Twiske voorjaar
Welkom op de site van

GroenLinks Oostzaan


De nieuwste artikelen vindt u hier:

Vuurwerkverbod in Oostzaan
Raad akkoord met maatregelen Burgemeester aangaande OFC
Duidelijkheid over OFC
Raad van Oostzaan neemt standpunt in over ambitiedocument Twiske Waterland.
De omgekeerde wereld
Nacht van de Nacht
Antwoorden van het Recreatieschap
Schriftelijke vragen GroenLinks aan college over Recreatieschap t Twiske
Gemeenteraad vraagt om helderheid rond OFC


GroenLinks Oostzaan

in de media

Radio 9 met Noah van Dansik
Skuurpapier met Marja van der Pol Gase
Annemarie van Duinhoven bij Radio 9
FILMPJE over de verbreding van de A8, fijnstof en natuurbehoud
Cindy de Boer bij Radio 9 voor een verkiezingsspotje

Radio programma Skuurpapier van Radio 9 met als gast de fractievoorzitter van GroenLinks Bert Jongert

Uitzending 13 januari 2018
Uitzending 7 april 2018


GroenLinks Oostzaan

Vuurwerkverbod in Oostzaan

Maandagavond 13 januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er in Oostzaan verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen gaat komen. Daarnaast zal de gemeente zich inzetten om te komen tot een landelijk verbod, en wordt onderzocht of er een gemeentelijke vuurwerkshow kan komen.

GroenLinks raadslid Noah van Dansik bracht tijdens de raadsvergadering in dat een vuurwerkverbod nodig is voor mens, dier en milieu: "Naast alle veiligheidsrisico's, schieten we ieder jaar ontzettend veel vervuiling de lucht in. De luchtkwaliteit tussen twaalf en twee uur tijdens de jaarwisseling is dertig keer zo slecht als normaal. Ook omwille van dierenwelzijn is een vuurwerkverbod noodzakelijk. Daarnaast willen we gehoor geven aan de oproep van hulpverleners en deskundigen."

Lees de hele motie hier:

GroenLinks Oostzaan

In aanvulling op het bericht "Duidelijkheid over OFC" het volgende:

Gehele gemeenteraad gaat akkoord met voorgestelde maatregelen van Burgemeester

Lees hier het raadsbesluit:

zie ook Het Parool:
 'OFC moet openheid geven, anders volgt sluiting sportcomplex'


Duidelijkheid over OFC.


Op zaterdag 4 juni is onderstaand artikel in Het Parool verschenen. GroenLinks wil opheldering over de geldstromen binnen OFC: "Wij willen duidelijkheid, zodat we zeker weten dat OFC een veilige en schone club is voor alle leden."

Lees hier het Parool

Lees hier de volledige motie

Op 9 januari heeft ook het NHD onder de kop: 'Sprookje Oostzaanse dorpsclub OFC krijgt zwarte rand door mogelijke link met crimineel geld en zwaar geweld' een artikel gepubliceerd.

Lees hier het Noord-Hollands dagblad  


Groen
Links Oostzaan


Raad van Oostzaan neemt standpunt in over ambitiedocument Twiske Waterland.
Raad van Oostzaan neemt standpunt in over de zienswijze van Oostzaan op het ambitiedocument van Twiske-Waterland.
In dit document geeft het bestuur van het recreatieschap aan welke recreatieve mogelijkheden zij in het Twiske ziet.
In de raad van 25 november heeft GroenLinks 8 amendementen ingediend. Al deze amendementen zijn aangenomen. Op voorstel van GroenLinks is 1 Amendement samengevoegd met een amendement van D66 Ook heeft GroenLinks andere amendementen gesteund of mede ondertekend die de juiste koers aangaven. De zienswijze is met deze wijzigingen met algemene stemmen aangenomen.

Dit betekent dat de zienswijze behoorlijk aangescherpt is om zo ons fantastische Twiske beter te beschermen.

Lees hier de amendementen

Alleen de VVD was op een aantal punten tegen aanpassingen.

GroenLinks Oostzaan

DE OMGEKEERDE WERELD

CDA en VVD willen natuurgebieden schrappen

Binnen twee dagen is de GroenLinks
petitie om onze natuur te beschermen al bijna 50.000 keer ondertekend!

14 november j.l. was in de Tweede Kamer een debat over de stikstofcrisis met premier Rutte. VVD en CDA gaven daar aan dat ze de beschermde status van natuurgebieden willen schrappen. Ze noemden zelfs natuurgebieden als de Grevelingen en het Wierdense Veld als voorbeeld. Gelukkig noemde ze nog niet Oostzanerveld en Twiske, maar zeker dat dit natuurgebieden blijven is het allerminst.

landscape-water-grass-field-farm-meadow-539569-pxhere.com_

Het is de omgekeerde wereld. We zijn juist in deze stikstofcrisis beland omdat Nederland niet goed voor de natuur zorgt. Deze crisis is ons niet 'overkomen'. Kabinet na kabinet koos er bewust voor om de kop in het zand te steken als het om de grenzen van onze natuur ging. En nu wil de coalitie als 'oplossing' de natuur maar gaan 'schrappen'?

Dat gaat wat GroenLinks betreft niet gebeuren.

Daarom hebben we de initiatiefwet '
Duurzame Aanpak Stikstof' gepresenteerd. Daarmee willen we wettelijk vastleggen dat:
De uitstoot van de veestapel voor 2035 met de helft omlaag moet
De luchtvaart niet verder groeit
Op snelwegen altijd maximaal 100 km/u gereden mag worden

Wil je meer doen? Dan zou het heel erg helpen als je, net als meer dan 30.000 mensen, lid wordt van GroenLinks. Samen staan we sterk en beschermen we onze natuur!


Schermafbeelding 2019-11-16 om 10.34.52


Groen
Links Oostzaan

Op 4 februari 2019 heeft uw raad de motie van Groen Links en VVD aangenomen om:
 • De gemeente aan te melden op de website van de Nacht van de Nacht
 • Op de website van de gemeente bekend te maken dat Oostzaan zich heeft aangemeld en hoopt dat ook bedrijven en inwoners mee willen doen.

Om de “Nacht van de Nacht”
(zaterdag 26 oktober 2019) goed onder de aandacht te brengen worden de volgende acties uitgevoerd:

1. Er wordt een persbericht verspreid waarin bewoners en ondernemers worden opgeroepen ook mee te doen met de Nacht van de Nacht. Ook wordt daarin vermeld dat er licht van eigen locaties wordt gedoofd.
2. Dit persbericht wordt ook alvast gedeeld met de ondernemersvereniging van Oostzaan, zodat winkels en bedrijven zich ook kunnen aansluiten.
3. Er wordt een bericht opgenomen in onze eigen communicatiekanalen.
4. De gemeente is aangemeld op de website van de Nacht van de Nacht.

De gebouwen van de gemeente waarvan het licht gedoofd wordt zijn:
- Gemeentehuis en de Kunstgreep (niet de noodverlichting);
- De brandweerkazerne;
- De gemeentewerf.

Unknown-2

GroenLinks Oostzaan

De antwoorden van Recreatieschap Het Twiske zijn binnen.

Ook deze roepen weer meer vragen op. Waar zijn de cijfers (dus niet alleen de methodieken), en de feitelijke tellingen als het gaat om tevredenheid, bezoekersaantallen en andere onderzoeken?
Wanneer zien we de rectificatie van het Recreatieschap vwb de misleidende suggestie dat er volgens onderzoek geen sprake zou zijn van natuurschade na grootschalige evenementen?

Naar de gemeentesite

De fractie van GroenLinks heeft op 16 september 2019 schriftelijke vragen gesteld aan het college over het recreatieschap het Recreatiechap Twiske-Waterland.

Vraag 1
Recent heeft een rechter uitgesproken dat als er in/bij een Natura2000 gebied geen duidelijkheid is over de negatieve effecten van stikstofuitstoot van grote festivals, er ook geen festival mag plaats vinden. Ook gaf de rechter aan dat de betreffende gemeente duidelijk moet maken waarom een ‘betrekkelijk grootschalig’ festival op de betreffende locatie – in een beschermd Natura 2000 gebied – passend zou zijn. Er komen tienduizenden mensen per keer op een klein oppervlak. Gaat u deze uitspraken meewegen bij toekomstige vergunningaanvragen en wilt u ons informeren over de uitkomst en gemaakte afwegingen?

Antwoord
Het College heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechter.
Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag voor wat betreft natuurbescherming inclusief uitstoot van stikstof. Tot op heden heeft de organisator van Lentekabinet toestemming van het bevoegd gezag gehad voor het organiseren van evenementen in Het Twiske. Een van de voorwaarden van het bevoegd gezag is dat er jaarlijks een natuurtoets uitgevoerd moet worden door de organisator. Uit dit onderzoek kunnen naderende maatregelen vereist zijn. Dit is ter beoordeling aan gedeputeerde staten. Indien hogere wetgeving het evenement verbiedt dan mag het evenement niet plaatsvinden. Uiteraard worden de uitspraken van de rechter meegewogen bij toekomstige
vergunningsaanvragen. Op dit moment hebben we nog geen aanvraag ontvangen voor een evenement in Het Twiske. Mocht er een aanvraag ingediend worden dan wordt u over de besluitvorming geïnformeerd.

Vraag 2
Tijdens de Commissievergadering van 27 mei jl., heeft het Recreatieschap t Twiske wederom toegezegd met het onderzoek te komen, die zou bewijzen dat een grootschalig evenement geen impact zou hebben op de lokale flora en fauna. Het Recreatieschap heeft in diverse gremia gemeld dat deze bewijzen onomstotelijk laten zien dat grootschalige evenementen geen enkele schade toebrengen aan de natuur. Wanneer krijgen we inzage in dit onderzoek?

Antwoord
Naar aanleiding van de eerdere toezegging over toezending van een evaluatierapport evenementen Amsterdam is de Programmamanager Groengebied Amstelland & TwiskeWaterland benaderd en verzocht dit rapport alsnog te sturen. Hij laat het volgende weten:
‘’De inhoud: een korte evaluatie waar alle in- en outdoor muziekevenementen aan de orde kwamen. Van het Gaasperpark, waar ik met Annemarie van Duijnhoven over sprak stond een korte evaluatie over de terreingesteldheid die binnen zes weken weer op orde was. Er stond geen info over fauna in. Later werd dat er in de gesprekken bij betrokken, maar dat is in die evaluatie niet aan te treffen. Ik heb het bedoelde rapport in de brij van Amsterdamse raadsstukken niet meer kunnen terugvinden. Geen onwil maar gewoon onhandig dat ik het niet heb opgeslagen. Recreatieschap Twiske-Waterland’’

DJI_0018 kopie

Vraag 3
De tellingen van de zg Recreatiemonitor, waarover tijdens de commissievergadering van 27 mei jl. is gesproken, wijken behoorlijk af van eigen waarnemingen. Ook de positieve waardering die het recreatieschap t Twiske zegt te meten, over bijv handhaving, klopt niet met de geluiden die wij uit Oostzaan horen. Wij zien dit verschil graag opgehelderd met documentatie over de volgende vragen:
- Op welke manieren wordt er gemeten?
- Hoe is het bezoekerscijfer 1.4 miljoen berekend? Of geteld?
- Welke vragen zijn er gesteld aan welke bezoekers en wanneer?
- We zien graag het gehele onderzoek gedeeld met de raad.
Om deze vraag te beantwoorden is contact opgenomen met het recreatieschap.

Hun antwoord luidt:
Algemeen:
Er wordt beweerd dat de resultaten van de recreatiemonitor afwijken van de ‘eigen waarnemingen en geluiden’. De methode en validiteit van die eigen waarnemingen en geluiden wordt door de vraagsteller niet onderbouwd en kan dan ook niet op waarde worden geschat. De recreatiemonitor daartegenover, levert een getrouwe registratie en onderbouwing van het aantal bezoeken. Inhoudelijk:
De telmethode van het aantal bezoeken staat beschreven in de bijlage
(Methodiek tellingen van Recreatieschappen Noord-Holland). Er wordt
gewerkt met vaste mechanische tellers. Dit is een betrouwbare methode. De telresultaten voor het Twiske zijn:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.550.911 1.389.352 1.307.968 1.096.732 1.117.487 1.133.853 1.209.076 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.139.661 1.473.851 1.325.534 1.267.061 1.250.574 1.194.168 1.324.776
Voor wat betreft de enquêteonderzoeken, waarin o.a. de waardering van de bezoeken wordt gemeten, verwijs ik u naar de website van de provincie. De volledige rapportage is te groot om per email bij te sluiten. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNS-NIPO op initiatief van een samenwerking tussen alle terrein beherende organisaties in Noord Holland en de provincie. Er is gewerkt met internet enquêtes. Zie verder het hoofdstuk methodologie in de rapportage zelf. De gegevens over het Twiske beginnen op pagina 164. Overigens staat hier ook een aantal bezoeken. Deze is berekend volgens een andere methodiek dan die Het recreatieschap zelf hanteert (statistisch obv de enquête resultaten). De methodiek van het recreatieschap met de mechanische tellers is, ook volgens andere onderzoekers, betrouwbaarder.
Overigens heeft ook het recreatieschap zelf enkele jaren terug onderzoek laten uitvoeren d.m.v. het afnemen van enquêtes in het gebied zelf. De algemene waardering in cijfers uitgedrukt is:
Enquêtes in het gebied:
2007: 7,6
2009: 8
Internet enquêtes:
2016: 7,6

DJI_0028 kopie

Vraag 4
De afgelopen jaren ontvingen we desgevraagd van het Recreatieschap t Twiske informatie over de verkeersafwikkeling: deze zou elke keer zonder problemen zijn verlopen. Waarom dan de noodzaak om een campingfaciliteit te realiseren, naast de wens een meerdaags festival te houden in de toekomst?

Ook voor deze vraag is contact opgenomen met het recreatieschap. De inschatting is dat een overnachtingsfaciliteit op het bestaande dagkampeerterrein het aantal en de intensiteit van de verkeersbewegingen zal beperken wanneer een tweedaags muziekevenement wordt gehouden. Bij deelname aan beide dagen wordt de bezoeker de gelegenheid geboden te overnachten, waardoor niet heen en weer gereisd wordt. Een neveneffect voor de verkeersintensiteit is dat op de dag van aankomst/eerste evenement gespreide instroom mogelijk wordt en op de dag na de tweede evenementsdag gespreide uitstroom volgt.
De vraagsteller heeft het over ‘noodzaak’. De initiatiefnemer heeft het over een wens waarmee verkeerstechnisch voordelen zijn te behalenGroen
Links Oostzaan

Schriftelijke vragen GroenLinks aan college over Recreatieschap t Twiske

Wij stelden vragen aan College en Recreatieschap onder meer over hoe de recente uitspraak van een rechter over stikstofuitstoot (PAS) mee wegen bij toekomstige vergunningsaanvragen.
En meer dan een jaar roept het Recreatieschap (dhr Rood) over 'bewijzen' te beschikken die zouden moeten aantonen dat vogels geen enkele schade ondervinden van grote festivals in de natuur tijdens een broedseizoen. Dat 'onderzoek' laat zien dat vogels terugkomen na 2 dagen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat het onderzoek zegt over de tellingen van dode kuikens en koude eieren in de nesten. U vindt de vragen hier

twiske evenementen twisk2


Groen
Links Oostzaan

Gehele Gemeenteraad draagt college op helderheid te verschaffen over financieringsstromen binnen OFC en de herkomst van dit geld
 
De gehele gemeenteraad van Oostzaan heeft een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen om helderheid te verkrijgen
over de herkomst van het geld dat betaald wordt aan spelers en begeleiding van het eerste elftal. De raad wil dit weten vanaf 2016.
Hieronder vind u een deel (samenvatting) van de motie.
De gehele motie kunt u hier lezen

(Deel) Motie:

De gemeente(raad) wenst geen enkele directe maar ook geen indirecte betrokkenheid met een situatie waarbij niet helder vaststaat dat de inzet van middelen niet volledig navolgbaar en wettelijk is. De gemeenteraad wil niet dat een voor witwassen veroordeeld persoon enige rol of verantwoordelijkheid heeft bij een vereniging die juist een voorbeeld functie zou moeten vervullen voor de Oostzaanse jeugd
Toelichting: 
In het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan zijn eerder 114,4 gram harddrugs en 58 pillen MDMA gevonden. Dit naast de veroordeling van de sponsor voor witwassen. Dit zijn zware misdrijven. Een vereniging met een grote jeugdafdeling kan niet aan deze praktijken worden blootgesteld. Dit betekent:
 1. Kinderen en tieners moeten kunnen sporten zonder dat op en rond de vereniging criminele activiteiten plaatsvinden.
 2. Dat de gemeente deze activiteiten met subsidie en het beschikbaar maken van sportvelden faciliteert.
Er zijn al vele vragen gesteld aan het college over deze onwenselijke ontwikkeling waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Dit is zeer bedreigend voor de Nederlandse rechtstaat. De rechter heeft nu gesproken en het is nu tijd voor concrete acties.
Het bestuur van OFC lijkt geen enkele actie te ondernemen om de banden met (en de financiële stromen van) de geldschieter te verbreken. In ieder geval tot voor kort was de geldschieter bestuurslid van de Stichting Topvoetbal Oostzaan. Ook een bestuurslid van OFC was lid van bestuur STO. Daarnaast betaalt OFC, volgens hun begroting, in seizoen 2018/2019 circa 55.000 euro aan STO. Ook in seizoen 2019/2020 lijkt een substantieel deel van de begroting naar deze stichting te gaan. De verwevenheid lijkt dus zo groot dat het niet aannemelijk geacht mag worden dat dit bestuur tot actie overgaat.
Ook van een andere belangrijke speler, de KNVB, lijkt weinig tot geen actie te verwachten. Dit ondanks hun mooie woorden op hun website over integriteit.
Een college en gemeenteraad is niets waard als deze niet hard durven optreden tegen ondermijnende praktijken. Beide moeten durven opstaan om hun burgers en rechtstaat te beschermen. 15 juni verscheen in NRC een stuk van Folkert Jensma onder de titel: ‘Zware misdaad en een onmachtig bestuur’. Dit gaat onder meer over de ‘Taskforce Brabant Zeeland’.  Een citaat: “Uitgangspunt was: met alleen strafrecht kan het niet meer. Het hele bestuur moet meedoen.” Ander citaat uit dit artikel: “vaak ontbrak bestuurlijk de wil en vooral de durf.” In Oostzaan moet het college en gemeenteraad willen en durven optreden in deze situatie.
Daarnaast is het recent verschenen rapport “De Achterkant van Amsterdam” van Pieter Tops en Jan Tromp belangrijk en wordt veelvuldig aangehaald. Ook hierin wordt OFC als casus genoemd. (pagina 32)Groen
Links Oostzaan

Meld je aan voor de Klimaatstaking

🗓 Vrijdag 27 September 🕖 13:00 📍 Den Haag

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger presenteerde onlangs 73(!) maatregelen die zowel op korte als lange termijn de CO2-uitstoot van Schiphol verminderen en een Europees treinnetwerk mogelijk maken.
 
