk vliegverkeer voor omwonenden in een straal van 50 km rond Schiphol
Wij zijn van mening dat de grenzen van de gezondheidseffecten als gevolg van de luchtvaart op de locatie Schiphol zijn bereikt en zelfs zijn overschreden en vinden dat er een algeheel plan voor Schiphol zou moeten komen, dat gericht is op spoedige consolidatie van de luchtvaartsector waarbij de focus gelegd wordt op kwaliteit in plaats van kwantiteit, inclusief een traject dat uiteindelijk inzet op afname van de gezondheidseffecten per individu in combinatie met het ontwikkelen van een breed scala van bestaande en toekomstige alternatieven, waaronder:
• het ontwikkelen van een belastingregime waarin internationale treinverbindingen kunnen concurreren met het vliegverkeer,
• het ontwikkelen van aantrekkelijke recreatie mogelijkheden in eigen land als alternatief voor een vliegvakantie en
• het verleggen van de focus op een point-2-point netwerk waardoor overstap vluchten sterk afnemen.

In het bijzonder vragen wij aandacht voor de hinder tijdens nachtvluchten: De geluidshinder van deze vluchten is schadelijk voor onze gezondheid. Het verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, hartaanvallen, beroertes, diabetes, depressie en obesitas. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat deze hinder de kans op het ontwikkelen van alzheimer verhoogt. Kinderen blijken naast slaapproblemen en hoge bloeddruk ook leer- en geheugenproblemen te krijgen en kunnen daardoor een achterstand oplopen.

Wij zijn teleurgesteld, dat het voorgenomen besluit, geen onderdeel is van een algehele visie op de luchtvaart en dat men zonder dat dit expliciet wordt vermeld de mogelijkheden voor nachtvluchten tracht te verruimen, terwijl de volgens ons noodzakelijke milieueffectrapportage achterwege wordt gelaten. Het besluit schetst een verkeerd beeld, doordat men belangrijke afspraken in de "Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten" intrekt en geen gelijkwaardige nieuwe afspraken daarvoor laat terugkomen. Een belangrijk onderdeel, zoals de strengere grenswaarden voor handhavingspunten, komen daarmee te vervallen, waardoor ook afspraken omtrent de Continous Decent Approach (CDA) die onnodige hinder kunnen voorkomen volgens nieuwe wet niet meer nageleefd hoeven te worden.
Daarnaast wordt een definitie voor "handelverkeer" toegevoegd, wat ook gevolgen heeft om de wijze waarop het totale volume plafond van 500.000 vluchten op Schiphol moet worden geïnterpreteerd, waardoor ook daar een verruiming van eerdere afspraken schuilt. In het voorliggende voorstel is een andere definitie van handelsverkeer opgenomen dan de formulering in de Memorie van Toelichting bij de wet NNHS van 9 maart 2016. Een motivering voor deze wijziging ontbreekt. Een toelichting op de gevolgen van dit verschil tussen soorten vliegverkeer en vliegmaatschappijen voor de berekening van het plafond van in totaal 500.000 vluchten ontbreekt ook, net als een toelichting op het totale aantal vluchten.
In 2012 is in de ORS echter besloten dat verlaagde aantal verder te verlagen naar 29.000 vluchten als compensatie voor niet-geleverde hinderbeperking via CDA's. Dit afgesproken aantal van 29.000 zou nu vastgelegd moeten worden en niet 32.000 zoals de minister voorstelt. Er is geen Milieueffectrapport (MER) voor deze 32.000 nachtvluchten of enige andere berekening van de hinder.

Kortom dit besluit sluit volgens ons niet aan op wat de minister van infrastructuur en waterstaat, mw. drs. C. van Nieuwenhuizen, in de 2e kamer der Staten Generaal heeft beloofd om het vertrouwen van burgers in het dossier luchtvaart terug te krijgen.

We constateren voorts dat afspraken gemaakt aan de Alderstafel een reikwijdte hebben tot 2020 en dat we nu moeten werken aan nieuwe afspraken die voor de periode daarna gelden.