Heel belangrijk, want we zien dat de politiek nog lang geen grip heeft op de klimaatcrisis. Deze zomer werden we allemaal opgeschrikt door de beelden van het Amazonewoud in lichterlaaie en de hitterecords die in ons eigen land werden verbroken. En toch denkt ons kabinet nog steeds de klimaatdoelen te halen met maatregelen als 'vaker de spanning van je autobanden controleren' of 'radiatorfolie plakken'. Ze zet de belangen van de grote bedrijven nog steeds voorop.
 
We moeten de druk dus nog verder opvoeren. En dat is precies wat we gaan doen.
 
Van 20 tot en met 27 september zijn er wereldwijde Klimaatacties. Ook Nederland doet mee, met een grote 
Klimaatstaking op vrijdag 27 september in Den Haag. GroenLinks is daar met zoveel mogelijk mensen bij. Want hoe meer mensen, hoe luider onze boodschap!
 
Meer informatie volgt, maar zet deze dag alvast in je agenda en meld je aan:  
Ik doe mee
 
 
GroenLinks blijft in actie komen zolang de toekomst van ons thuis, de aarde, op het spel staat. Het is tijd dat er een definitieve doorbraak komt in dit magere klimaatbeleid van het kabinet. Het is tijd dat de politiek in Den Haag, Europa, en over de hele wereld wakker wordt.
 

a52b76bf-gp0stts30_medium_res-1024x683
foto greenpeace

GroenLinks Oostzaan

Forum voor Democratie, PvdA en VVD in Noord-Holland TEGEN beschermen natuur in Twiske

Voor de motie in Provinciale Staten van Noord-Holland om natuur in Twiske te beschermen hebben gestemd: GroenLinks, SP, D'66, PvdD, CU en 50 plus.
Doordat FvD, VVD en PvdA geen behoefte hadden aan het beschermen van de natuur in het Twiske werd de motie afgewezen. De motie is verworpen met 29 tegen en 21 voor.

KLIK hier voor de motie

Groen
Links Oostzaan

GroenLinks pleit voor groene natuurschermen langs A8

GroenLinks pleitte gisteren voor groene natuurschermen langs de A8; niet alleen tegen geluid, maar het maakt ook de lucht schoner. Dit amendement is unaniem overgenomen en mede ondertekend door andere partijen, én wordt verwerkt in de zienswijze.

Ook benadrukten we wederom dat we op de A8 de snelheid naar 80 km per uur willen (ook eerder in een motie aan de wethouder meegegeven) langs het Oostzanerveld, door het medeondertekenen van een ander amendement van het CDA.

Amendement nr 19A15
Rv 19/45 Zienswijze ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn.
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 08-07-2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende tekstuele wijziging(en) voor in het raadsvoorstel 19/45
op bladzijde 3 van de zienswijze toe te voegen aan de alinea Leefbaarheid, de alinea:
Groene schermen
Tijdens de realisatiefase en de fases erna is sprake van directe verstoring in het Oostzanerveld door toename stikstof, ruimtebeslag, licht, geluid, trillingen. De negatieve impact op de natuur in het Oostzanerveld is naar verwachting hoog.
Met groene schermen worden naast de normale geluid reducerende werking ook NO2 en fijn stof afgevangen, zodat de concentraties in de buitenlucht en dus in het Oostzanerveld afnemen.
Wij verzoeken u deze groene, luchtzuiverende geluidschermen langs de A8 mee te nemen in het ontwerp.
We willen u verzoeken samen met ons, de Regiodeal (Zaanstad en Amsterdam), omwonenden en andere gemeenten te komen tot beperking van overlast en verbetering van luchtkwaliteit met de aanleg van een groen scherm langs de A8.

Toelichting
In 2013, tweede fase van de Coentunnel, stonden geluidschermen aan de oostkant van de A8 tot en met het benzinestation ingetekend. Dit laatste heeft ook als voordeel dat al het afval vanaf het station niet in het Natura 2000 gebied terecht komt.
Dit scherm aan de oostkant is er niet gekomen, echter wel aan de westkant. Dit geeft extra geluidsbelasting door weerkaatsing.
Tijdens de bouw van de tweede fase van de Coentunnel (2013) zijn toezeggingen gedaan schermen te plaatsen tussen de A8 en het Natura2000 gebied Oostzanerveld. Deze toezeggingen zijn ingetrokken, met als enige reden dat er geen budget meer zou zijn. Het Oostzanerveld ligt naast de A8 en NNN, waarbij tijdens en na de realisatiefase sprake is van directe verstoring door toename stikstof, ruimtebeslag, licht, geluid, trillingen. De negatieve impact op de natuur in het Oostzanerveld is naar verwachting hoog. Zoals het er nu voor ligt hoeft er niets onderzocht te worden, dus krijgen we geen informatie over de impact van een groen scherm, of andere type schermen en hun effecten.
Bezwaren over roofvogels die (groene) schermen zouden gebruiken bij hun jacht, wegen minder zwaar dan de voordelen van groene schermen voor herstel van het verstoorde gebied en het tegengaan van geluidsoverlast.

Groen
Links Oostzaan

Algemene Beschouwingen 2020

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 op 24 juni 2019 heeft Bert Jongert namens GroenLinks Oostzaan de volgende Algemene Beschouwingen uitgesproken:
Klik hier voor de gehele tekst.

Groen
Links Oostzaan


GroenLinks stelt vragen aan Provincie inzake ontwikkeling Twiske

GroenLinks heeft de provincie om opheldering gevraagd door een standpunt uit te spreken inzake de ontwikkelingen in het Twiske. Een Natura2000 gebied is wettelijk beschermd tegen verstoring en vindt de provincie dat een camping in een dergelijk gebied past.

sam_6252 images-3

In de beantwoording houdt de provincie zich eigenlijk op de vlakte en stelt dat de gemeente Oostzaan moet bepalen of er wel of geen camping komt.  GroenLinks blijft in ieder geval streven naar een onverstoorde en rustig Twiske.

Klik hier voor de vragen en de antwoorden. 


Groen
Links Oostzaan

cea7d668


Volgende week donderdag zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor veel mensen staat de EU erg ver weg, en dat was vorige verkiezingen terug te zien in de lage opkomst van maar 37%. Onder jongeren was de opkomst met slechts 18% zelfs nog lager.

Dit is erg jammer, aangezien het Europees Parlement ook direct op ons als Oostzaners invloed heeft. Zo is Natura 2000 in het leven geroepen door de Europese Unie. Hierbij zijn ook het Twiske en het Oostzanerveld aangesloten. Dankzij Natura 2000 genieten het Twiske en het Oostzanerveld veel meer bescherming en worden zowel natuur met de unieke populatie weidevogels als de cultuur-historische aspecten beschermd.

Ga 23 mei dus naar de stembus en stem voor een groener en socialer Europa. Stem GroenLinks!


Onze standpunten: HIER

En dit zijn onze
kandidaten

GroenLinks Oostzaan

cea7d668

Spreek je uit: stem donderdag 23 mei voor de Europese verkiezingen

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Er staat veel op het spel: niet alleen kiezen we het Europees Parlement, ook bepalen de koers van de Nederlandse politiek.

En het is nu belangrijker dan ooit om je uit te spreken. De opkomst voor de Europese verkiezingen is altijd historisch laag geweest. Daarom hebben we jou nu nodig om het verschil te maken. Wist je dat in 2014 maar 18 procent van de jongeren onder de 25 gingen stemmen?

Dat kan anders. Nee, dat moet anders.

En daar hebben we jou bij nodig. Jong en oud! Spreek je uit. Voor klimaat. Voor eerlijk delen. Voor verbinding.

Jouw stem telt!

Onze standpunten:
HIER

En dit zijn onze
kandidaten


GroenLinks Oostzaan

GroenLinks stelt vragen aan Gedeputeerden NH aangaande toekomst Twiske.

Groenlinks heeft schriftelijke vragen gesteld in de Provinciale Staten van Noord-Holland aangaande de ontwikkelingen in het Twiske.


Pasted Graphic 1
Pasted Graphic 2
Pasted Graphic 3
Pasted Graphic 4
Pasted Graphic 5

GroenLinks Oostzaan

Motie behoud groen aangenomen!

Maandagavond heeft ons raadslid Noah van Dansik een motie ingediend over behoud van openbaar groen. Dit was naar aanleiding van bezorgde geluiden vanuit het dorp over bomen en struiken die op veel plekken werden weggehaald zonder dat daar groen voor terug kwam. De motie roept het college op per direct te stoppen met het weghalen van groen zonder eerst een plan en financiering te hebben voor nieuw groen.
Wethouder Dral raadde de motie af omdat er planmatig gewerkt wordt en de raad daarover binnenkort aanvullende info toegestuurd krijgt. De VVD was van mening dat – gelet op de toezegging van de wethouder - het wellicht verstandiger was de toegezegde informatie af te wachten. Het CDA sloot zich op dit moment in het debat aan bij de wethouder en zei tegen te stemmen. Er werd door de PvdA gereageerd op wethouder Dral dat als zij gelijk zou hebben en er wél planmatig gewerkt zou worden, dat deze motie dan geen kwaad zou kunnen omdat het in dat geval niets zou veranderen. Hierop haalden wij verschillende voorbeelden uit het dorp aan, zoals de struiken op de Lisweg, waar vooralsnog geen groen is teruggekomen voor de gekapte struiken en bomen. Nog steeds vond de VVD dat wij onze motie moesten aanhouden tot na de aanvullende informatie van het college waarin duidelijkheid zou komen over eventueel nieuw groen. D66 kaartte hierop terecht aan dat we al een hele tijd wachten op een beheerplan, dat al klaar had moeten zijn. De motie aanhouden was voor ons geen optie omdat het broedseizoen weer is begonnen, en we daarom niet kunnen wachten op een beheerplan dat maar niet komt. De motie werd dus in stemming gebracht als steun in de rug voor het college. D66 en PvdA steunden de motie, en de VVD stemde tegen. Het CDA besloot uiteindelijk verdeeld te stemmen, waardoor met een nipte meerderheid van 7 tegen 6 de motie toch werd aangenomen.

WhatsApp Image 2019-04-16 at 14.23.11 (1)
We zijn erg blij dat dankzij onze motie nu geen openbaar groen meer wordt verwijderd zonder concreet plan voor nieuwe beplanting. Ook zijn we blij met de toezeggingen die de wethouder tijdens het debat heeft gedaan. Zo heeft ze aangekondigd dat de kapvergunning voor de bomen op de Brasem is ingetrokken, en dat er in samenspraak met bewoners wordt nagedacht over nieuw groen in het dorp.

WhatsApp Image 2019-04-16 at 14.23.11-1

GroenLinks Oostzaan

Raadslid wisseling

Afgelopen maandagavond 25 maart 2019 hebben we tijdens de raadsvergadering afscheid genomen van ons raadslid Cindy de Boer. Cindy is ruim 5 jaar actief geweest als raadslid, maar inmiddels is dit niet meer goed te combineren met haar werk. Een echt afscheid is het niet, want gelukkig gaat Cindy gelijk door als fractieassistent. Haar expertise hoeven we gelukkig niet te missen! We willen Cindy enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.

Tegelijkertijd hebben maandagavond een nieuw raadslid mogen verwelkomen. Noah van Dansik komt de GroenLinks-fractie versterken en is met haar 19 jaar het jongste raadslid in de Oostzaanse raad. Noah is ruim een jaar geleden actief geworden binnen GroenLinks. Over haar beweegredenen om de politiek in te gaan zegt ze het volgende:

IMG-20190326-WA0003

"Ik vind het belangrijk dat jongeren gehoord worden. Dat betekent voor mij dat stemmen alleen niet genoeg is, maar dat ik zelf ook graag mee denk en mijn mening geef. Dit is ook precies de reden dat ik politiek actief ben geworden. Vorig jaar eerst als fractieassistent, en nu als raadslid. De keuze voor GroenLinks was voor mij snel gemaakt door hun groene en sociale politiek. Niet alleen het tegengaan van klimaatverandering, maar ook een groene en gezonde leefomgeving en dierenwelzijn vind ik erg belangrijk. Daarnaast merk ik zelf dat het als jongere tegenwoordig zo goed als onmogelijk is om uit huis te gaan, zeker in Oostzaan. Initiatieven als Tiny Houses kunnen een duurzame en goedkope oplossing zijn. Ik heb onwijs veel zin om met deze onderwerpen aan de slag te gaan in de raad!" aldus Noah.

IMG-20190326-WA0001


Groen
Links Oostzaan

Oostzaners bedankt!

Met circa 11,5% van de stemmen heeft GroenLinks in Oostzaan een zeer goede uitslag gehaald. Nu de stemmen geteld zijn heeft GroenLinks 9 zetels in de Provinciale Staten. Dit is meer dan een verdubbeling! Ook de VVD en FvD hebben 9 zetels. Wij feliciteren het FvD met hun overwinning.

Vertaald naar de Eerste Kamer betekent dit dat GroenLinks van 4 naar 9 zetels gaat!

De reactie van Jesse Klaver:

"Volgens de tussenstand verdubbelen we ook in de provincies: van 30 naar 61 zetels. Ik ben trots. Op iedereen die zo keihard werkt om onze idealen waar te maken.

Tegelijkertijd is er ook een andere partij (FvD red.) die fors heeft gewonnen. Een partij die juist haaks staat op onze idealen. Een partij die klimaatverandering ontkent. Een partij die vaart bij verdeling.

Het geeft onze beweging nog meer brandstof. Laat dit ervoor zorgen dat we met nog meer vuur en passie en urgentie ons verhaal over hoop, optimisme en empathie vertellen.

Dit is het moment om in beweging te komen. Spreek je uit. Sluit je aan. Wij staan voor een land waarin we voor elkaar opkomen, en niet elkaar uitsluiten. Voor een planeet die leefbaar is voor onze kinderen. Als wij al die mensen verenigen die er willen zijn voor de ander, dan is onze beweging niet meer te stoppen."

9f9a372a

Wilt u lid worden (of landelijk actief) dat vind u hier meer informatie: https://groenlinks.nl/
Wilt u actief worden bij GroenLinks Oostzaan of gewoon eens persoonlijk contact hebben dan kan u dat HIER aangeven.


Groen
Links Oostzaan

Potentiële camping wil duurzaam zijn
OOSTZAAN
(Artikel NHD dinsdag 12 maart2019 van Dorien Knijnenberg )

De potentiële camping bij Twiske Haven voor maximaal 25 plaatsen moet een duurzaam karakter krijgen. Initiatiefnemer Katja Kapteijns, eigenaar van de horecagelegenheid maakte dat gisteren duidelijk tijdens een presentatie voor de gemeenteraad van Oostzaan. Voor Marja van der Pol van GroenLinks mocht daar nog een schepje bovenop.
Kapiteijns toonde illustraties van kampeerfaciliteiten als ecolodges en safaritenten. Deze moeten een natuurlijke uitstraling krijgen door het kleur- en materiaalgebruik. Gasaansluitingen zullen ontbreken. ,,Koken gaat alleen elektrisch in de voorzieningen’’, vertelde de horecavrouw.
Gemeenteraadslid Van der Pol vond dat de initiatiefneemster van het plan ook aan zonnepanelen moest denken. Kapiteijns vertelde daar aan te hebben gedacht, maar dat zonnepanelen op de ecolodges geen zin hebben. ,,De bomenrij achter de geplande vakantieverblijven geven zoveel schaduw dat een paneel te weinig licht opneemt om energie op te wekken.’’ Wel denkt de onderneemster erover om zonnepanelen op het restaurant te plaatsen.
Het GroenLinkslid vroeg zich af of kampeerliefhebbers met weinig geld niet aan de kant worden geschoven in dit plan. ,,De huur voor safaritenten en ecolodges ligt hoog’’, bracht ze in. Kapiteijns vertelde dat kampeerders met een eigen tent zeker in het begin ook welkom zijn. Niet de hele camping is volgens Kapiteijns vanaf het begin volgebouwd met lodges en huurtenten. Als het al zover komt. De onderneemster wil afwachten hoe de zaken lopen en daarna bekijken of ze de camping verder uitbreidt.

Wat betekent dit voor ons?
Volgens het ingediende plan wordt het eerste jaar gestart met 1 ecolodge, 2 safaritenten, 10 camperplaatsen en 10 kampeerplaatsen. Na 3 jaar vervallen de kampeerplaatsen en zijn dan vervangen door Ecolodges en na 4 jaar bestaat de camping uit 5 safaritenten, 15 ecolodges en 5 camperplaatsen.
(De ecolodges kosten € 140, safaritenten € 100, camperplaatsen € 20 per nacht.)
Dat betekent dat er over 3 jaar voor de gewone kampeerder geen plek meer is en dat een verblijf alleen voor mensen met een dikkere beurs te betalen is.
Helaas kan de pachtsom de eerste jaren niet verhoogd worden omdat de overeenkomst in januari 2019 vernieuwd is. Dit betekent dat er voorlopig geen extra inkomsten komen om bij te dragen aan het onderhoud van het Twiske. GroenLinks heeft nu een amendement voorbereid voor de raadsvergadering van 25 maart waar het besluit over deze camping genomen zal worden.
Hiermee willen we bereiken dat in de vergunning geregeld wordt dat:
- ook voor “gewone” kampeerders voldoende plekken beschikbaar blijven, - het bij deze camping blijft en de camping ook niet groter wordt.

Daarnaast is het belangrijk dat de overlast beperkt blijft om die reden zal GroenLinks – als de camping gerealiseerd is- zo nodig om maatregelen vragen.

DJI_0022

De huidige Provinciale Staten willen onderzoeken of er meer ruimte kan komen voor recreatieschappen. Dit is een risico voor het Twiske. Daarom is het belangrijk dat er steun ontstaat vanuit de Provinciale Staten om Het Twiske te behoeden voor het verder uitbreiden met meer campings op andere locaties in het Twiske. Om die reden is het belangrijk dat GroenLinks met de verkiezingen van de Provinciale Staten een sterke positie krijgt.

STEUN GROENLINKS AS WOENSDAG

GroenLinks Oostzaan

Stemmen woensdag 20 maart voor Provinciale Staten en wel hierom:

Standpunten GroenLinks Noord-Holland

Een groen Noord-Holland
Een gezond Noord-Holland
Een bruisend Noord-Holland

En dat ook voor een groen, gezond en bruisend Oostzaan!

noord holland

GroenLinks Oostzaan

Verkiezingen Provinciale Staten. Stem 20 maart voor verandering.

Woensdag 20 maart a.s. vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Met jouw stem op GroenLinks kunnen we de klimaatverandering echt aanpakken. Onder druk van Urgenda, de Klimaatmars en de oppositie van GroenLinks is Den Haag al aan het schuiven. De Hemweg Kolencentrale gaat op korte termijn dicht. De CO2 Tax waar GroenLinks voortdurend op heeft gehamerd wordt door het kabinet ingevoerd. Daarmee wordende kosten voor de burgers lager. En bedrijven kunnen steun krijgen om te investeren in CO2 reductie.
Duidelijk is: Een stem op GroenLinks loont.
Ook in onze provincie.

download (2)_0

Noord-Holland is een mooie gevarieerde provincie. Een provincie van meren, duinen, polders en veenweiden. GroenLinks streeft naar een duurzame vergroening om al dit moois te behouden.
Daarom is zij tegen het verstenen van ons open landschap, waarbij de bouw van woningen zo veel mogelijk binnenstedelijk wordt opgelost.
GroenLinks streeft naar versterking van het openbaar vervoer en de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

GroenLinks wil geen uitbreiding van asfalt en een rem op de uitbreiding van Schiphol. Met jouw stem op GroenLinks werken we aan een mooier, schoner en duurzamer Noord-Holland.

Je kunt je stem uitbrengen op de lijstrekker Zita Pels, maar ook op onze lokale kandidaat Arjen Ronner (nr. 31) .

Verdere informatie is
hier te vinden


Groen
Links Oostzaan

Kolencentrale Hemweg eerder dicht

SUPER GOED NIEUWS! Kolencentrale Hemweg eerder dicht! Sluiting in 2020

Na jarenlange strijdt tegen de zeer vervuilende kolencentrale aan de Hemweg heeft het kabinet het besluit genomen om deze te sluiten. De directe aanleiding was het zg 'Urgenda vonnis'


GroenLinks Oostzaan is zeer blij dat de Oostzaners hierdoor een (beetje) schonere lucht in gaan ademen. Naast Schiphol, de snelwegen (A10, A8 en A7) was deze centrale een belangrijke bron van luchtvervuiling.

Lees verder NRC:GroenLinks Oostzaan

Tienduizenden mensen bij klimaatmars in Amsterdam

Tienduizenden mensen hebben zondag 10 maart weer en wind getrotseerd om in Amsterdam mee te doen aan de landelijke klimaatmars. Ook GroenLinks Oostzaan was aanwezig!

Unknown-4

Onder de betogers waren ook veel kinderen. Ze dragen tekstborden als: 'Hoe ziet mijn wereld eruit als ik zo groot ben als jij?' en 'Mag ik ook nog wat?' en 'Red de aarde'.

De tekstborden slaan de spijker op de kop!

Lees verder 'Het Parool'

GroenLinks Oostzaan

Geef ruimte aan windmolens

De provincie Noord-Holland moet windmolens niet langer tegenwerken. Teken de petitie!

Windmolens zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen, maar dit provinciebestuur houdt ze tegen.
Het college wilde onder leiding van de VVD tot 2014 helemaal geen windmolens. Pas toen ze door het kabinet gedwongen werden, besloten ze er een paar te bouwen. Maar niet meer dan strikt noodzakelijk. Dat betekent dat er nu geen windmolens meer bij mogen. Zo halen we de klimaatdoelen van Parijs niet. Intussen blijven kolencentrales CO2 de lucht in pompen.

Daarom vinden wij: hef het verbod op windmolens op en zorg dat Noord-Holland een van de groenste provincies van Europa kan worden. Sluit je aan en steun onze actie.

Klik hier:

 • Dit is niet de tijd om op de rem te trappen. Windmolens zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen.
 • Want met één windmolen wek je net zoveel energie op als met 12 voetbalvelden aan zonnepanelen.
 • Overal in Noord-Holland staan bewoners en organisaties klaar met plannen om meer windmolens te plaatsen, maar ze mogen het niet van de provincie.
 • Oude molens mogen niet vervangen worden omdat er dan ‘teveel’ windenergie zou worden opgewekt. Dit is niet meer van deze tijd. De regels die windenergie onnodig inperken, moeten van tafel.

Zita Portrert

Kunnen we rekenen op je steun? Samen zorgen we voor een groen Noord-Holland!

Zita Pels (lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland)

Groen
Links Oostzaan

Schriftelijke raadsvragen GroenLinks mbt Groenbeheer


Pasted Graphic
Pasted Graphic 1
Pasted Graphic 2


Groen
Links Oostzaan

In Twiske meer balans tussen recreatie en natuur.

Een groen Twiske die voldoet aan haar Natura2000 doelstellingen is geen vanzelfsprekendheid en een grote verantwoordelijkheid voor het Recreatieschap Twiske. GroenLinks wil dan ook dat het schap in haar plannen veel concreter laat zien wat zij doet om de natuurwaarden op het juiste peil te krijgen en te behouden. In de huidige plannen ligt de focus alleen op het binnenhalen van meer evenementen.

DJI_0029

Op welke manier zorg je er voor dat bij meer recreatie bijvoorbeeld de vogelstand toch weer op peil komt? Dat staat op geen enkele manier aangegeven en komt nu onvoldoende aan bod. Vandaar dit amendement waar alle partijen natuurlijk vóór waren ….behalve de VVD.

Lees hier het amendement


GroenLinks Oostzaan

Corridorstudie Amsterdam Hoorn

Het is een hele lap tekst, maar ook een groot project dat Oostzaan de komende decennia gaat raken. Hieronder zie je veel vragen van GroenLinks, gisteren gestuurd naar het college. Met de antwoorden en onze mogelijke reacties daarop willen we de wethouder ondersteunen onze Oostzaanse belangen goed te borgen.

Nog niet 100% zeker, maar as 25 februari staat een commissie avond gepland, waarin deze onderwerpen worden besproken. Wees welkom. Meer info volgt nog.

50612247_1039260742925177_397722595903930368_n

Veel vragen zijn nog onbeantwoord, maar belangrijke overwegingen over bijvoorbeeld de zg. Inpassingvisie, een richting vwb voorkeursalternatief en een bestuursovereenkomst, moeten binnen nu en begin Q2 2019 worden gemaakt.
Raden lijken tot op heden nog niet voldoende geïnformeerd, noch betrokken. Participatie heeft niet bijgedragen tot breed draagvlak of een verhoogd kennisniveau in de regio.

er voorbereiding van de komende commissie behandeling van o.m. de Inpassingsvisie wil GroenLinks een zo goed mogelijk beeld hebben wat nodig en mogelijk is van de kant van Oostzaan, om voldoende invloed te realiseren waardoor onze belangen bij de MIRT-verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn geborgd is.

Namens GroenLinks Oostzaan
Annemarie van Duijnhoven

Vragen aan het college
1 Hoe ziet het totaalplaatje eruit?
We willen inzicht in de verschillende lange termijn scenario’s waarbij de cijfers en oplossingen van de VRA, MRA, Mirt verkenning een duidelijke afweging en algehele prognose laat zien. Welke veranderingen gaan Oostzaanse inwoners ervaren in bijvoorbeeld woon-werkverkeer?
1a Impact op de natuur lijkt groot.
Zo zal de nieuwe afslag naar Alkmaar het Natura 2000 gebied Polder Westzaan (nog meer) aantasten. Er verdwijnen moerasgebieden in de buurt van de moskee op het grondgebied van Oostzaan.
Is er een duidelijke schets wat de impact per buurt/ gemeente/regio zou zijn vwb verlies aan natuurgebieden?
1b Welke compenserende maatregelen zouden daar een passend antwoord op zijn?

2 In de scenario’s/impact prognoses worden uitgegaan van verschillende berekeningen. De weging van variabelen als bijv. automatisch en elektrisch rijden is zeer discutabel. Welke weging is aan deze en andere variabelen toegekend en welke conclusies zijn daaruit getrokken?
2b Wat zou de impact op lucht verontreiniging zijn in Oostzaan?
2c Wat zou de impact op geluidshinder zijn in Oostzaan?

3. De berekeningen van het RIVM lopen volgens andere metingen niet synchroon met de realiteit. Is er bij de berekeningen van de Corridorstudie rekening gehouden met o.a. onderstaande motie in de Regioraad? :
Regioraad d.d. 10 juli 2018, Meetapparatuur Rijkswaterstaat t.b.v luchtkwaliteitsmetingen t.h.v. Rijksweg A8 /Oostzaan:
(Ultra)fijnstof en roet in de lucht schadelijke effecten op de gezondheid heeft;
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de verkeersintensiteit op de A8, significant jaarlijks toeneemt en daarmee ook de hoeveelheid fijnstof en roet.
De berekende cijfers voor Oostzaan van het RIVM met betrekking tot fijnstof en roet onvolledig zijn, door het ontbreken van meetapparatuur aan de Oostzaanse kant van de A10, Coenplein en de A8;
De hoeveelheid fijnstof en roet die vanaf de A10, Coenplein en de A8 dagelijks Oostzaan bereikt door overwegende ZW en NW-wind (60-65%) niet in de berekening is mee gewogen, er mede hierdoor onduidelijkheid is over het feitelijke percentage dat Oostzaan bereikt;

4. In de berekeningen voor het geluid heeft men gesteld dat in de huidige situatie en in de alternatieven is gerekend met een standaard type wegdek nl. DAB (Dicht Asfalt Beton). Er ligt bijna nergens meer DAB, maar stillere soorten asfalt.
Welke argumentatie ligt ten grondslag aan deze overweging toch DAB in de berekeningen mee te nemen?
4a Wat zijn financiële gevolgen als logischerwijze gekozen gaat worden voor stiller asfalt?
4b wat is het effect van stil asfalt op de geluidsbelasting van Oostzaan uitgedrukt in dBa

5. Oostzaanse inwoners werken in omliggende gemeenten. Door het verschuiven van de verkeersdruk naar binnenwegen is er sprake van meer opstopping, meer luchtvervuiling en geluidsoverlast. Waar gaan zij meer verkeersdrukte ervaren? Dus welke binnenwegen in de regio worden drukker bij de verschillende scenario's?
5.a Heeft u een duidelijke schets van de impact op verontreiniging, geluidshinder en milieuschade bij intensiever gebruik van deze binnenwegen?

6. In de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, analyses fase Zaanstreek 2016, suggereert men een toename van de terugslag op de A8, ten oosten van kp Zaandam in twee (reeds gekozen) scenario’s 2030. Over welke scenario’s gaat het en waarom worden deze scenario’s toch geprefereerd?
6 a Welke oplossingen worden hier op geformuleerd?

7 Het staat al jaren op de wensenlijst van gemeente Oostzaan en andere gemeenten, maar we vinden het niet terug in de scenario’s van de Corridorstudie: de snelheidsbeperking A8 van 100 naar 80. Dit onderwerp is veelvuldig besproken tijdens bijeenkomsten van MRA, VRA en met gemeente Amsterdam. Deze snelheidsverlaging scheelt veel uitstoot, ongelukken en filevorming.
Waarom is deze berekening niet mee genomen?
7a Het Klimaatakkoord berekent dat er sprake is van 30% afname CO2, bij landelijke snelheidsvermindering van 100 naar 80. Waarom zijn deze berekeningen niet door getrokken in de scenario’s van Rijkswaterstaat?
7b Hoe verhouden de hogere snelheden zich tot het Klimaatakkoord?
7c Het coalitieprogramma van Amsterdam gaat uit van 80 km/u op de gehele ring. Wat zijn de (overige) plannen van MRA, gemeente Amsterdam (ring A10) t.a.v. snelheidsbeperking?

8. Als de A8 verbreed wordt, loopt het toch weer vast bij de zg flessenhals Coenbrug. Welke oplossingen zijn er ontwikkeld voor deze ‘flessenhals’?

9 De berekeningen van de impact van de OV-maatregelen vanuit de Vervoersregio zijn niet mee genomen in de huidige presentatie. Is er bijvoorbeeld onderzocht wat een busverbinding/ busbaan op de A7 en A8 tussen de belangrijkste steden/lokaties van Amsterdam t/m Hoorn oplevert als deze in spitstijden zou rijden tussen bijv. carpoolplaatsen langs de snelweg?
9b Zo nee, waarom niet?

11 Hoe en in welke mate is er rekening gehouden met de Stikstof-depositie? En wat betekent dit voor de Corridor?

12 Hoe ziet de financiering van dit traject er uit?
12 a Wat wordt per scenario doorberekend aan Oostzaan en andere gemeenten?
12 b Welke gemeenten betalen hoeveel bij eventuele budgetoverschrijdingen?
12 c De financiële omvang van het gewenste multimodale mobiliteitspakket bedraagt circa € 535 - € 565 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de versoberde varianten van knooppunt Zaandam en is exclusief enkele PM-posten. Komt dit bovenop de € 300 miljoen?
12 d Blijkbaar zijn veel scenario’s voortijdig afgevallen omdat ze te duur zouden zijn. Welke scenario’s’ waren dat?
12 e De conclusie zou ook kunnen zijn dat het gestelde budget niet goed werkbaar is en te weinig ruimte biedt voor bijvoorbeeld duurzame en omgevingsvriendelijke oplossingen. Zijn innovatieve ideeën zoals groene schermen, geluiddempend asfalt ed. in voldoende mate mee genomen? Zo ja, hoe dan?
12 f Hoe voorkomen we dat we min of meer gedwongen worden goedkope oplossingen te accepteren?

13 Flankerend OV, busbanen, meer treinen in spits; smart mobility. Ook carpool, fietspaden, Flex-werken bij bedrijven aanmoedigen etc.
Hoe zien de scenario’s van deze mogelijkheden er uit?

14 Welke mitigerende en compenserende maatregelen liggen nu op tafel en worden op basis van welke scenario’s overwogen? Dus welke compenserende maatregelen worden aangeboden voor welke schade?

15 Participatie inwoners. De Corridorstudie Amsterdam bevindt zich in de zg beoordelingsfase en er zou worden samengewerkt met alle betrokken partijen. Kunnen we hard maken dat er in deze fase, vlak vóór de vaststelling van de Inpassingsvisie, de voorkeursalternatieven en een bestuursovereenkomst van begin maart as., de inwoners alle ruimte voor inspraak en participatie hebben gekregen?
15 a Weten inwoners wat er staat te gebeuren? Zijn de belangrijkste keuzes al gemaakt en zal de nadruk vanaf begin maart 2019 op het ‘informeren van inwoners’ komen te liggen? En nauwelijks meer op ‘meedenken over’?
15 b Op welke manieren worden inwoners in de gehele regio bevraagd en betrokken bij de plannen en scenario’s? Een en ander heeft grote impact op hun mobiliteit, gezondheid en leefomgeving. (bijv over mitigerende en compenserende maatregelen?)? Wanneer zijn de inspraakmomenten?
15 c Op welke manier wordt voor inwoners begrijpelijk gemaakt wat de effecten zullen zijn. Als voorbeeld geluidstoename: 3dBa staat gelijk aan een verdubbeling van het geluid.
15 d Op welke referentiepunten in Oostzaan worden de effecten zoals de geluidsdruk berekend.

16 De afgelopen jaren heeft Oostzaan regelmatig aangegeven de elektriciteitsmasten uit de woongebieden van Oostzaan te willen halen en te laten verwerken boven / naast de A7. Wordt aan dit verzoek voldaan en op welke manier?

GroenLinks Oostzaan

Doe mee met de grootste Klimaatmars ooit gehouden in Nederland

Schermafbeelding 2019-01-18 om 14.34.44

Het broeit in Nederland! Het klimaat wacht niet, en wij willen ook niet langer wachten op een eerlijk klimaatbeleid.

Daarom sluiten wij ons als GroenLinks voor dit evenement graag aan bij de organiserende partijen Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond.

Meld je nu hier aan:

Groen
Links Oostzaan

Aanvraag ontheffing Kerkstraat en De Haal van start

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan sinds maandag 7 januari een ontheffing aanvragen om tijdens de spits met de auto via de Kerkstraat en De Haal Oostzaan in en uit te rijden. Op de Kerkstraat en De Haal geldt vanaf 4 maart 2019 een inrijverbod. Hiermee wil de gemeente het sluipverkeer verminderen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren.

Het bestaande inrijverbod op de Kerkstraat wordt uitgebreid met de avondspits. Ook op De Haal komt een inrijverbod in de avondspits in de richting Purmerend. Het inrijverbod geldt van maandag t/m vrijdag in de ochtendspits op de Kerkstraat van 7.00 - 9.00 uur en in de avondspits op de Kerkstraat en De Haal van 16.00 - 19.00 uur.

Unknown-2 Unknown

Voorwaarden
De ontheffing kan aangevraagd worden door inwoners van Oostzaan, in Oostzaan gevestigde bedrijven en instellingen, mensen die in Oostzaan werken of mantelzorg verlenen aan een inwoner uit Oostzaan, mensen (of ouders van kinderen) die lid zijn van een Oostzaanse vereniging, ouders van kinderen die in Oostzaan naar een dagopvang of basisschool gaan en vervoersbedrijven. De volledige voorwaarden staan vermeld op de website van de gemeente. De ontheffing wordt afgegeven op het kenteken van een voertuig. Motorrijders hebben geen ontheffing nodig.