Het voorstel loopt vooruit op de (definitieve) wijziging van het LVB na verschijning van het MER-NNHS. In afwachting van het van kracht worden van de nieuwe wet (Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel) wordt overschrijding van de vigerende wet (Handhavingspunten met Grenswaarden) gedoogd voor zover dat het directe gevolg is van toepassing van het nieuwe stelsel. Tegen de bedoelingen in duurt deze gedoogsituatie inmiddels al 5 jaar. Wegens de ontstane onduidelijkheid worden klachten van omwonenden terzijde gelegd. De rechtszekerheid van belanghebbenden is hierdoor niet gewaarborgd.
Volgens onze zienswijze dient men daarvoor eerst een visie te formuleren, om te komen tot nieuwe afspraken, in welke visie men niet meer de groei van Schiphol centraal stelt maar de kwaliteit van de luchtvaart, de leefbaarheid van de gebouwde omgeving en de aanpak van de klimaatproblematiek. Dit zou de visie moeten zijn voor breed gedragen toekomstige afspraken.

Voorts hechten we waarde aan juiste informatievoorziening en naleving van gemaakte afspraken. In dit kader constateren wij dat rekenmodellen vaak niet aansluiten op de praktijk, en verder blijkt dat beloftes tot hinderbeperking zoals via slimme routes, geluidsarme landingen, afname van nachtvluchten en stillere vliegtuigen niet worden nagekomen.


Wij wijzen het voorgenomen wetsvoorstel zodoende af.


GroenLinks Oostzaan

Struinen door de groene rand, natuur en landschapsbeleving

GroenLinks wethouder Klinkhamer geeft Visie om Oostzaan nog mooier en groener te maken.

Foto 14-02-18 om 10.58

Oostzaan is een prachtige gemeente met een lange en rijke historie. Dat heeft geleid tot een gevarieerd dorp met een rijke cultuurhistorie en een dorps en groen karakter. De ligging in het hart van het nationaal landschap “Laag Holland” en de kenmerkende kwaliteiten van het omringende landschap, met daarin vele ontelbare watergangen en kleine eilanden in het open veenweidegebied, dragen daar in belangrijke mate aan bij. In diverse visies en plannen is beleid met betrekking tot het gemeentelijk groen reeds gedeeltelijk verwoord. Het ontbrak echter nog aan een duidelijke visie die op de lange termijn het toekomstbeeld van de groenstructuur beschrijft. Deze visie van de gemeente Oostzaan geldt voor de komende 10 jaar. Dit betreft zowel de gewenste structuur op dorpsniveau van de kern Oostzaan, als op de afzonderlijke buurtniveaus binnen de kern.

Groenstructuurvisie Oostzaan 2027

Foto 14-02-18 om 10.5802

GroenLinks Oostzaan

Meetapparatuur luchtkwaliteit aan Oostzaanse kant A8 nodig!

In november 2017 berichtten wij al: Meten is weten. Wat goed dat onze ingediende motie (nr28) toen met algemene stemmen werd aangenomen. Op maandag 05 februari jl. werd coalitiebreed een motie vreemd nr 4 ingediend om weer een stap verder te kunnen.
Op dit moment wordt er simpelweg niets gemeten. Wij kunnen als gemeente alleen een vuist maken indien wij kunnen aantonen dat de hoeveelheid (ultra) fijnstof en roet in ons dorp te hoog is. Dit kunnen wij alleen aantonen met middelen die ook door Rijkswaterstaat (RWS) worden geaccepteerd.

file A8

De Raad roept unaniem het college op zich, onder andere, hard te maken bij RWS voor meetapparatuur aan de Oostzaanse kant van de A8, zodat er zo spoedig mogelijk gegevens verzameld kunnen gaan worden ivm (ultra)fijnstof- en roetvervuiling.