Geldigheid
De ontheffing is vijf jaar geldig voor inwoners, bedrijven en instellingen uit Oostzaan en kost € 12,50. Aanvragers van buiten Oostzaan ontvangen voor deze prijs een ontheffing voor één jaar.

Meer info:
KLIK HIER


GroenLinks Oostzaan

Afschuw over Nashvilleverklaring
 
In Oostzaan mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt ongeacht je geaardheid. Daarom hijst het college vandaag de regenboogvlag en nemen we afstand van de Nashvilleverklaring:

LINK naar Gemeente site

49914731_2088401011251468_4235316853162901504_o


Groen
Links Oostzaan

Bert Jongert van GroenLinks in Oostzaan stopt als fractievoorzitter.

Hij heeft het naar eigen zeggen te druk met zijn baan bij Max Havelaar om zijn huidige rol te vervullen. Raadslid Marja van der Pol neemt de functie van hem over. Jongert blijft in de gemeenteraad zitten.

Jongert zit voor zijn baan bij het keurmerk Max Havelaar vaker in het buitenland dan vroeger. Hij vertelt dat het daardoor niet meer lukt om zijn werk als fractievoorzitter goed te vervullen. ,,Er komt veel werk bij kijken: het contact met andere fractievoorzitters, het coachen van je fractie, het onderhouden van het contact met coalitiegenoot VVD en het bewaken van coalitie-akkoord’’, somt de Oostzaner op. De GroenLinkser vertelt ruim zes jaar lang fractievoorzitter te zijn geweest. Hij is blij dat Van der Pol zijn taak overneemt.

Van der Pol heeft ruime ervaring in de gemeentepolitiek. In de vorige raadsperiode was ze fractie-assistent, daarvoor zat ze twintig jaar lang in de gemeenteraad. Ze vindt het jammer dat Jongert stopt met het fractievoorzitterschap. ,,We zijn heel blij met Bert. Hij kan goed luisteren naar anderen’’, zegt ze over hem.

Van der Pol wil zijn lijn volgen. Ze vertelt dat de coalitie belangrijk is voor GroenLinks. Daarnaast zegt ze rekening te willen houden met de oppositie. ,,We vertegenwoordigen met z’n allen Oostzaan, daarom is het belangrijk om alle raadsleden serieus te nemen.’’ Van der Pol vindt dat de Oostzaanse raad samen voor het dorp gaat. ,,De verschillen tussen de partijen zijn niet al te groot.’’
Fractievoorzitter Edwin Stokvis van de VVD zei tijdens een gemeenteraadsvergadering het jammer te vinden dat Jongert stopt als fractievoorzitter van GroenLinks. ,,We werkten prettig samen tijdens het samenstellen van de coalitie’’, vertelde hij.

overgenomen uit het Noordhollands Dagblad


Groen
Links Oostzaan

BESCHERM HET TWISKE. STOP HET HOUSE-PRETPARK!

GroenLinks Oostzaan is door
stichting Hart voor het Twiske over de volgende actie geïnformeerd. We begrijpen de zorg en vragen jullie aandacht voor deze actie. Onderaan het bericht de reactie van verantwoordelijke wethouder.

BESCHERM HET TWISKE. STOP HET HOUSE-PRETPARK!

Beste liefhebber van het Twiske,
Het housemuziek-event Welcome to the Future wil fors uitbreiden!
- van 1 naar 3 dagen (om te beginnen), in de broedperiode
- housemuziek tot 2 uur 's nachts (was 24.00 uur)
- overnachting van bezoekers, tegen de regels in
En er zijn meer plannen die dit kwetsbare Natura2000-gebied kunnen schaden. Verderop meer.
De vergunningaanvraag loopt. Het is dus nu of nooit. Help ons schadelijke ontwikkelingen te stoppen:
1. Stuur deze nieuwsbrief door, opdat we sterker komen te staan
2. Steun Hart voor het Twiske

Laat het Twiske geen house-pretpark worden!
Groene groet,
Stichting Hart voor het Twiske

LAAT WELCOME TO THE FUTURE NIET NOG GROTER WORDEN!
Welcome to the Future groeit. Het house-event trekt al bijna 30.000 bezoekers: op 1 dag. Nu willen ze naar een 3-daags event met 2 overnachtingen (bij succes zelfs 3). Wij willen dat mensen genieten van het Twiske. Maar niet als hun massale aanwezigheid de natuur schaadt!

VERGUNNING OVERNACHTINGEN AANGEVRAAGD
In het Twiske is kamperen alleen overdag toegestaan, en niet voor niets. Maar Welcome to the Future (WttF) heeft vergunning aangevraagd voor extra dagen én nachten. Ze stellen dat de bezoekersstroom dan minder overlast geeft, omdat deze wordt verspreid. Volkomen ongeloofwaardig, zeggen wij. En dat zeggen we niet zomaar (zie ook verderop bij 'Gevolgen volgens deskundigen').

OVERLAST VOOR NATUUR EN OMWONENDEN
WttF is steeds uitverkocht. Het is dus aannemelijk dat extra dagen extra bezoekers trekken. Dat betekent op 3 dagen een grote stroom mensen. Bovendien overnachten er mogelijk duizenden op het terrein. Gevolg: meer geluid, licht en massale activiteiten. Dus meer overlast voor de kwetsbare flora en fauna. Én voor omwonenden. De housemuziek gaat door tot 2 uur 's nachts, het verkeer tot ver daarna.
Ook de overlast van bouw en bouwverkeer groeit. Nu al zijn er 4 weken nodig voor op- en afbouw van megatenten, horecawagens, lichtmasten, geluidsboxen, zendmasten, enz. Daar komen straks tipi's, tiny houses, safaritenten en interieur bij. Nóg meer overlast voor natuur en omwonenden.

STOP DE OVERLASTGROEI. STEUN HART VOOR HET TWISKE!
GEVOLGEN VOLGENS DESKUNDIGEN
De Provincie liet vorig jaar een onderzoek in het Twiske doen. Hier 3 cruciale conclusies.
(Uit: Ecologische Verkenning recreatiegebieden NH, Tauw 27 juli 17, samenvatting in eigen woorden)
Alle gewenste ontwikkelingen hebben mogelijk negatieve effecten op natuur. Groei van bewegingen, geluid en licht kan leiden tot meer verstoring en/of vernietiging.
Het gevaar bestaat dat recreanten (in groten getale) bij dierenverblijfsplaatsen komen. Vooral schuwe of bedreigde soorten kunnen hierdoor verdwijnen.
In het zomerhalfjaar (maart t/m september) zijn er hoge natuurwaarden (broedende vogels) in delen van De Hogelkamp. Nieuwe recreatieve ontwikkelingen zijn daar dan minder wenselijk
Ook de Wetland- en Vogelbeschermingswacht hebben we geraadpleegd:
'Dit evenement start op 19 juli. Maar vooral rietvogels broeden vaak tot in augustus.
En dit Natura2000-gebied is juist aangewezen voor rietvogels (en veenmosrietlanden). Er zitten beschermde vogels zoals snor, rietgors en roerdomp. Trouwens ... élke broedende vogel is wettelijk beschermd. Daarom past zo'n evenement daar niet: omdat het de vogels verstoort.'
Bernard Ebbelaar, Wetlandwacht vogelbescherming Nederland en voorzitter Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Geen overlast in het broedseizoen. Steun Hart voor het Twiske!

HET GELD
Sinds 2010 heeft Recreatieschap Twiske financiële tekorten. Daarom waren extra inkomsten nodig. Het Schap had als doel vanaf 2018 financieel gezond te zijn. Dit is (vooral door een financiële tegenvaller) nog niet gelukt. Maar het is te verwachten dat het Twiske vanaf 2019 weer financieel gezond kan worden, zeker met de extra inkomsten van het Twiskepoort-klimpark, de zorgboerderij en nieuwe horeca.
Zijn de extra inkomsten van een groter festival dan nodig? Nee. Toch wil het Schap een driedaags WttF. Want dat levert winst op. Maar dat is niet per se winst voor het Twiske. Want beschermde vogels die zijn verjaagd en nesten die zijn verlaten: dat is onherstelbaar verlies.

NOG MEER PLANNEN
En daarbij: waar stopt het? Er zijn meer plannen die het Twiske kunnen schaden. Zo wil De Haven ecolodges en kampeer-/camperplaatsen. Als WttF ontheffing krijgt voor het kampeerverbod, is de kans groot dat De Haven die ook krijgt. Dus: waar stopt het?

HET IS NU OF NOOIT. STOP DE SCHADELIJKE ONTWIKKELINGEN!
WttF promoot het 3-dagen-event al. Terwijl de Provincie nog moet oordelen over de vergunning. Maar wij willen de Provincie (en de gemeente) overtuigen geen vergunning te verlenen. Steun ons, want in ons eentje redden we het niet!
1. Stuur deze nieuwsbrief door, opdat we sterker komen te staan
Hoe meer mensen achter ons staan, hoe groter onze overtuigingskracht. Dat is belangrijk, zeker als de Provincie toch vergunning geeft. Dan moet de gemeente Landsmeer nog toestemming geven en daar heeft men wel oren naar een mega-evenement. Samen hebben we meer kans ze te overtuigen verder te kijken dan alleen naar het geld. Welcome to Nature!
2. Steun ons! Elk bedrag is welkom
Wij van stichting Hart voor het Twiske zetten ons op alle mogelijke manieren in. We voeren overleg met de direct verantwoordelijken van het Twiske, nemen deel aan het natuurplatform, spreken in bij presentaties van beleidsbepalende instanties en bestuderen rapporten en sites.
Maar om in het woud aan vergunningen en procedures je weg te vinden, heb je juridische kennis nodig. Zo nodig huren wij die kennis in. Ook willen we een financiële buffer voor wanneer verdere acties of activiteiten nodig zijn. Daarom vragen we: steun Hart voor het Twiske. Elk bedrag is welkom!

STOP DE GROEI VAN WELCOME TO THE FUTURE. WELCOME TO NATURE!
Copyright © 2018 Stichting Hart voor Het Twiske, All rights reserved.

bescherm-het-twiske-stop-het-house-pretpark


Wethouder Rob Monen reageert als volgt:
'Ik heb kennis genomen van de nieuwsbrief Hart voor het Twiske. De zorg die uitgesproken wordt is begrijpelijk. Bekend is dat het festival een vergunning moet aanvragen. Daar het beoogde festival op het grondgebied van de gemeente Landsmeer plaatsvindt zal de gemeente Landsmeer moeten beoordelen of het festival kan plaatsvinden in het kader van de vergunningverlening. Onderdeel van dit proces is de beoordeling in welke mate de natuur verstoort wordt en er derhalve sprake is van schending van de natura 2000 regelgeving. Het lijkt mij terecht dat de uitkomst van deze beoordeling gedeeld wordt met alle betrokkenen, hier zal ik aandacht voor vragen.'


Groen
Links Oostzaan

Algemene Beschouwing GroenLinks begroting 2019Voorzitter,

Voor ons ligt de sluitende begroting 2019. Een belangrijke voorwaarde om als zelfstandige gemeente te blijven functioneren. GroenLinks vindt het belangrijk dat politiek dichtbij bewoners blijft staan.

Bij het schrijven van deze Algemene Beschouwingen, en zo langzamerhand hebben we enige ervaring, kwam een vraag bij ons naar boven:

Is deze coalitie van GroenLinks en VVD de meest groene ooit in Oostzaan? 

We weten dat het huidige kabinet zich zo noemt, maar daar tekent zich helaas een drama af: meer asfalt (tegen beter weten in), meer vliegen, geen statiegeld op plastic flessen, etc. etc., maar dat laat de vraag voor ons dorp nog wel bestaan; is dit de groenste coalitie? Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken met alle coalities die ons dorp gekend heeft. GroenLinks heeft aan veel coalities meegedaan. In deze coalities hebben, naast sociale zaken, zorg, woningbouw, milieu, vooral een groene gezonde leefomgeving centraal gestaan. Ook in het vorige college hebben wij, samen met VVD en D66, veel gedaan om ons mooie dorp groen te houden. En eerlijk is eerlijk ook vaak steun gekregen van oppositie partijen hierbij. Ik geef een opsomming van de vele voorbeelden die er in deze periode gerealiseerd zijn of in gang zijn gezet:

 • Bijeenkomst sportclubs- met gratis energiescan.
 • Inventarisatie interesse zonnepanelen op scholen (schoolbesturen).
 • Inzet van de ‘datalogger’ in de kunstgreep (verwarming en luchtbehandeling).
 • Plaatsen zonnepanelen op de Greep en de gemeentewerf.
 • Optimalisatie klimaat en energiebesparing de Kunstgreep.
 • Duurzaamheidslessen op scholen.
 • ‘Energybattle’ op scholen.
 • ‘Energybattle’ met ondernemers, gemeente en inwoners.
 • Duurzaam Bouwloket ingericht als gemeentelijk energieloket.
 • Bijeenkomst over duurzaam bouwen en verbouwen voor professionals.
 • Wijkaanpak met maatwerkadviezen.
 • Collectieve inkoop met zonnepanelen en isolatiemaatregelen.
 • Advisering aardgasloos bouwen aan architecten.
 • Ondertekening intentieverklaring aardgasvrij bouwen.
 • Ondertekening intentieverklaring circulair inkopen.
 • WOV bijeenkomst/kennissessie: Hoe als corporatie naar klimaatneutraal.
 • Duurzame Huizenroute.
 • Integrale, regionale bijeenkomsten: Naar aardgasvrije bestaande bouw en nieuwbouw.
 • Opstellen energiemix Oostzaan en energiemix regio Zaanstreek-Waterland.
 • Transitie Visie Warmte.
 • Regionale energiestrategie (RES) is aanbesteed.
 • Advisering bedrijven op energiebesparende maatregelen en opwek van duurzame energie.
 • Aanpak Zwerfafval (n.a.v. motie GroenLinks).
 • Tegen verbreding A8.
 • Verbod oplaten ballonnen (n.a.v. motie GroenLinks).
 • Aangesloten bij statiegeld coalitie (n.a.v. motie GroenLinks).

Natuurlijk zijn deze maatregelen niet met elkaar te vergelijken. Het is rijp en groen door elkaar. Maar deze opsomming maakt duidelijk dat er veel gebeurt is en dat is belangrijk!

Voorzitter

De opgave voor de mensheid om de temperatuurstijging te beperken is alleen maar groter geworden. Na de mondiale Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200 landen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Het nationaal Klimaatakkoord is een uitwerking hiervan en kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990.

Er ligt dus een Klimaatakkoord op hoofdlijnen. De uitwerkingen moet nog komen . De noodzaak om de temperatuur stijging te beperken is echter zo groot dat GroenLinks aandringt op stevige maatregelen. Het klimaatakkoord lijkt, om het voorzichtig te zeggen, nog niet voldoende ambitieus te worden. Wij willen in de gemeente dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en zelf doorpakken en daarbij niet wachten. We hebben nog maar 10 jaar om aan de afspraken gemaakt in Parijs te voldoen. Deze coalitie zet het beleid van de vorige coalitie door en gaan nog stappen verder. Wij zijn blij dat wij hierin in de VVD een betrouwbare en stevige partner hebben. Een grote ambitie is om de gemeente vóór 2040 energieneutraal te maken. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, dat in de vorige coalitie is opgesteld, van de gemeente Oostzaan loopt tot 2019. Volgend jaar zal hier nog uitvoering aan worden gegeven.  Maar om concreet invulling te geven aan de ambitie: Energieneutraal in 2040 wordt momenteel door gemeente en omgevingsdienst hard gewerkt aan een drietal visies en uitvoeringsprogramma's:
 1. Een Transitievisie Warmte met uitvoeringsstrategie naar aardgasvrij in 2050.
 2. Binnen de regio Zaanstreek-Waterland wordt gewerkt aan een Regionale energiestrategie (RES). Deze RES staat in directe relatie tot bovenstaande.
 3. Er wordt gewerkt aan een nieuwe duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma, waarin concreet moet worden wat nodig is om te komen tot een energie neutrale gemeente

Voorzitter

Twee weken geleden publiceerde het Wereld Natuurfonds een schokkend rapport waaruit blijkt dat de wildstand in de wereld dramatisch is teruggelopen. En mede door dit gegeven, denk bv aan het grote belang voor weidevogels, blijft GroenLinks werken aan o.a. bescherming van de Natura 2000 gebieden het Twiske en het Oostzanerveld. Grootschalige evenementen moeten, zoals door de raad, juni 2017, ondersteund, buiten het broedseizoen. Daarnaast blijven wij zoeken naar mogelijkheden van (her) beplanting van struiken en bomen. Dit draagt dan weer bij aan het leefmilieu, maar maakt ook het dorp mooier.

Voorzitter

Het terugdringen van de maximale snelheid in het dorp naar 30 km/h, waar ik eerder aan refereerde, is verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers en goed voor de luchtkwaliteit. Wij willen het liefst dat bij de nieuwe aanbesteding voor het Openbaar Vervoer in Zaanstreek-Waterland gekozen wordt voor elektrische bussen. Wij vragen het college dit ook op te pakken. Ook blijven wij voor een maximum snelheid van 80 km/h op ring en A7/A8. Daarnaast zetten wij ons, met collega fracties in de regio, in voor sluiting van de oude NUON-kolencentrale in Amsterdam-West.
Een van onze terugkerende zorgen is de toenemende overlast van Schiphol. Uit onderzoek van de GGD’s in 45 gemeenten is duidelijk geworden dat er ruim 200.000 mensen hinder ondervinden; veel meer dan aanvankelijk werd aangenomen.
Wij vragen het college om zich, stevig in te zetten om tijdens het overleg met Schiphol te blijven aandringen op het vasthouden aan eerder gemaakte afspraken. Ook vragen wij om in alle overlegorganen, zoals MRA en Provincie, de zorg van Oostzaan over de luchtkwaliteit onder de aandacht te blijven brengen. Gezondheid is tenslotte onbetaalbaar.
Hebben we nu antwoord op de vraag? Is dit de groenste coalitie ooit in Oostzaan. Het maakt niet uit en het is geen wedstrijd. De problemen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, wildstand, insectenstand, etc. etc. zijn zo groot dat we ook op lokaal niveau hard aan de slag moeten en daarbij rekenen we op alle partijen hier in de raad.

Voorzitter

We kijken uit naar de mogelijkheden voor nieuwbouw in Oostzaan. Een belangrijk speerpunt voor deze coalitie. De afgelopen periode is veel in gang gezet en wordt nu nog verder uitgewerkt. Deze periode verwacht GroenLinks de realisatie van zeer duurzame huur- en sociale koopwoningen!
We zijn blij met de toekomstige nieuwe Rietkraag. Wel vragen wij de wethouder omwonenden constant te betrekken bij gesprekken over de inrichting van het terrein en de voortgang.
Ook kijken we met belangstelling uit naar de plannen voor jeugdzorg. Een vraag aan het college; bent u voldoende in contact met de jongeren en wat zijn de mogelijkheden om hun actief te ondersteunen? Is het bv voldoende bij onze jongeren bekend dat zij terecht kunnen bij onze straathoekwerker?
In Oostzaan wordt op eigen initiatief van bewoners en instellingen veel gedaan op het gebied van de zorg. Zo verzorgt de Belbus vervoer voor ouderen en mensen met een handicap. De Stichting Hulpdienst Oostzaan is in Oostzaan een begrip; bewoners kunnen daar terecht voor hulp. GroenLinks vraagt het college om aandacht te blijven besteden aan de positie en ondersteuning van de vrijwilligers en mantelzorgers.
Sport en cultuur dragen bij aan een gemeente waar iedereen graag woont, sport en recreëert. Bewegen is dé manier om gezondheid te bevorderen. Oostzaan heeft een rijk en sportief verenigingsleven.
Verbeteringen en moderniseringen in de dienstverlening van de Bibliotheek blijft een speerpunt, omdat de bibliotheek een belangrijke voorziening is voor de inwoners van Oostzaan.  GroenLinks wil dat de verenigingen en culturele instellingen en initiatieve
en kunnen rekenen op actieve steun van de gemeente.

Voorzitter

Veiligheid gaat niet alleen over het verkeer. GroenLinks heeft oog voor veiligheid in de breedste zin van het woord; denk bijvoorbeeld aan vuurwerkoverlast of te hard varen. Afgelopen jaren hebben we voortgang geboekt op het gebied van de verkeersveiligheid. Grote delen van het Lint worden 30 km wegen en heringericht. Dit gaat de komende jaren gebeuren. Op initiatief van GroenLinks is het meldpunt Vuurwerkoverlast vervroegd opengegaan. Wij roepen inwoners op wanneer zij overlast ervaren dit ook te melden. Alleen zo kunnen we gericht acties ondernemen.

Voorzitter

Tot slot wil ik opmerken dat we toch wel in een bijzondere positie zitten. Het zetelaantal van de 2 coalitie partijen is groot. Binnen de coalitie zijn we ons ervan bewust dat ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wij blijven de samenwerking zoeken met de andere partijen om Oostzaan een mooi en gezond dorp te laten blijven waarin het fijn wonen is.

GroenLinks Oostzaan

OOSTZAANSE COALITIE DE GROENSTE OOIT.

Is de coalitie van GroenLinks en VVD de meest groene ooit in Oostzaan?

Dat is natuurlijk moeilijk te vergelijken met alle andere coalities die ons dorp gekend heeft. GroenLinks heeft aan veel coalities meegedaan. In deze coalities hebben, naast sociale zaken, zorg, woningbouw, milieu, vooral een groene gezonde leefomgeving centraal gestaan. Ook in het vorige college (2014-2018) hebben wij (samen met VVD en D66) veel gedaan om ons mooie dorp groen te houden.

Hierbij een opsomming van de vele voorbeelden die er in deze periode gerealiseerd zijn of in gang zijn gezet:
 • Bijeenkomst sportclubs- met gratis energiescan vanuit de gemeente.
 • Inventarisatie interesse zonnepanelen op scholen (schoolbesturen). Dit loopt nog door in 2019.
 • Inzet van de ‘datalogger’ in de kunstgreep (verwarming en luchtbehandeling).
 • Plaatsen zonnepanelen op de Greep en de gemeentewerf.
 • Optimalisatie klimaat en energiebesparing de Kunstgreep.
 • Duurzaamheidslessen op scholen, gegeven door o.a. de wethouder.
 • ‘Energybattle’ op scholen.
 • ‘Energybattle’ met ondernemers, gemeente en inwoners.
 • Duurzaam Bouwloket is ingericht als gemeentelijk energieloket.
 • Bijeenkomst voor bouwers over duurzaam bouwen en verbouwen.
 • Wijkaanpak met maatwerkadviezen voor bestaande bouw, waarna collectieve inkoop met zonnepanelen en diverse isolatiemaatregelen.
 • Advisering aardgasloos bouwen aan architect en bij vergunning aanvraag.
 • Ondertekening intentieverklaring aardgasvrij bouwen.
 • Ondertekening intentieverklaring circulair inkopen (hier wordt vanaf 1 november verder invulling aan gegeven).
 • In overleg met WOV bijeenkomst/kennissessie: Hoe als corporatie naar klimaatneutraal in 2050.
 • Duurzame Huizenroute: Oproep tot deelname.
 • Integrale, regionale bijeenkomsten: Naar aardgasvrije bestaande bouw.
 • Integrale, regionale bijeenkomsten: Naar aardgasvrije nieuwbouw.
 • Opstellen energiemix Oostzaan en energiemix regio Zaanstreek-Waterland.
 • Transitie Visie Warmte: aanbestedingsdocument is in concept klaar.
 • Regionale energiestrategie (RES) is aanbesteed.
 • Controles bij bedrijven op basis van de wet milieubeheer en advisering op energiebesparende maatregelen en opwek van duurzame energie.
 • Aanpak Zwerfafval (n.a.v. motie GroenLinks).
 • Tegen verbreding A8.
 • Verbod oplaten ballonnen (n.a.v. motie GroenLinks).

gem.oostzaan-compilatie

Energieneutraal in 2040
De opgave voor de mensheid om de temperatuurstijging te beperken is alleen maar groter geworden. Na de mondiale Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200 landen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Het nationaal Klimaatakkoord is een uitwerking hierop en kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. De afspraken in het Klimaatakkoord zijn gemaakt met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden.
Er ligt een Klimaatakkoord op hoofdlijnen. De uitwerkingen worden verwacht voor het eind van dit jaar. Het doel om de broeikasgassen terug te dringen is onderverdeeld in 5 onderwerpen: Gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw & landgebruik. De noodzaak om de temperatuur stijging te beperken is echter zo groot dat GroenLinks aandringt op stevige maatregelen die echt de temperatuur stijging weet te beperken. Het klimaatakkoord lijkt nog niet voldoende ambitieus te worden.

Energieneutraal voor 2040
Wij willen in de gemeente echter zelf doorpakken en niet wachten wat het klimaatakkoord brengt. Wij zetten het beleid van de vorige coalitie door en gaan nog stappen verder. Wij zijn blij dat wij hierin in de VVD een betrouwbare en stevige partner hebben. Een grote ambitie is om de gemeente vóór 2040 energieneutraal gemaakt te hebben. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, dat in de vorige coalitie is opgesteld, van de gemeente Oostzaan loopt van 2017-2019. In 2019 zal hier nog uitvoering aan worden gegeven.
Maar om als gemeente concreet invulling te geven aan de ambitie: Energieneutraal in 2040 wordt momenteel- en in de komende jaren- door gemeente en omgevingsdienst hard gewerkt aan een drietal visies en uitvoeringsprogramma's:

1. Een Transitievisie Warmte met uitvoeringsstrategie naar aardgasvrij in 2050, in samenwerking met alle betrokkenen. Waarbij in eerste instantie de wijken zullen worden aangewezen welke voor 2030 van het aardgas af zullen gaan met daarbij tevens het gekozen alternatief. Deze Transitievisie Warmte zal voor 2021 definitief zijn en ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Waarna uitvoering volgt.
2. Tevens wordt binnen de regio Zaanstreek-Waterland gewerkt aan een Regionale energiestrategie (RES) met potentie omtrent opwek van duurzame energie en warmte in kaart gebracht. Deze RES zal naar verwachting in 2019 definitief zijn. Deze RES staat in directe relatie tot de Transitievisie Warmte.
3. Daarnaast zal de omgevingsdienst en gemeente samen met betrokkenen werken aan een nieuwe duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma, waarin concreet moet worden (maatregelen en projecten) wat nodig is binnen de gemeente Oostzaan om samen te komen tot een energieneutraal Oostzaan in 2040. Oplevering van de visie wordt verwacht in 2019 en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Waarna uitvoering volgt.

Om de uitvoering van deze visies en uitvoeringsstrategieën tot een succes te maken is samenwerking en inzet van diverse partijen essentieel. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
gemeente zullen de komende jaren gezamenlijk aan dit doel werken.

Hiernaast blijft GroenLinks werken aan o.a. bescherming van het Twiske en het Oostzanerveld. Ook blijven wij zoeken naar mogelijkheden van (her) beplanting van struiken en bomen. Dit draagt bij aan het leefmilieu, maar maakt ook het dorp mooier. Het terugdringen van de maximale snelheid in het dorp naar 30 km/h is verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers en goed voor de luchtkwaliteit. Wij willen het liefst dat bij de nieuwe aanbesteding voor het Openbaar Vervoer in Zaanstreek-Waterland gekozen wordt voor elektrische bussen. Ook blijven wij vechten voor een maximum snelheid van 80 km/h op ring en A7/A8. Daarnaast zetten wij ons in voor sluiting van de oude kolencentrale in Amsterdam-West.

Groen
Links Oostzaan

Vuurwerkoverlast moet aangepakt worden
Raad steunt unaniem initiatief GroenLinks

Net als GroenLinks, ontvangen andere Oostzaanse partijen uit hun achterban regelmatig meldingen van overlast van (zwaar) vuurwerk. Bewoners ervaren angst, onbehagen en voelen zich onveilig. Zij geven aan dat deze gevoelens niet alleen bij zichzelf voelbaar zijn, maar wat zij veel erger vinden, ook bij hun kinderen en/of (huis)dieren.

Al sinds september horen we de vaak zware knallen en het lijkt elk jaar meer en heftiger. GroenLinks vroeg 15 oktober jl. aan de burgemeester, namens de hele raad, het meldpunt te openen en de impact van deze overlast in kaart te brengen.

GroenLinks maakt zich al jaren druk over deze overlast, maar een zichtbare verandering of aanpak van het probleem lijkt er maar niet te komen. Vorig jaar is er door ons aandringen een speciaal meldpunt binnen de gemeente opengesteld en deze is open. Er moet inzicht komen in de omvang van dit probleem.

f_20181017155059_57059_349713832

Ervaart u vuurwerkoverlast? Meld dit dan bij onze gemeente via vuurwerkoverlast@oostzaan.nl of bel het algemene nummer van Overgemeenten tel. 075-6512100. De meldingen worden gebruikt ter inventarisatie om toekomstig vuurwerkbeleid op te stellen. De gemaakte meldingen leiden in veel gevallen niet direct tot optreden van de BOA. Ziet u een gevaarlijke situatie of gaat uw melding over illegaal vuurwerk? Bel dan de politie, via 0900-8844. Vraag dan wel expliciet om een actie dat men uw melding registreert zodat deze later ook echt terug te vinden is.

Belangrijk is dat u als inwoners van ons dorp de moeite blijft doen uw overlast te melden. Aantonen van de omvang van het probleem is van belang. Alleen zo kunnen wij blijven aandringen op een betere en harde(re) aanpak van deze vorm van criminaliteit.

Cindy de Boer

GroenLinks Oostzaan

College Oostzaan (GroenLinks / VVD) presenteert sluitende begroting 2019-2022

Het college van B&W van Oostzaan presenteert een sluitende begroting voor 2019. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college, die op het collegeprogramma 2018-2022 is gebaseerd. Deze begroting geeft weer welke beleidsdoelstellingen het college wil halen, welke acties daarvoor nodig zijn en de financiële consequenties daarvan. Het college is content met deze begroting.

Rob Monen kopie

Wethouder financiën Rob Monen: “In de begroting vertalen we de ambities van het nieuwe college naar concrete acties die in 2019 worden ingezet. Hierbij hebben we als uitgangspunten dat de lasten voor onze inwoners en ondernemers beperkt blijven en dat we een sluitende begroting presenteren. Het college is er trots op dat we door verantwoorde keuzes te maken onze ambities kunnen waarmaken met de beschikbare middelen.”

f_20181017160205_57725_497868759

Behandeling in de raad
Op 5 november 2018 is er een besluitvormende raadsvergadering om de definitieve begroting vast te stellen. Deze raadsvergadering begint om 17.00 uur in het gemeentehuis van Oostzaan. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. 

Bekijk de meerjarenbegroting 2019-2022 HIER.


Groen
Links Oostzaan

Aan de slag tijdens de Matchdag van WeHelpen

Donderdag 11 oktober organiseerde de gemeente Oostzaan samen met maatschappelijke instellingen de WeHelpen Matchdag. Het college van B&W, medewerkers van maatschappelijke instellingen en OVER-gemeenten, leerlingen van groep 5/6 van de Kweekvijver en vrijwilligers hebben zich deze middag ingezet om inwoners met een hulpvraag te helpen. De Matchdag heeft tot doel mensen bij elkaar te brengen. Inwoners konden hun hulpvraag stellen of hun hulp aanbieden via
WeHelpen.nl/oostzaan.
Zo bood de Belbus een verrassingstocht aan voor ouderen, werd er gesnoeid in diverse tuinen en was er een drukbezocht taalcafé waar de Nederlandse taal werd geoefend. Verder werd er een gordijnrails bij een inwoner opgehangen en werd het schoolplein van de Kweekvijver netjes gemaakt. In ruil daarvoor hebben leerlingen van de groep 5/6 prachtige kaarten gemaakt voor (eenzame) ouderen.
WeHelpen

Pasted Graphic

Wilt u ook iets voor een ander doen of heeft u hulp nodig?
Op WeHelpen.nl/oostzaan plaatsen inwoners die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of met het uitlaten van hun hond, een advertentie. Inwoners die anderen willen helpen kunnen op deze advertenties reageren of zelf een advertentie plaatsen waarmee ze hun hulp aanbieden. Het servicepunt wwz in de bibliotheek helpt, indien nodig, bij het plaatsen van een advertentie.
Het gehele persbericht Oostzaan vind u
HIER.

GroenLinks Oostzaan

"KINDERPARDON" MOTIE VAN GROENLINKS OOSTZAAN AANGENOMEN

Mede ingediend door D66, PvdA en CDA


Wij zijn ervan overtuigd dat er geen enkele redelijke grond is waarom je kinderen die hier al langer dan 5 jaar verblijven en volledig Nederlands zijn wegstuurt naar een voor hun vreemd land.

In de raad van 23 januari 2012 heeft GroenLinks, samen met CDA, D66, Fractie Julius en PvdA, al eerder een motie ingediend, waar we dit aankaarten. Het is triest om te constateren dat ruim 6 jaar later wij wederom genoodzaakt zijn een motie hierover in te dienen waarin wij het college verzoeken dit kenbaar te maken aan het kabinet. Een soortgelijke motie als deze is al in vele gemeente aangenomen.

Fractievoorzitter Bert Jongert:
"ik ben heel blij dat de motie is aangenomen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk gemeente de Staatssecretaris laten weten dat wij willen dat de kinderen waar het hier omgaat kunnen blijven. Het wordt hoog tijd dat Den Haag luistert naar de stem van de kinderen en de stem van de samenleving."

De gehele motie vind u hier

Groen
Links Oostzaan

Het Lentekabinet naar de herfst?

En meer informatie over het Recreatieschap 't Twiske.
Laat ik beginnen met de lezer te verzekeren; GroenLinks Oostzaan is dol op feestjes, maar niet ten koste van natuur. De opbrengsten van de feesten, jaarlijks ruim 1 ton na aftrek van kosten, kunnen dezelfde natuur in het Twiske ook ten goede komen. GroenLinks wil daar duidelijkheid over én alternatieve geldbronnen.

safe_image.php

Vogels en mensen
Vogelspotters weten het al; als je nesten wilt bestuderen kan je met je auto heel dicht bij komen, maar stap niet uit. Een auto deert hen niet, maar vogels vliegen voorgoed weg van het nest als ze jou zien. Vandaar dat we pleiten voor rust (weinig mensen) tijdens het broeden.Volgens de Vogelbescherming is het een misverstand te denken dat vogels altijd vertrekken bij veel geluid. Zo vind je nesten van Rietzangers naast de snelweg, uilen in de wc’s in recreatiegebieden en broedvogels naast de banen op de vliegvelden.
Het gaat niet goed met de vogelstand in Nederland en ook niet met de vogels in het Twiske.
(https://www.vogelbescherming.nl/…/het-is-drastisch-mis-met-…). Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421.000.000 vogels verdwenen. Dat heeft diverse oorzaken zoals sterke vermindering van insecten (belangrijkste voedingsbron tijdens het broedseizoen), ziektes, roofdieren en het verdwijnen van (rustige) leefgebieden.

Het Recreatieschap het Twiske en de provincie zijn er van overtuigd dat de huidige festivals geen 'significante' schade toebrengen, en dat baseren ze op onderzoek in opdracht van de organisator van het festival. We hebben hier zeer sterke twijfels over. Niet alleen over de kwaliteit en omvang van het onderzoek maar ook doordat we zelf zien dat er elk jaar weer minder nesten lijken te komen in het Twiske. We vragen het Recreatieschap wat hun aanpak is bij de realisatie van de doelen als gesteld in het Natura2000 beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske 2016 - 2021. In hoeverre wijken we van deze doelen af, wat is de huidige stand van vogels en andere dieren, de oorzaken van afwijkingen etc. Meer onderzoek is hier dus van belang.