" Samen" is het sleutelwoord. Alleen verenigd staan u, wij en de gehele Raad sterker. Wij vinden dat we ons moeten focussen op meten. Er moet zo snel mogelijk uitgezocht worden welke mogelijkheden en middelen hiervoor beschikbaar zijn, zodat wij gegevens kunnen verzamelen over onze luchtkwaliteit. Alleen door weten, dus feiten, kunnen we aantonen dat onze lucht echt verbeterd moet worden.

De motie werd unaniem aangenomen.
Klik hier voor de motie:

GroenLinks Oostzaan

Zwerfafval aanpakken

Motie Statiegeldalliantie aangenomen

Op initiatief van GroenLinks Oostzaan werd 05 februari jl. een motie vreemd ingediend, mede ingediend door de de PvdA, waarin we uitspreken dat de gemeente Oostzaan zich aansluit en aanmeld bij een breed maatschappelijk gedragen initiatief de Statiegeldalliantie, opgericht door Recycling Netwerk Benelux. zie voor info op
https://statiegeldalliantie.org

Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Een van de oplossingen voor het verminderen van zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar deze categorie afval. Zo kunnen we bijdragen aan minder vervuiling van ons dorp, Twiske en Oostzanerveld en zorgen we voor een daling van de plastic soep in wateren en zeeën.

De motie werd unaniem aangenomen.
Klik hier voor de motie:
GroenLinks Oostzaan

Weer een mooi initiatief van onze wethouder Joop Klinkhamer


Pasted Graphic 5
Pasted Graphic 6
Pasted Graphic 7

GroenLinks Oostzaan

Hoge opkomst informatieavond Luchtkwaliteit in Oostzaan en verbreding A8

Tweede kamerlid GroenLinks in Oostzaan

GroenLinks Oostzaan organiseerde een informatieavond over de Luchtkwaliteit in Oostzaan en de verbreding van de A8. Fractievoorzitter Bert Jongert schetste aan de hand van o.a kaarten en satellietbeelden van de Europese Sentinel-5P satelliet de situatie in Oostzaan. Ons dorp ligt tussen snelwegen, vlakbij de oude Nuon kolencentrale en onder de rook van Schiphol. Op het getoonde satelliet beeld werd duidelijk zichtbaar dat de Luchtkwaliteit in Oostzaan zorgelijk is. Daarnaast is de verbreding van de A8 niet alleen zorgelijk vanwege de extra uitstoot van Fijnstof, maar kan ook een aantasting zijn (definitieve traject is nog niet bekend) van het Oostzanerveld. Een woordvoerder van het Comite A8 – Coenbrug gaf aan dat de rekenmodellen die Rijkswaterstaat hanteert niet het volledige beeld schetsen voor de werkelijke situaties rond snelwegen. Een zeer belangrijke tip is om je als inwoner van Oostzaan te verenigen om zo een vuist te kunnen maken naar de Rijksoverheid.

a8 avond
Tweede Kamerlid voor GroenLinks Suzanne Kröger

Lid van Provinciale Staten Fred Kramer benadrukte nogmaals dat Oostzanerveld een uniek veld is dat onder Natura 2000 valt. Ook de Rijksoverheid, die over de uitbreiding gaat, moet hier rekening mee houden. Suzanne Kröger Tweede Kamerlid voor GroenLinks was voor deze gelegenheid naar Oostzaan gekomen. In de Tweede Kamer willen wij dat het kabinet niet automatisch naar meer asfalt kijkt. Het is vaak veel beter om, vanuit gezondheid, klimaatverandering en zeker ook economie, te kijken naar OV als alternatief. De steden slippen dicht en meer asfalt naar de steden maakt dit alleen maar erger. Het vele geld dat naar meer asfalt gaat kan veel beter geïnvesteerd worden in andere vormen van vervoer.
Er volgde een geanimeerd debat met de vele inwoners die zich duidelijk zorgde maken over gezondheid en de mogelijke aantasting van het Oostzanerveld.