Wetgeving en Natura2000
Zoals het er nu naar uitziet worden de doelstellingen in het ‘Natura 2000 beheerplan Ilperveld etc 2016 - 2021' niet gehaald. Zelf begreep ik dat de hoeveelheid nesten van de Roerdomp, Rietzanger, Bruine Kiekendief en Snor zijn verminderd de afgelopen jaren. Dat vraag om maatregelen van het Recreatieschap zoals bijvoorbeeld het effectiever en gerichter afschermen van broedgebieden tijdens het broedseizoen (net als bij de Oudekerkerplas). Of minder populaire maatregelen; van Het Lentekabinet naar Het Herfstkabinet. En onderzoek: Waar broeden en foerageren de Natura2000 dieren nu? Wie bedreigen ze? Hoeveel vossen bijvoorbeeld, zijn er in het Twiske? Eén vos kan een broedgebied van 25 hectare weide kansloos maken en heeft geen natuurlijke vijanden. Kortom, hoe pakken we dit probleem aan?e vergunningen terecht zijn, gezien de impact op de natuur in en om het festivalterrein.

Ten slotte
We krijgen ook vragen over waarom wij als GroenLinks Het Lentekabinet nog niet naar de herfst hebben doorverwezen. Een heel lang verhaal kort; wij willen dit feest ook heel graag buiten het broedseizoen, maar daar gaan we niet over. Recreatieschap Twiske kent een bestuur, waar 10 gemeenten en de provincie besluiten wat er met ons natuurgebied gebeurt. Oostzaan ‘levert ‘ 1 wethouder, net als de andere gemeenten. Oostzaan en Landsmeer dragen het minst bij en worden door andere participerende gemeenten onder druk gezet meer te ondernemen in het Twiske wat geld moet opleveren. Vanuit GroenLinks zoeken we regelmatig contact met partijgenoten van de betrokken gemeenten en vragen we andere politieke partijen hetzelfde te doen, om het belang van de natuurwaarden van het Twiske te onderstrepen.
Mocht je vragen hebben of suggesties, schroom niet ons een bericht te sturen.

Namens GroenLinks Oostzaan,
Annemarie van Duijnhoven

Groen
Links Oostzaan

Flink deel Zuideinde wordt 30 km

Plannen nu gepresenteerd

GroenLinks Oostzaan werkt al jaren aan het veiliger maken van Oostzaan voor fietsers en voetgangers. Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd om voor een flink deel van het Zuideinde, de Kerkstraat en Noordeinde/Haal (tot Stationstraat) de snelheid te verlagen naar 30 km. Dit vergt een totale herinrichting van deze wegen. Als eerste wordt nu het Zuideinde aangepakt. Maandagavond 25 september j.l werden de plannen gepresenteerd in de gemeenteraad.

Het Noordhollands Dagblad schreef hierover: "Rustig rijden op druk Zuideinde"
lees hier verder:

Meer info en tekeningen vind u hier:

images

GroenLinks Oostzaan

Demonstratie tegen de luchtvaartgroei

Zaterdag 23 juni vinden er in zes steden demonstraties plaats tegen de luchtvaartgroei. Zo ook een in Amsterdam op het Museumplein. Daar moet GroenLinks natuurlijk bij zijn! Aan jullie de vraag om mee te doen, er op je social media kanalen aandacht aan te besteden en aan de afdelingsbesturen de vraag om de achterban op te roepen om ook te komen!

landelijk protest

GroenLinks verzamelt om 13.00 uur op het Museumplein. Er zijn daar (een aantal) GroenLinks jasjes te leen, maar vraag vooral of mensen zelf een GroenLinks jasje willen meenemen (als ze die hebben tenminste), of neem je eigen afdelingsvoorraad mee, want het is niet zeker of er voldoende jasjes zijn.


Meer info over de demonstratie vind je
HIER

GroenLinks Oostzaan

Wethouderskandidaten Oostzaan bekend

VVD en GroenLinks in Oostzaan hebben de beoogde collegevertegenwoordiging bekend gemaakt. De coalitie draagt drie wethouders voor: Rosemarijn Dral van de VVD, Rob Monen van GroenLinks en Niels Bonenkamp, eveneens van de VVD. De beoogd wethouders hebben op hoofdlijnen de portefeuilles verdeeld. Op 28 mei worden de wethouders geïnstalleerd. Vervolgens maken zij verdere afspraken over de portefeuilleverdeling.

Rosemarijn Dral is sinds januari 2018 wethouder in het huidige college. Sinds 2006 was ze eerst als fractieassistent en later als raadslid actief voor de VVD. De laatste vier jaar was Dral fractievoorzitter. Rosemarijn Dral vervult diverse (bestuurlijke) nevenfuncties bij de Vervoerregio. Daarnaast studeert ze Notarieel recht en Nederlands recht aan de universiteit van Leiden. Rosemarijn Dral zal zich binnen het college richten op wonen en leefomgeving.

Rob Monen kopie

Rob Monen is van 2004 tot 2010 en in 2013 al wethouder in de gemeente Oostzaan geweest. Hij is al 26 jaar actief voor GroenLinks in Oostzaan. Verder is hij sinds 1995 directeur van Humanitas Financiële Hulpverlening. Rob Monen wordt verantwoordelijk voor financiën.

Niels Bonenkamp woont in buurgemeente Landsmeer en is daar sinds 2014 fractievoorzitter van de VVD. In het dagelijks leven werkt hij in het hoger onderwijs als business developer en projectmanager onderzoek bij de Academy for Digital Entertainment van NHTV (Breda en Hilversum). Niels Bonenkamp was van 2012 tot 2016 voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de schoolbesturen SPOOR en OPSO en is sinds 2013 voorzitter van de Stichting Evenementen Landsmeer. Niels Bonenkamp wordt verantwoordelijk voor het Sociaal Domein.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 heeft als titel: ‘Ambitieus, groen en zelfstandig Oostzaan’. De komende vier jaar gaat de coalitie werken aan de thema’s; ‘zelfstandige gemeente Oostzaan’, ‘ruimtelijke ordening, waarbij de nadruk ligt op het bouwen van (sociale) huur- en koopwoningen voor jong en oud en duurzaam bouwen’ en ‘een fijne leefomgeving waarin inwoners en ondernemers centraal staan en waarin we kijken naar wat er mogelijk is’. Verder komen de volgende thema’s aan bod: ‘samenleving’, ‘verkeer en handhaving’, ‘sociaal domein’ en ‘milieu, natuur en recreatie’.
Het volledige coalitieakkoord vindt u hier ........

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks en VVD willen samen in coalitie

VVD en GroenLinks willen samen de coalitie in Oostzaan vormen. De partijen zijn constructief in gesprek. De komende weken werken zij aan het coalitieprogramma voor de periode 2018-2022.

Zie ook NHD:

Pasted Graphic

GroenLinks Oostzaan

Op 22 juli verandert het openbaar vervoer in de regio Amsterdam

De 392 rijdt dan naar Metrostation Noord

Op 22 juli gaat niet alleen de Noord/Zuidlijn rijden, ook de routes van veel trams en bussen worden aangepast, zowel in Amsterdam als in de regio’s eromheen. Voor veel mensen betekent dit, dat hun dagelijkse reis verandert. Wij nemen u mee naar de grootste veranderingen en gaan graag met uw gesprek over het hoe en waarom van het vernieuwde lijnennet.

ead7d11e

Lees meer:

GroenLinks Oostzaan

Ga toch fietsen! Of lopen. Naar school.

De lente is begonnen. Als de kinderen naar school moeten is het alweer licht en het zonnetje schijnt weer vaker. Een mooi moment om de kinderen met de fiets of wandelend naar school te laten gaan. Want kinderen leren het beste door te doen. En jong geleerd, is oud gedaan. Dus ga lopen of fietsen naar school!

De leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school gaan, stijgt al jaren. Net als het aantal kinderen dat met de auto naar school wordt gebracht. Het verkeer is geen dag hetzelfde, dus kinderen die zelf fietsen of lopen, leren elke dag iets nieuws. Niet alleen verkeersregels: ze bouwen ook aan hun vaardigheid en ze leren omgaan met onverwachte situaties. Zo worden ze zelfredzaam in het verkeer. En, als ze straks alleen over straat moeten, hebben ze voldoende praktijkervaring met hun papa en mama opgedaan.

th-4

Lees meer over de campagne:
“Op voeten en fietsen naar school”:

Groen
Links Oostzaan

Goed nieuws: 'Twiskemolen over twee weken als vanouds'

Op 20 april wordt de onthoofde Twiskemolen in oude luister hersteld met een gerestaureerde kap op de molenromp.

Lees meer op NHD:

Schermafbeelding 2018-04-05 om 15.38.32

GroenLinks Oostzaan

Beëdiging raadsleden en fractieassistenten

Donderdag avond zijn onze raadsleden Bert, Cindy, Marja en Rob en onze fractieassistenten Noah en Stijn beëdigd. Onze “ meest zichtbare” vertegenwoordiging in de gemeente Raad van Oostzaan.
Gefeliciteerd! Veel plezier en succes voor de aankomende 4 jaar!

image1

image2


GroenLinks Oostzaan

ARJEN RONNER ONTVANGT LINTJE

Na 20 jaar raadslid en nog langer actief binnen GroenLinks Oostzaan.
Scheidend raadslid Arjen Ronner heeft, uit naam van de Koning, een lintje ontvangen van Burgemeester Meerhof. Wij zijn zeer blij dat het vele werk dat Arjen voor Oostzaan verzet heeft op deze manier gewaardeerd wordt!
Namens de fractie, het bestuur en alle leden en sympathisanten van GroenLinks Oostzaan feliciteren wij hem van harte met deze zeer verdiende onderscheiding.

DSC02900

GroenLinks Oostzaan

Overweldigende resultaten voor GroenLinks in Noord-Holland

Wat een historische uitslagen! Door heel Nederland - en dus ook in Noord-Holland -  is flink op GroenLinks gestemd! Zo werd GroenLinks de grootste in Amsterdam, Diemen, Haarlem, Wormerland en de een na grootste in Hoorn, Bergen en Alkmaar! 17% van de Waterlanders stemde op GroenLinks en in ons eigen dorp kreeg GroenLinks 25,7% van de stemmen. Wat ons in % de grootste afdeling van GroenLinks in Nederland maakt!

Lees hierover meer:

GroenLinks Oostzaan

Ruim 25 % van de stemmen naar GroenLinks

In 2010 stemde 20,8% van de  inwoners van Oostzaan op GroenLinks. In 2014 was dat opgelopen naar 21,6% en nu schenkt 25,7% ons het vertrouwen! Alle stemmers zeer bedankt en we gaan nu hard aan de slag!

1e616800
dbb7ef1a

GroenLinks Oostzaan

ONJUISTE INFORMATIE ZUIDEINDE EN HET LINT

In de Kompas van dinsdag 20 maart waarschuwt de VVD de lezer om zich geen rad voor de ogen te laten draaien door "de andere partijen".
In deze advertentie gaat over het veiliger maken van het lint, Van de Haal tot het Zuideinde
De suggestie wordt door de VVD gewekt dat alle andere partijen, waaronder GroenLinks, de inwoners van Oostzaan belazeren als het gaat om de verkeersveiligheid en de inrichting van het lint.

Wat is het echte verhaal?

10 juli 2017 is de Raad besloten tot herinrichting van het lint, waarbij de 30 km zones worden uitgebreid naar de Haal, het Noordeinde, De Kerkstraat en het Zuideinde.
Het uiteindelijke voorstel van het College was tot stand gekomen na adviezen van verkeersdeskundigen zoals de politie en de fietsersbond. Een klankbordgroep van bewoners en middenstand pleitten boven op de eerste voornemens zelfs voor nog verdere uitbreiding van de 30 km zones.
Het voorstel is unaniem door de gehele Raad aangenomen.
Wethouder Joop Klinkhamer werd in de vergadering van 10 juli door vrijwel alle geprezen voor zijn daadkracht en het uitgebreid betrekken van omwonenden bij het proces.

Vervolgens is wethouder Klinkhamer aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan het besluit. Samen met inwoners en belanghebbenden is er gekeken hoe de plannen daadwerkelijk te realiseren.

In de Kompas wordt gesuggereerd dat de plannen nu helemaal vaststaan en om die reden van tafel zou moeten. Het is juist zo dat in de verdere uitwerking, wederom samen met belanghebbenden, kan worden bekeken welke aanpassingen gedaan kunnen worden om de veiligheid van fietsers en voetgangers nog groter te maken, waarbij ook rekening wordt gehouden met de parkeerwensen van de middenstand. 30 km op het lint, veiligheid voor fietsers en voetgangers en een goede bereikbaarheid van winkels en horeca. Dat is waar GroenLinks voor staat.

We gaan er vanuit dat u met deze feitelijke uitleg een juiste keus kunt maken met de verkiezing van de nieuwe raad.

Als u verdere feitelijke informatie wil kunt u de raadsvergadering van 10 juli
Hier terugkijken:

Groen
Links Oostzaan

Veilig verkeer voor fietsers en voetgangers

 • Uitbreiden van 30 km-zone.
 • Ontwikkelen van een (jeugd)fietsplan voor het gehele dorp.
 • Brede en goed begaanbare trottoirs.
 • Veilige oversteekplaatsen op het Zuideinde en behoud verkeerslicht bij de Kolk.
 • Led verlichting boven zebrapaden
 • Waar mogelijk fietspaden scheiden van hoofdwegen

Zomaar een aantal maatregelen uit ons verkiezingsprogramma. Concrete duidelijke maatregelen.

Stem GroenLinks

Wist u dat GroenLinks Oostzaan de meest fietsersvriendelijke partij van Oostzaan is volgens de meetlat van de Fietsersbond? Daar zijn we trots op!

th-2

Groen
Links Oostzaan

Dit dus nooit … Stem GroenLINKS


Schermafbeelding 2018-03-16 om 11.56.13

Klik hier voor de video


Groen
Links Oostzaan

We worden ouder! Dussss...

Van alle Europese landen groeit in Nederland het aantal 65-plussers het hardst: tussen 1995 en 2020 met 64%. Het hoogtepunt van de vergrijzing wordt verwacht in 2040. Hierna neemt het percentage 65-plussers licht af, waarna de 65-plussers ongeveer 40% van de bevolking zullen innemen. Op dit moment zijn er in Oostzaan ruim 1.900 65-plussers, zo'n 20% van het inwonersaantal. In 2040 zal dat bijna verdubbeld zijn. De vergrijzing heeft ook voor gemeenten op veel terreinen gevolgen, zoals voor de (preventieve) zorg (in de buurt) en de woningmarkt (aangepaste woningen).

ouder worden

GroenLinks ziet veel in het idee van een gezondheidscentrum in het hart van Oostzaan; naast de Lishof. Naast de huidige woningen van de Lishof moet er ook ruimte worden gemaakt voor voorzieningen als apotheek en huisartsenpost. Een hospice, omdat je niet je laatste maanden van je leven alleen of in een vreemde omgeving in een andere stad wilt sterven. Binnen Oostzaan wonen, zorg en welzijn zo georganiseerd dat ouderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen en zo veel mogelijk zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van hun leven.

Naast het huidige zorgbeleid waar GroenLinks zich actief voor inzet, onderzoeken we hoe we het beleid kunnen versterken zodat ouderen in de samenleving goed worden opgevangen en zo lang mogelijk kunnen meedoen.

Dat betekent:
 • Een Hospice in Oostzaan, er is behoefte aan. GroenLinks wil een onderzoek naar de mogelijkheden.
 • Blijven investeren in dagvoorzieningen.
 • Voldoende betaalbare en levensloopbestendige woningen voor ouderen.
 • Streven naar een toegankelijke omgeving met drempelvrije winkels, goed en veilig vervoer en voorzieningen dichtbij.
 • Zorgen voor een eenvoudig vergunningenstelsel dat het mogelijk maakt om tijdelijk een extra woonvoorziening op het terrein van particulieren te creëren om zo mantelzorg te kunnen verlenen.

Groen
Links Oostzaan

Partijen langs de fiets-meetlat:

GroenLinks is de fietspartij!

In het verkeer in ons mooie dorp staan fietsers en voetgangers bij ons op 1!
Zie Fietsersbond:

566eaff8

Uit 'De Orkaan'
De Zaanse Fietsersbond beoordeelde de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op hun fietsvriendelijkheid.

GroenLinks besteedt van alle partijen verreweg de meeste aandacht aan fiets-issues.

Lees verder

th-2

Groen
Links Oostzaan

Waarom GroenLinks

Vlak voor de verkiezingen krijgt, indien gewenst, iedereen in Oostzaan onze verkiezingsflyer in de bus. Hier leest u nog eens waarom u op GroenLinks moet stemmen.

Waarom GroenLinks

17 sigaretten per dag!

''Toen ik hoorde dat de lucht hier zo verontreinigd is, dat het inademen ervan gelijk staat aan zeventien sigaretten per dag roken, schrok ik enorm. In het belang van de gezondheid van alle Oostzaners, moet de lucht schoner worden. Dit kan ook, door de A8 niet te verbreden en de maximumsnelheid terug te brengen van 100km/h naar 80km/h. GroenLinks zet zich hiervoor in. 21 maart ga ik naar de stembus, en stem ik voor een schonere lucht. U ook?'' - Noah van Dansik, nr. 15

2a4c5cb9-1


Meer woningen voor lage inkomens en jongeren

20180316_183519

"Wonen is een groot probleem, vooral voor de lagere inkomens en jongeren. GroenLinks wil ook voor deze mensen een oplossing. Kleine, co2-neutrale woningen, de zogeheten "Tiny houses", kunnen voor alleenstaanden en jongeren uitkomst bieden. Stem GroenLinks om dit te realiseren." -

Noah kopie
Noah van Dansik, nr. 15

Groen
Links Oostzaan

Ook in 2018 het behouden waard
Dankzij de inzet van GroenLinks is het Oostzanerveld tot nu toe behouden.
Menig Oostzaner herinnert zich nog de iconische ansichtkaart van het Oostzanerveld uit 2002, met als motto “Het Oostzanerveld, het behouden waard. Denk daar aan op 6 maart (2002).

DSC_1065

Deze ansichtkaart is nog steeds actueel.

Zaterdag 17 maart a.s. vindt u de kandidaten van GroenLinks voor bij Albert Heijn en Dirk van den Broek.
We hebben nog een aantal van deze mooie ansichtkaarten op voorraad.
Vraag er naar en misschien bent u een van de gelukkigen die straks deze kaart opnieuw in de vensterbank kan zetten.
Onder het motto: ook in 2018 het behouden waard!

Groen
Links Oostzaan

Laat het groen in de Zaanstreek onbebouwd!

“GroenLinks-fracties trekken samen op om groen te beschermen”
Meer dan twintig lokale GroenLinks-fracties lanceren samen een regionaal natuurpact om het Noord-Hollandse groen te beschermen tegen de bouwplannen van dit kabinet. Ook de GroenLinks afdelingen in de Zaanstreek ondertekenen het natuurpact. Paul Laport, Harold Halewijn en Bert Jongert, (lijsttrekkers van de afdelingen Zaanstad, Wormerland en Oostzaan) zetten hun handtekening. Zij maken zich zorgen vanwege de oproep van minister Ollongren (D66) die zij deed aan gemeentes om lef te tonen en te gaan bouwen in het groen. ‘Eeuwig zonde, er is nog voldoende ruimte om binnenstedelijk te bouwen,’ meent Paul Laport, ‘we moeten zeer zuinig zijn op onze groene buitengebieden. Dat zijn de longen van onze stad!’ Harold Halewijn vindt het ‘volstrekt ondoordachte plannen. Bouwen in het groen is kiezen voor de makkelijke weg en volstrekt onnodig. Er zijn volop alternatieven voorhanden.’ Ook Bert Jongert is kritisch over de kabinetsplannen. ‘Dit natuurpact is heel belangrijk. We hopen met dit regionale pact ons kostbare Zaanse groene landschap te beschermen én weerstand te bieden de schadelijke bouwplannen.’

behoud natuur01 kopie

Laport, Halewijn en Jongert erkennen dat het bouwen van nieuwe woningen nodig is. ‘Er zijn plannen voor meer dan 200 000 woningen in de metropoolregio Amsterdam. Dat is een forse opgave,’ meent Laport. ‘Maar het hoeft niet ten koste te gaan van natuur en landschap. Er zijn nog voldoende binnenstedelijke locaties,’ aldus Halewijn. ‘Dat vergt wel lef, visie en creativiteit!’ meent Jongert. De lijsttrekkers zijn het met elkaar eens dat je door regionale samenwerking het groen beter kunt beschermen. Bovendien kun je door samen te werken het landschap ook beter beheren en met elkaar verbinden.

behoud natuur02 kopie

Dit kabinet wekt de suggestie liever voor de gemakkelijke weg te kiezen. Om het groen te beschermen is een natuurpact hard nodig. ‘We dringen erop aan om duidelijke afspraken te maken tijdens de collegeonderhandelingen om zodoende het groen te beschermen,’ aldus Laport. ‘Daarnaast moeten gemeenten de schouders eronder zetten om snel meer woningen binnenstedelijk te bouwen,’ vindt Halewijn. ‘Want als het aantal woningen niet snel toeneemt, groeit de druk om te bouwen in het groen alleen maar,’ vult Jongert aan. En dat willen we nou juist voorkomen.
Het Regionaal Natuurpact wordt gesteund door de GroenLinks-afdelingen: Diemen, Waterland, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Velsen, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort.
Lees het natuurpact HIER

Zie ook:
NH nieuws
Noordhollands Dagblad

GroenLinks Oostzaan

De bibliotheek in Oostzaan: Ontmoetingsplek met leesplezier

Wat wij zien in een goede bibliotheek: ten eerste veel leesplezier voor iedereen! Daarnaast taal- culturele ontwikkeling en digitale bewustwording. Dit alles in goede samenwerking met jeugdwerk, onderwijs en verengingen. En een hulp bij integratie nieuwkomers. Zomaar een aantal redenen waarom wij de bibliotheek in Oostzaan willen behouden.

d7037403

GroenLinks Oostzaan

Gezondheid kinderen rondom Schiphol onderzocht
"Deze drab krijg je allemaal in je longen"

b8e51975

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start een groot onderzoek naar de gezondheid van kinderen die rondom Schiphol wonen. De kinderen ademen ultrafijn stof afkomstig van onder meer vliegverkeer in. Met blaastesten en metingen wil het RIVM de mogelijke gezondheidsschade in beeld brengen.
Lees verder bij NH nieuws

GroenLinks Oostzaan

Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof.
MRI-scans tonen dunnere hersenschors

Onderzoek waar De Volkskrant over publiceert toont aan dat Fijnstof niet alleen slecht is voor longen, maar ook negatieve invloed heeft op hersenen van ongeboren kind!
Artikel uit Volkskrant hier:

Wij willen dat snel maatregelen genomen worden:
 • De snelheid in het dorp naar 30 km.
 • De snelheid op de A8 en A10 terugbrengen naar 80 km.
 • Meetpunten om fijnstof en andere schadelijke stoffen vast te stellen.
 • Het geluidsscherm wijzigen in een luchtzuiverend-en geluiddempend luchtscherm.
 • Het geluidsscherm langs de A8 doortrekken tot het BP-station. De extra verkeersdrukte maakt meer herrie en de aan de westkant geplaatste schermen weerkaatsten het geluid naar Oostzaan.
 • Een filter plaatsen in het afzuigsysteem van de Tweede Coentunnel.
 • Waar mogelijk bomen te planten langs de snelweg, want bomen dempen geluid en halen fijnstof uit de lucht.

d72c9e05

Het belang van Oostzaners, schone lucht en geluidsoverlast verminderen, constant verdedigen in de overlegorganen over Schiphol. (Zie Schiphol).
Minder laagvliegende vliegtuigen (druk uitoefenen i.s.m. omliggende gemeenten en GroenLinks fractie in Tweede Kamer op regering en Schiphol/KLM).
Maatregelen nemen (bv milieuzones zoals die bestaan in diverse andere gemeenten) om zwaar vervuilend gemotoriseerd verkeer terug te dringen of te ontmoedigen.
Snelle sluiting NUON-kolencentrale Havengebied Amsterdam-West (i.s.m. GroenLinks Amsterdam en GroenLinks fractie in Tweede Kamer).

Het ongeboren kind ondervindt al schade van luchtvervuiling; dat betekent dat een scherpere aanpak van (diesel) automobiliteit, Schiphol en kolencentrales nog urgenter is!

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks steunt ondernemers Zuideinde

De Kerkstraat en Zuideinde zijn aan de beurt voor herinrichting en vernieuwing. GroenLinks heeft gevochten voor een maximum snelheid van 30 km. Voor ons zijn er verder 3 belangrijke randvoorwaarden bij de herinrichting:
 1. Maximale veiligheid voor voetgangers en fietsers.
 2. Bereikbaarheid ondernemers/winkels.
 3. Overleg en inbreng van inwoners.

jonker

Voor ondernemers zijn enkele parkeerplaatsen waar klanten kort kunnen parkeren zeer belangrijk. In de voorlopige plannen zoals gepubliceerd op Gemeentelijke website wordt gesproken over een beperkte zg. 'blauwe zone'. Dit was volgens ondernemers ook een goede oplossing. Onze Fractievoorzitter Bert Jongert heeft ook gesproken met ondernemer en GroenLinks steunt deze wens. Ons uitgangspunt is een groen, sociaal en zelfstandig dorp. Daar horen goede winkels bij en wij steunen de ondernemers dan ook om dit mogelijk te maken! 


Oproep Oproep Oproep
De campagne is gestart voor de gemeenteraad verkiezingen in maart. Komende weken is GroenLinks zichtbaar. We hebben een aantal mooie raamposters die campagne ondersteunen. Inwoners van Oostzaan die ons willen ondersteunen kunnen een poster aanvragen
via het contact formulier op deze site.

GroenLinks Oostzaan

Kandidatenlijst GroenLinks definitief

Inmiddels is de lijst definitief vastgesteld. Met trots presenteren wij de lijst. De kandidaten lijst is een mooie mix geworden : kandidaten met veel ervaring, jeugdigen en een evenwichtige samenstelling vrouwen en mannen.

Met deze kandidaten zullen wij proberen onze doelstellingen te realiseren in de komende periode.
Kandidatenlijst GroenLinks Oostzaan 2018 – 2022

GroenLinks Oostzaan

Stoplichten bij de Kolk niet weg

GroenLinks Oostzaan wil dat de Stoplichten bij de Kolk blijven. Het is een belangrijke oversteekplaats voor kinderen, o.a. van en naar De Rietkraag, en voetgangers van en naar De Kolk. Het kan daar zeer onoverzichtelijk zijn en het is van groot belang dat de stoplichten daar blijven.

verkeerslicht

Fractievoorzitter Bert Jongert: "Als GroenLinks hebben we hard gestreden om van het Zuideinde een 30 km zone te maken. Dit maakt de straat veel veiliger. Wij willen natuurlijk ook de stoplichten behouden. Dit komt de veiligheid voor fietsers en voetgangers ten goede."

Groen
Links Oostzaan

Bijgaande zienswijze heeft GroenLinks ingediend tegen uitbreiding van de nachtvluchten Schiphol. Deze uitbreiding geeft Schiphol niet alleen mogelijkheden voor meer nachtvluchten maar zet ook eerder gemaakte afspraken van de Alderstafel overboord.

Geconstateerde fouten in het besluit: zie reactie
Wat is over het hoofd gezien:
Milieu-effect-rapportage (MER) ontbreekt, duidelijk handhaafbare afspraken / -maatregelen tot compensatie- en beperking van de toename van nachtrustverstoring ontbreken, reeds gemaakte afspraken mbt. hinderbeperking zoals CDA-nadering worden ingetrokken, bestaande afspraken rond het max. aantal nachtvluchten worden met voeten getreden. (29000)
De afspraak dat na 2020 groei en afname van hinder volgens het 50/50 principe dient plaats te vinden.
Het economisch effect van de toename van slaapgebrek bij vele omwonenden door afnemende concentratie en prestaties en toename van gezondheidsklachten/- verzuim.


Zienswijze/reactie:
Geachte heer/mevrouw,

hierbij onze zienswijze over het voorgenomen besluit "tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol".

Wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen van het voorgenomen besluit met betrekking tot:
• ernstige toename van geluidshinder, met name de gevolgen daarvan voor de nachtrust,
• het effect op het woongenot en dierenwelzijn,
• de toename van binnendringende lucht-verontreinigingen bij geopende slaapvertrek-ramen, met name (ultra)fijnstof en stikstofoxiden,
• de noodzaak tot geluid-isolatie van bestaande- en nieuwbouw.
• alsmede de toename van gezondheids-risico's en risico's van calamiteiten door nachtelijk vliegverkeer voor omwonenden in een straal van 50 km rond Schiphol
Wij zijn van mening dat de grenzen van de gezondheidseffecten als gevolg van de luchtvaart op de locatie Schiphol zijn bereikt en zelfs zijn overschreden en vinden dat er een algeheel plan voor Schiphol zou moeten komen, dat gericht is op spoedige consolidatie van de luchtvaartsector waarbij de focus gelegd wordt op kwaliteit in plaats van kwantiteit, inclusief een traject dat uiteindelijk inzet op afname van de gezondheidseffecten per individu in combinatie met het ontwikkelen van een breed scala van bestaande en toekomstige alternatieven, waaronder:
• het ontwikkelen van een belastingregime waarin internationale treinverbindingen kunnen concurreren met het vliegverkeer,
• het ontwikkelen van aantrekkelijke recreatie mogelijkheden in eigen land als alternatief voor een vliegvakantie en
• het verleggen van de focus op een point-2-point netwerk waardoor overstap vluchten sterk afnemen.

In het bijzonder vragen wij aandacht voor de hinder tijdens nachtvluchten: De geluidshinder van deze vluchten is schadelijk voor onze gezondheid. Het verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, hartaanvallen, beroertes, diabetes, depressie en obesitas. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat deze hinder de kans op het ontwikkelen van alzheimer verhoogt. Kinderen blijken naast slaapproblemen en hoge bloeddruk ook leer- en geheugenproblemen te krijgen en kunnen daardoor een achterstand oplopen.

Wij zijn teleurgesteld, dat het voorgenomen besluit, geen onderdeel is van een algehele visie op de luchtvaart en dat men zonder dat dit expliciet wordt vermeld de mogelijkheden voor nachtvluchten tracht te verruimen, terwijl de volgens ons noodzakelijke milieueffectrapportage achterwege wordt gelaten. Het besluit schetst een verkeerd beeld, doordat men belangrijke afspraken in de "Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten" intrekt en geen gelijkwaardige nieuwe afspraken daarvoor laat terugkomen. Een belangrijk onderdeel, zoals de strengere grenswaarden voor handhavingspunten, komen daarmee te vervallen, waardoor ook afspraken omtrent de Continous Decent Approach (CDA) die onnodige hinder kunnen voorkomen volgens nieuwe wet niet meer nageleefd hoeven te worden.
Daarnaast wordt een definitie voor "handelverkeer" toegevoegd, wat ook gevolgen heeft om de wijze waarop het totale volume plafond van 500.000 vluchten op Schiphol moet worden geïnterpreteerd, waardoor ook daar een verruiming van eerdere afspraken schuilt. In het voorliggende voorstel is een andere definitie van handelsverkeer opgenomen dan de formulering in de Memorie van Toelichting bij de wet NNHS van 9 maart 2016. Een motivering voor deze wijziging ontbreekt. Een toelichting op de gevolgen van dit verschil tussen soorten vliegverkeer en vliegmaatschappijen voor de berekening van het plafond van in totaal 500.000 vluchten ontbreekt ook, net als een toelichting op het totale aantal vluchten.
In 2012 is in de ORS echter besloten dat verlaagde aantal verder te verlagen naar 29.000 vluchten als compensatie voor niet-geleverde hinderbeperking via CDA's. Dit afgesproken aantal van 29.000 zou nu vastgelegd moeten worden en niet 32.000 zoals de minister voorstelt. Er is geen Milieueffectrapport (MER) voor deze 32.000 nachtvluchten of enige andere berekening van de hinder.

Kortom dit besluit sluit volgens ons niet aan op wat de minister van infrastructuur en waterstaat, mw. drs. C. van Nieuwenhuizen, in de 2e kamer der Staten Generaal heeft beloofd om het vertrouwen van burgers in het dossier luchtvaart terug te krijgen.

We constateren voorts dat afspraken gemaakt aan de Alderstafel een reikwijdte hebben tot 2020 en dat we nu moeten werken aan nieuwe afspraken die voor de periode daarna gelden.

Het voorstel loopt vooruit op de (definitieve) wijziging van het LVB na verschijning van het MER-NNHS. In afwachting van het van kracht worden van de nieuwe wet (Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel) wordt overschrijding van de vigerende wet (Handhavingspunten met Grenswaarden) gedoogd voor zover dat het directe gevolg is van toepassing van het nieuwe stelsel. Tegen de bedoelingen in duurt deze gedoogsituatie inmiddels al 5 jaar. Wegens de ontstane onduidelijkheid worden klachten van omwonenden terzijde gelegd. De rechtszekerheid van belanghebbenden is hierdoor niet gewaarborgd.
Volgens onze zienswijze dient men daarvoor eerst een visie te formuleren, om te komen tot nieuwe afspraken, in welke visie men niet meer de groei van Schiphol centraal stelt maar de kwaliteit van de luchtvaart, de leefbaarheid van de gebouwde omgeving en de aanpak van de klimaatproblematiek. Dit zou de visie moeten zijn voor breed gedragen toekomstige afspraken.

Voorts hechten we waarde aan juiste informatievoorziening en naleving van gemaakte afspraken. In dit kader constateren wij dat rekenmodellen vaak niet aansluiten op de praktijk, en verder blijkt dat beloftes tot hinderbeperking zoals via slimme routes, geluidsarme landingen, afname van nachtvluchten en stillere vliegtuigen niet worden nagekomen.


Wij wijzen het voorgenomen wetsvoorstel zodoende af.


GroenLinks Oostzaan

Struinen door de groene rand, natuur en landschapsbeleving

GroenLinks wethouder Klinkhamer geeft Visie om Oostzaan nog mooier en groener te maken.

Foto 14-02-18 om 10.58

Oostzaan is een prachtige gemeente met een lange en rijke historie. Dat heeft geleid tot een gevarieerd dorp met een rijke cultuurhistorie en een dorps en groen karakter. De ligging in het hart van het nationaal landschap “Laag Holland” en de kenmerkende kwaliteiten van het omringende landschap, met daarin vele ontelbare watergangen en kleine eilanden in het open veenweidegebied, dragen daar in belangrijke mate aan bij. In diverse visies en plannen is beleid met betrekking tot het gemeentelijk groen reeds gedeeltelijk verwoord. Het ontbrak echter nog aan een duidelijke visie die op de lange termijn het toekomstbeeld van de groenstructuur beschrijft. Deze visie van de gemeente Oostzaan geldt voor de komende 10 jaar. Dit betreft zowel de gewenste structuur op dorpsniveau van de kern Oostzaan, als op de afzonderlijke buurtniveaus binnen de kern.

Groenstructuurvisie Oostzaan 2027

Foto 14-02-18 om 10.5802

GroenLinks Oostzaan

Meetapparatuur luchtkwaliteit aan Oostzaanse kant A8 nodig!

In november 2017 berichtten wij al: Meten is weten. Wat goed dat onze ingediende motie (nr28) toen met algemene stemmen werd aangenomen. Op maandag 05 februari jl. werd coalitiebreed een motie vreemd nr 4 ingediend om weer een stap verder te kunnen.
Op dit moment wordt er simpelweg niets gemeten. Wij kunnen als gemeente alleen een vuist maken indien wij kunnen aantonen dat de hoeveelheid (ultra) fijnstof en roet in ons dorp te hoog is. Dit kunnen wij alleen aantonen met middelen die ook door Rijkswaterstaat (RWS) worden geaccepteerd.

file A8

De Raad roept unaniem het college op zich, onder andere, hard te maken bij RWS voor meetapparatuur aan de Oostzaanse kant van de A8, zodat er zo spoedig mogelijk gegevens verzameld kunnen gaan worden ivm (ultra)fijnstof- en roetvervuiling.