Bert Jongert vatte de avond samen:
“GroenLinks in Oostzaan zal er alles aan doen om de verbreding van de A8, zover mogelijk, tegen te gaan. Hiervoor zullen we actief de samenwerking in Oostzaan, maar ook daarbuiten opzoeken. Op Provinciaal niveau en in de Tweede Kamer zal GroenLinks er alles aan doen om andere vormen van vervoer te stimuleren i.p.v. het automatisme ‘meer asfalt’. Dit is voor de gezondheid, de natuur en de economie veel beter. Daarnaast hopen wij, en zullen dit ook stimuleren, dat een aantal inwoners zich mede willen inzetten om de onzalige verbreding van de A8 tegen te gaan!”

GroenLinks Oostzaan

Plastic zwerfvuil en plasticsoep steeds grotere bedreiging voor dier en mens

Zwerfafval is een hardnekkig probleem voor veel gemeenten en ook Oostzaan. Eén van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Statiegeld ervoor zorgt dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Onderzoek in opdracht van de regering van CE Delft
ZIE HIER laat zien dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval van deze groep zal verminderen met zeventig á negentig procent. Zo zorgen we dat straten, speeltuinen en natuurgebieden als het Twiske en Oostzanerveld niet verder vervuild worden met plastic en zorgen we voor een daling van de plastic soep in het water en zee!

zwerfvuil

GroenLinks Oostzaan heeft een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om zich aan te sluiten bij de z.g. statiegeldalliantie. Lees hier de motie

GroenLinks Oostzaan

Lentekabinet naar twee dagen

Festival Lentekabinet in Het Twiske duurt dit jaar twee dagen in plaats van één dag. Voor feestgangers is het mooi nieuws, GroenLinks Oostzaan is er minder blij mee. De zevende editie van het het jaarlijkse muziek- en dansfestival in Het Twiske vindt dit jaar plaats op 26 en 27 mei.
Het Lentekabinet wordt georganiseerd door de Amsterdamse organisatie Dekmantel, die is van organisatie van kleine feesten uitgegroeid tot toonaangevend festivalmerk. Vorig jaar trok Lentekabinet zo’n 7500 bezoekers.

twiske evenement

Fractievoorzitter Bert Jongert van GroenLinks Oostzaan noemt het ’teleurstellend’ dat het festival uitbreidt naar twee dagen en dat het gewoon in mei plaatsvindt. Hij had gehoopt dat het festival later in het seizoen plaats zou hebben. ,,Onze inzet is dat Het Twiske drie grote evenementen heeft, maar niet meer in het broedseizoen.’’ Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad van Oostzaan nog een GroenLinks-voorstel aangenomen met het idee van verplaatsing. ,,Dat voorstel heeft het gered, maar blijkbaar niet de uitvoering’’, betreurt Jongert. Met een dag langer feesten wordt het broedseizoen nog meer verstoord. De overlast gaat ook verder dan alleen de festivaldagen, benadrukt Jongert. ,,Je hebt ook te maken met zo’n tien dagen opbouw en afbouw.’’ Het besluit is niet zomaar terug te draaien, weet de GroenLinkser. ,,Ik ga wel vragen stellen en nog meer inzetten op een verplaatsing volgend jaar.’’

twiske eve02

Uit het NoordHollands Dagblad door Dominic Schijven

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks Congres

Op zondag 25 februari vindt het 37e GroenLinks Congres plaats. We komen samen in het Topsportcentrum in Rotterdam. Een fantastische locatie om de groei van onze partij en beweging te vieren, en de finale van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af te trappen.

rotterdam


Meld je hier aan:

GroenLinks Oostzaan

Maak kinderen topprioriteit

Één op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede. De gevolgen hiervan zijn groot: de kinderen ervaren stress, kunnen moeilijker meekomen op school en hebben daardoor een achterstand op hun leeftijdsgenootjes. GroenLinks wil dat kinderen die in armoede opgroeien een eerlijke kans krijgen in het leven.

Fractievoorzitter Bert Jongert: "Nederland is een zeer rijk land. Toch neemt de inkomensongelijkheid ook hier nog steeds toe. Dit is zeer zorgelijk en helemaal schrijnend wanneer kinderen hier de dupe van worden. Wij houden in Oostzaan sterk de vinger aan de pols wanneer het om kinderen in armoede gaat (zie ook onze vragen aan de wethouder verderop op deze website red.). Wij willen dat kinderen die in armoede opgroeien een eerlijke kans krijgen in het leven."

We zijn ook blij met de voorstellen die GroenLinks Tweedekamerlid Linda Voortman doet in de Tweedekamer.

Lees hier verder

GroenLinks Oostzaan

Meld vuurwerkoverlast!

Wat we niet bekend maken, zal ook niet aangepakt worden.

meldpunt

GroenLinks Oostzaan wil misbruik van vuurwerk aanpakken, maar dat kan alleen als we kunnen aantonen dat wij als inwoners (en onze dieren) overlast ervaren. Wat ons gebleken is, is dat mens en dier angst ervaart, de openbare ruimte het ontgeldt en de daarbij komende kosten van deze vernielingen, wij als gemeenschap zelf betalen. Wij vinden dit onacceptabel en hebben in de afgelopen Raad het initiatief genomen een motie vreemd in te dienen. Wij zijn blij met de mede indiening van de VVD en de uiteindelijke steun van de gehele Raad. Zie hier voor de volledige tekst:


Wij roepen u op: Mail de gemeente via vuurwerkoverlast@oostzaan.nl,

bel Overgemeente op 075-6512100 of de politie via 0900-8844.

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks wil een zelfstandig Oostzaan

De politiek moet dicht bij de bewoners blijven en daarom moet Oostzaan zelfstandig blijven. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden voor de zelfstandige positie van ons dorp. Naburige gemeenten hebben een aantal voorzieningen teruggedraaid. Wij kiezen voor het behoud ervan, zoals het open houden van de bibliotheek. Samenwerken met andere gemeenten, zoals dat nu al het geval is met de gemeente Wormerland, garandeert onze onafhankelijkheid en betekent gedeelde ambtelijke kosten en meer kwaliteit.

GroenLinks Oostzaan ziet het liefste een ambtelijke gefuseerde ’groene’ organisatie met buurgemeenten Wormerland, Landsmeer en Waterland. Wij hebben, samen met D66 en VVD, een motie ingediend om dit nogmaals te benadrukken. Dat was noodzakelijk, omdat het ideeontstond dat er bij de gemeenten Landsmeer en Waterland ruis is ontstaan over de wensen van Oostzaan.

U kunt de motie hier lezen:

Ook het NHD heeft een artikeltje hierover geschreven:

GroenLinks Oostzaan
GELD VOOR KINDEREN IN ARMOEDE

Vragen aan wethouder

De vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, wilde honderd miljoen euro extra aan kinderen in armoede geven. Het TV programma Nieuwsuur heeft onderzocht waar het geld terecht is gekomen. De conclusie: het belandde lang niet altijd bij de arme kinderen voor wie het bedoeld was.

Het plan
De gemeenten, verantwoordelijk voor het armoedebeleid, kregen het grootste deel van het geld: 85 miljoen euro. Klijnsma verdeelde dit bedrag over de Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kinderen in arme gezinnen. Ze sprak met de gemeenten af dat zij hun al bestaande armoederegelingen zouden voortzetten. En dat dit geld gebruikt zou worden als extraatje voor de kinderen, als een aanvullende impuls.

kinderen armoede

Om er zeker van te zijn dat het geld bij de kinderen terecht zou komen zouden de gemeenten het in natura aan ze geven, bijvoorbeeld in de vorm van zwemlessen, voetbalschoenen, of een fiets.