" Samen" is het sleutelwoord. Alleen verenigd staan u, wij en de gehele Raad sterker. Wij vinden dat we ons moeten focussen op meten. Er moet zo snel mogelijk uitgezocht worden welke mogelijkheden en middelen hiervoor beschikbaar zijn, zodat wij gegevens kunnen verzamelen over onze luchtkwaliteit. Alleen door weten, dus feiten, kunnen we aantonen dat onze lucht echt verbeterd moet worden.

De motie werd unaniem aangenomen.
Klik hier voor de motie:

GroenLinks Oostzaan

Zwerfafval aanpakken

Motie Statiegeldalliantie aangenomen

Op initiatief van GroenLinks Oostzaan werd 05 februari jl. een motie vreemd ingediend, mede ingediend door de de PvdA, waarin we uitspreken dat de gemeente Oostzaan zich aansluit en aanmeld bij een breed maatschappelijk gedragen initiatief de Statiegeldalliantie, opgericht door Recycling Netwerk Benelux. zie voor info op
https://statiegeldalliantie.org

Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Een van de oplossingen voor het verminderen van zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar deze categorie afval. Zo kunnen we bijdragen aan minder vervuiling van ons dorp, Twiske en Oostzanerveld en zorgen we voor een daling van de plastic soep in wateren en zeeën.

De motie werd unaniem aangenomen.
Klik hier voor de motie:
GroenLinks Oostzaan

Weer een mooi initiatief van onze wethouder Joop Klinkhamer


Pasted Graphic 5
Pasted Graphic 6
Pasted Graphic 7

GroenLinks Oostzaan

Hoge opkomst informatieavond Luchtkwaliteit in Oostzaan en verbreding A8

Tweede kamerlid GroenLinks in Oostzaan

GroenLinks Oostzaan organiseerde een informatieavond over de Luchtkwaliteit in Oostzaan en de verbreding van de A8. Fractievoorzitter Bert Jongert schetste aan de hand van o.a kaarten en satellietbeelden van de Europese Sentinel-5P satelliet de situatie in Oostzaan. Ons dorp ligt tussen snelwegen, vlakbij de oude Nuon kolencentrale en onder de rook van Schiphol. Op het getoonde satelliet beeld werd duidelijk zichtbaar dat de Luchtkwaliteit in Oostzaan zorgelijk is. Daarnaast is de verbreding van de A8 niet alleen zorgelijk vanwege de extra uitstoot van Fijnstof, maar kan ook een aantasting zijn (definitieve traject is nog niet bekend) van het Oostzanerveld. Een woordvoerder van het Comite A8 – Coenbrug gaf aan dat de rekenmodellen die Rijkswaterstaat hanteert niet het volledige beeld schetsen voor de werkelijke situaties rond snelwegen. Een zeer belangrijke tip is om je als inwoner van Oostzaan te verenigen om zo een vuist te kunnen maken naar de Rijksoverheid.

a8 avond
Tweede Kamerlid voor GroenLinks Suzanne Kröger

Lid van Provinciale Staten Fred Kramer benadrukte nogmaals dat Oostzanerveld een uniek veld is dat onder Natura 2000 valt. Ook de Rijksoverheid, die over de uitbreiding gaat, moet hier rekening mee houden. Suzanne Kröger Tweede Kamerlid voor GroenLinks was voor deze gelegenheid naar Oostzaan gekomen. In de Tweede Kamer willen wij dat het kabinet niet automatisch naar meer asfalt kijkt. Het is vaak veel beter om, vanuit gezondheid, klimaatverandering en zeker ook economie, te kijken naar OV als alternatief. De steden slippen dicht en meer asfalt naar de steden maakt dit alleen maar erger. Het vele geld dat naar meer asfalt gaat kan veel beter geïnvesteerd worden in andere vormen van vervoer.
Er volgde een geanimeerd debat met de vele inwoners die zich duidelijk zorgde maken over gezondheid en de mogelijke aantasting van het Oostzanerveld.

Bert Jongert vatte de avond samen:
“GroenLinks in Oostzaan zal er alles aan doen om de verbreding van de A8, zover mogelijk, tegen te gaan. Hiervoor zullen we actief de samenwerking in Oostzaan, maar ook daarbuiten opzoeken. Op Provinciaal niveau en in de Tweede Kamer zal GroenLinks er alles aan doen om andere vormen van vervoer te stimuleren i.p.v. het automatisme ‘meer asfalt’. Dit is voor de gezondheid, de natuur en de economie veel beter. Daarnaast hopen wij, en zullen dit ook stimuleren, dat een aantal inwoners zich mede willen inzetten om de onzalige verbreding van de A8 tegen te gaan!”

GroenLinks Oostzaan

Plastic zwerfvuil en plasticsoep steeds grotere bedreiging voor dier en mens

Zwerfafval is een hardnekkig probleem voor veel gemeenten en ook Oostzaan. Eén van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Statiegeld ervoor zorgt dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Onderzoek in opdracht van de regering van CE Delft
ZIE HIER laat zien dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval van deze groep zal verminderen met zeventig á negentig procent. Zo zorgen we dat straten, speeltuinen en natuurgebieden als het Twiske en Oostzanerveld niet verder vervuild worden met plastic en zorgen we voor een daling van de plastic soep in het water en zee!

zwerfvuil

GroenLinks Oostzaan heeft een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om zich aan te sluiten bij de z.g. statiegeldalliantie. Lees hier de motie

GroenLinks Oostzaan

Lentekabinet naar twee dagen

Festival Lentekabinet in Het Twiske duurt dit jaar twee dagen in plaats van één dag. Voor feestgangers is het mooi nieuws, GroenLinks Oostzaan is er minder blij mee. De zevende editie van het het jaarlijkse muziek- en dansfestival in Het Twiske vindt dit jaar plaats op 26 en 27 mei.
Het Lentekabinet wordt georganiseerd door de Amsterdamse organisatie Dekmantel, die is van organisatie van kleine feesten uitgegroeid tot toonaangevend festivalmerk. Vorig jaar trok Lentekabinet zo’n 7500 bezoekers.

twiske evenement

Fractievoorzitter Bert Jongert van GroenLinks Oostzaan noemt het ’teleurstellend’ dat het festival uitbreidt naar twee dagen en dat het gewoon in mei plaatsvindt. Hij had gehoopt dat het festival later in het seizoen plaats zou hebben. ,,Onze inzet is dat Het Twiske drie grote evenementen heeft, maar niet meer in het broedseizoen.’’ Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad van Oostzaan nog een GroenLinks-voorstel aangenomen met het idee van verplaatsing. ,,Dat voorstel heeft het gered, maar blijkbaar niet de uitvoering’’, betreurt Jongert. Met een dag langer feesten wordt het broedseizoen nog meer verstoord. De overlast gaat ook verder dan alleen de festivaldagen, benadrukt Jongert. ,,Je hebt ook te maken met zo’n tien dagen opbouw en afbouw.’’ Het besluit is niet zomaar terug te draaien, weet de GroenLinkser. ,,Ik ga wel vragen stellen en nog meer inzetten op een verplaatsing volgend jaar.’’

twiske eve02

Uit het NoordHollands Dagblad door Dominic Schijven

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks Congres

Op zondag 25 februari vindt het 37e GroenLinks Congres plaats. We komen samen in het Topsportcentrum in Rotterdam. Een fantastische locatie om de groei van onze partij en beweging te vieren, en de finale van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af te trappen.

rotterdam


Meld je hier aan:

GroenLinks Oostzaan

Maak kinderen topprioriteit

Één op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede. De gevolgen hiervan zijn groot: de kinderen ervaren stress, kunnen moeilijker meekomen op school en hebben daardoor een achterstand op hun leeftijdsgenootjes. GroenLinks wil dat kinderen die in armoede opgroeien een eerlijke kans krijgen in het leven.

Fractievoorzitter Bert Jongert: "Nederland is een zeer rijk land. Toch neemt de inkomensongelijkheid ook hier nog steeds toe. Dit is zeer zorgelijk en helemaal schrijnend wanneer kinderen hier de dupe van worden. Wij houden in Oostzaan sterk de vinger aan de pols wanneer het om kinderen in armoede gaat (zie ook onze vragen aan de wethouder verderop op deze website red.). Wij willen dat kinderen die in armoede opgroeien een eerlijke kans krijgen in het leven."

We zijn ook blij met de voorstellen die GroenLinks Tweedekamerlid Linda Voortman doet in de Tweedekamer.

Lees hier verder

GroenLinks Oostzaan

Meld vuurwerkoverlast!

Wat we niet bekend maken, zal ook niet aangepakt worden.

meldpunt

GroenLinks Oostzaan wil misbruik van vuurwerk aanpakken, maar dat kan alleen als we kunnen aantonen dat wij als inwoners (en onze dieren) overlast ervaren. Wat ons gebleken is, is dat mens en dier angst ervaart, de openbare ruimte het ontgeldt en de daarbij komende kosten van deze vernielingen, wij als gemeenschap zelf betalen. Wij vinden dit onacceptabel en hebben in de afgelopen Raad het initiatief genomen een motie vreemd in te dienen. Wij zijn blij met de mede indiening van de VVD en de uiteindelijke steun van de gehele Raad. Zie hier voor de volledige tekst:


Wij roepen u op: Mail de gemeente via vuurwerkoverlast@oostzaan.nl,

bel Overgemeente op 075-6512100 of de politie via 0900-8844.

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks wil een zelfstandig Oostzaan

De politiek moet dicht bij de bewoners blijven en daarom moet Oostzaan zelfstandig blijven. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden voor de zelfstandige positie van ons dorp. Naburige gemeenten hebben een aantal voorzieningen teruggedraaid. Wij kiezen voor het behoud ervan, zoals het open houden van de bibliotheek. Samenwerken met andere gemeenten, zoals dat nu al het geval is met de gemeente Wormerland, garandeert onze onafhankelijkheid en betekent gedeelde ambtelijke kosten en meer kwaliteit.

GroenLinks Oostzaan ziet het liefste een ambtelijke gefuseerde ’groene’ organisatie met buurgemeenten Wormerland, Landsmeer en Waterland. Wij hebben, samen met D66 en VVD, een motie ingediend om dit nogmaals te benadrukken. Dat was noodzakelijk, omdat het ideeontstond dat er bij de gemeenten Landsmeer en Waterland ruis is ontstaan over de wensen van Oostzaan.

U kunt de motie hier lezen:

Ook het NHD heeft een artikeltje hierover geschreven:

GroenLinks Oostzaan
GELD VOOR KINDEREN IN ARMOEDE

Vragen aan wethouder

De vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, wilde honderd miljoen euro extra aan kinderen in armoede geven. Het TV programma Nieuwsuur heeft onderzocht waar het geld terecht is gekomen. De conclusie: het belandde lang niet altijd bij de arme kinderen voor wie het bedoeld was.

Het plan
De gemeenten, verantwoordelijk voor het armoedebeleid, kregen het grootste deel van het geld: 85 miljoen euro. Klijnsma verdeelde dit bedrag over de Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kinderen in arme gezinnen. Ze sprak met de gemeenten af dat zij hun al bestaande armoederegelingen zouden voortzetten. En dat dit geld gebruikt zou worden als extraatje voor de kinderen, als een aanvullende impuls.

kinderen armoede

Om er zeker van te zijn dat het geld bij de kinderen terecht zou komen zouden de gemeenten het in natura aan ze geven, bijvoorbeeld in de vorm van zwemlessen, voetbalschoenen, of een fiets.

De uitvoering
Gemeenten besteedden het geld op verschillende manieren. Sommigen schakelden stichtingen in die bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes of sportlessen voor kinderen organiseren. In Den Haag kregen de kinderen een warme winterjas, een fiets en zelfs een smartphone. Volgens de Haagse wethouder Baldewsingh hoort een smartphone tegenwoordig tot de benodigde spullen, omdat kinderen er bijvoorbeeld hun rooster op kunnen bijhouden.

Maar niet alle gemeenten geven het geld uit zoals het bedoeld was,. Na een ronde van Nieuwsuur langs zo'n twintig gemeenten blijkt dat er al minstens vijf miljoen niet als extraatje bij de arme kinderen is terecht gekomen. Het geld is gebruikt om gaten in de begroting te dichten.

GroenLinks heeft de volgende vragen voor wethouder Schaafsma: zie bijlage

GroenLinks Oostzaan

Kantinetour

In gesprek met Jesse

Leraren, politieagenten, zorgverleners, buschauffeurs, treinconducteurs, postbodes; de stille motor van Nederland. Ze klagen niet, ze schreeuwen niet en ze houden dit land draaiende.

Deze groep verdient meer waardering voor hun werk, maar kampt juist met onderwaardering, te hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim.

Jesse kantine

Daarom gaat Jesse in kantines door heel Nederland in gesprek. Tijdens deze kantinetour wil hij horen wat jullie van de politiek verwachten, zodat we verandering samen dichterbij kunnen brengen.

Wil jij hierover met Jesse in gesprek? Meld je dan aan en vertel ons wat je doet, dan hoor je snel meer van ons.

Aanmelden kan hier:


GroenLinks Oostzaan

Oostzaan kleurt oranje


Nee, het gaat niet om een sportfestijn dit keer, maar helaas de luchtverontreiniging. Het is tot nu toe lastig geweest betrouwbare metingen te verrichten naar de mate van verontreiniging boven Oostzaan. Tot nu toe dan, want vandaag zagen wij in enkele media het bericht over Het Tropomi-instrument. Vanuit een Europese satelliet maakt dit Nederlandse apparaat elke dag een nieuwe 'wereldkaart' van de vervuiling.

Oostzaan in het rood

Wetenschappers over de hele wereld kunnen er gratis mee aan de slag. Wij nu ook. En tot onze schrik bevond Oostzaan zich in donker oranje. Natuurlijk gaat op de A8 de maximum snelheid van 100 naar 80. Maar we willen ook dat Nuon's kolencentrale verdwijnt uit Amsterdam-west en plaatsmaakt voor duurzame alternatieven. We willen herrie noch fijnstof van Schiphols' vliegtuigen boven Oostzaan en al helemaal geen verbreding van de A8 ten koste van ons mooie Oostzanerveld.

Dit artikel bewijst de noodzaak

Groen
Links Oostzaan

Zelfstandig, Groen en Sociaal

Algemene beschouwingen GroenLinks begroting 2018

Bert Jongert Fractievoorzitter

"Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2018. In ons verkiezingsprogramma van 2014 hebben wij aangegeven hoe wij als GroenLinks ons mooie dorp zien. Wij staan voor een zelfstandig, groen en sociaal Oostzaan. Politiek hoort naar onze mening dicht bij de inwoners te blijven. Heb je binding met je inwoners dan zal dat op vele fronten merkbaar zijn. Mensen betrekken bij nieuwe plannen of laten meedenken over hoe bestaande situaties beter kunnen, zorgt voor grotere betrokkenheid en samenhorigheid. Betrokkenheid van onze inwoners maakt andersom de politiek efficiënter en dynamischer. Als de lokale politiek weet wat er leeft bij de inwoners, dan kan er beter ingespeeld worden op de zaken die er toe doen.

Wij zijn trots op ons dorp. De zelfstandigheid van Oostzaan is niet vanzelfsprekend. De afgelopen jaren heeft de lokale politiek zich sterk gemaakt om onze zelfstandigheid te behouden. We hebben een stabiele financiële situatie en een ook nu weer sluitende begroting. Dit alles zonder bv de OZB te verhogen. Kortom: geen lastenverhoging voor de burgers."

Lees hier de gehele Algemene Beschouwingen:


GroenLinks Oostzaan

We blijven vechten voor een betere luchtkwaliteit in Oostzaan

Meten is weten. Door de ligging van Oostzaan, tussen snelwegen en onder de rook van de oude Nuon kolencentrale, Schiphol en de Hoogovens, is de lucht die wij met z'n alle inademen niet erg gezond. Dit hebben wij al vaak aangekaart en aangedrongen op maatregelen. Het lijkt met de voorgenomen plannen om de A8 verder te verbreden echter alleen maar slechter geworden. Bij de begrotingsraad van 6 november j.l. hebben wij een motie ingediend om in ieder geval meetpunten te plaatsen, zodat we nog meer argumenten hebben om maatregelen af te dwingen om de luchtkwaliteit in Oostzaan te verbeteren.

De aangenomen motie:
"Verzoekt het college: Om snel samen met bv de RIVM, GGD Amsterdam of Milieudefensie te kijken naar het plaatsen van meetpunten op drie drukke plaatsen in Oostzaan. Wij denken hierbij aan het Zuideinde als uitvalsweg, het centrum en op het kruispunt op de Kerkstraat ter hoogte van de firma Dral. Wij verwachten dat de kosten voor deze meetpunten relatief laag zijn en uit lopende budget kunnen worden betaald."

De gehele motie leest u hier:


GroenLinks Oostzaan

Voorstel GroenLinks voor verlichting boven zebrapaden aangenomen

Maandag 6 november j.l heeft GroenLinks een pleidooi gehouden voor meer verlichting boven zebrapaden. De wethouder heeft al prima initiatief getoond door boven het zebrapad in het Zuideinde LED verlichting te plaatsen. Wij zien dit ook graag bij andere zebrapaden.

Cindy de Boer gemeenteraadslid: "wij zijn al jaren bezig om Oostzaan verkeersveiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Alle woonwijken zijn bv al 30 km zones. We hebben hard gewerkt om ook een veilig verkeersplan te krijgen voor het Lint, dus Zuideinde, Kerkstraat en Noordeinde en de Haal.
De wethouder is voortvarend van start gegaan en na intensief overleg met o.a. bewoners, fietsersbond en politie is de Kerkbuurt nu in uitvoering. Wij blijven altijd kijken naar waar verbeteringen mogelijk zijn en verlichting boven zebrapaden is hier een voorbeeld van. Ik ben dan ook blij dat onze motie is aangenomen."

Lees hier de motie:

GroenLinks Oostzaan

Motie GroenLinks over krokettenfabriek Van Geloven aangenomen

Tijdens de begrotingsraad van maandag 6 november j.l. hebben wij een motie ingediend met betrekking tot de