De uitvoering
Gemeenten besteedden het geld op verschillende manieren. Sommigen schakelden stichtingen in die bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes of sportlessen voor kinderen organiseren. In Den Haag kregen de kinderen een warme winterjas, een fiets en zelfs een smartphone. Volgens de Haagse wethouder Baldewsingh hoort een smartphone tegenwoordig tot de benodigde spullen, omdat kinderen er bijvoorbeeld hun rooster op kunnen bijhouden.

Maar niet alle gemeenten geven het geld uit zoals het bedoeld was,. Na een ronde van Nieuwsuur langs zo'n twintig gemeenten blijkt dat er al minstens vijf miljoen niet als extraatje bij de arme kinderen is terecht gekomen. Het geld is gebruikt om gaten in de begroting te dichten.

GroenLinks heeft de volgende vragen voor wethouder Schaafsma: zie bijlage

GroenLinks Oostzaan

Kantinetour

In gesprek met Jesse

Leraren, politieagenten, zorgverleners, buschauffeurs, treinconducteurs, postbodes; de stille motor van Nederland. Ze klagen niet, ze schreeuwen niet en ze houden dit land draaiende.

Deze groep verdient meer waardering voor hun werk, maar kampt juist met onderwaardering, te hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim.

Jesse kantine

Daarom gaat Jesse in kantines door heel Nederland in gesprek. Tijdens deze kantinetour wil hij horen wat jullie van de politiek verwachten, zodat we verandering samen dichterbij kunnen brengen.

Wil jij hierover met Jesse in gesprek? Meld je dan aan en vertel ons wat je doet, dan hoor je snel meer van ons.

Aanmelden kan hier:


GroenLinks Oostzaan

Oostzaan kleurt oranje


Nee, het gaat niet om een sportfestijn dit keer, maar helaas de luchtverontreiniging. Het is tot nu toe lastig geweest betrouwbare metingen te verrichten naar de mate van verontreiniging boven Oostzaan. Tot nu toe dan, want vandaag zagen wij in enkele media het bericht over Het Tropomi-instrument. Vanuit een Europese satelliet maakt dit Nederlandse apparaat elke dag een nieuwe 'wereldkaart' van de vervuiling.

Oostzaan in  het rood

Wetenschappers over de hele wereld kunnen er gratis mee aan de slag. Wij nu ook. En tot onze schrik bevond Oostzaan zich in donker oranje. Natuurlijk gaat op de A8 de maximum snelheid van 100 naar 80. Maar we willen ook dat Nuon's kolencentrale verdwijnt uit Amsterdam-west en plaatsmaakt voor duurzame alternatieven. We willen herrie noch fijnstof van Schiphols' vliegtuigen boven Oostzaan en al helemaal geen verbreding van de A8 ten koste van ons mooie Oostzanerveld.

Dit artikel bewijst de noodzaak

Groen
Links Oostzaan

Zelfstandig, Groen en Sociaal

Algemene beschouwingen GroenLinks begroting 2018

Bert Jongert Fractievoorzitter

"Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2018. In ons verkiezingsprogramma van 2014 hebben wij aangegeven hoe wij als GroenLinks ons mooie dorp zien. Wij staan voor een zelfstandig, groen en sociaal Oostzaan. Politiek hoort naar onze mening dicht bij de inwoners te blijven. Heb je binding met je inwoners dan zal dat op vele fronten merkbaar zijn. Mensen betrekken bij nieuwe plannen of laten meedenken over hoe bestaande situaties beter kunnen, zorgt voor grotere betrokkenheid en samenhorigheid. Betrokkenheid van onze inwoners maakt andersom de politiek efficiënter en dynamischer. Als de lokale politiek weet wat er leeft bij de inwoners, dan kan er beter ingespeeld worden op de zaken die er toe doen.

Wij zijn trots op ons dorp. De zelfstandigheid van Oostzaan is niet vanzelfsprekend. De afgelopen jaren heeft de lokale politiek zich sterk gemaakt om onze zelfstandigheid te behouden. We hebben een stabiele financiële situatie en een ook nu weer sluitende begroting. Dit alles zonder bv de OZB te verhogen. Kortom: geen lastenverhoging voor de burgers."

Lees hier de gehele Algemene Beschouwingen:


GroenLinks Oostzaan

We blijven vechten voor een betere luchtkwaliteit in Oostzaan

Meten is weten. Door de ligging van Oostzaan, tussen snelwegen en onder de rook van de oude Nuon kolencentrale, Schiphol en de Hoogovens, is de lucht die wij met z'n alle inademen niet erg gezond. Dit hebben wij al vaak aangekaart en aangedrongen op maatregelen. Het lijkt met de voorgenomen plannen om de A8 verder te verbreden echter alleen maar slechter geworden. Bij de begrotingsraad van 6 november j.l. hebben wij een motie ingediend om in ieder geval meetpunten te plaatsen, zodat we nog meer argumenten hebben om maatregelen af te dwingen om de luchtkwaliteit in Oostzaan te verbeteren.

De aangenomen motie:
"Verzoekt het college: Om snel samen met bv de RIVM, GGD Amsterdam of Milieudefensie te kijken naar het plaatsen van meetpunten op drie drukke plaatsen in Oostzaan. Wij denken hierbij aan het Zuideinde als uitvalsweg, het centrum en op het kruispunt op de Kerkstraat ter hoogte van de firma Dral. Wij verwachten dat de kosten voor deze meetpunten relatief laag zijn en uit lopende budget kunnen worden betaald."

De gehele motie leest u hier:


GroenLinks Oostzaan

Voorstel GroenLinks voor verlichting boven zebrapaden aangenomen

Maandag 6 november j.l heeft GroenLinks een pleidooi gehouden voor meer verlichting boven zebrapaden. De wethouder heeft al prima initiatief getoond door boven het zebrapad in het Zuideinde LED verlichting te plaatsen. Wij zien dit ook graag bij andere zebrapaden.

Cindy de Boer gemeenteraadslid: "wij zijn al jaren bezig om Oostzaan verkeersveiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Alle woonwijken zijn bv al 30 km zones. We hebben hard gewerkt om ook een veilig verkeersplan te krijgen voor het Lint, dus Zuideinde, Kerkstraat en Noordeinde en de Haal.
De wethouder is voortvarend van start gegaan en na intensief overleg met o.a. bewoners, fietsersbond en politie is de Kerkbuurt nu in uitvoering. Wij blijven altijd kijken naar waar verbeteringen mogelijk zijn en verlichting boven zebrapaden is hier een voorbeeld van. Ik ben dan ook blij dat onze motie is aangenomen."

Lees hier de motie:

GroenLinks Oostzaan

Motie GroenLinks over krokettenfabriek Van Geloven aangenomen

Tijdens de begrotingsraad van maandag 6 november j.l. hebben wij een motie ingediend met betrekking tot de voorgenomen sluiting van fabriek Van Geloven.

Wij vinden het treurig dat een goedlopende fabriek wordt gesloten. Dit is naast het verlies van werkgelegenheid voor Oostzaan en Zaanstad ook een persoonlijke tragedie voor de werknemers. Er dreigen 60 mensen hun baan te gaan verliezen en gezien de gemiddelde leeftijd van 52 jaar en de specifieke deskundigheid er langdurige werkloosheid kan ontstaan.
De motie is aangenomen. Alleen VVD en D66 waren tegen.

Arjen Ronner gemeenteraadslid GroenLinks: "Natuurlijk vind ik het jammer dat VVD en D66 tegengestemd hebben, maar zijn zeer blij dat de meerderheid in de raad voor was. Het is belangrijk dat als een grote werkgever in een gemeente een zo drastische stap neemt dat een college er alles aan doet om zo'n besluit terug te draaien. Mocht dit niet lukken om dan de pijn voor de werknemers te verzachten. Dit gaat natuurlijk nog beter wanneer ook het college van Zaanstad zich aansluit"

Lees de motie hier: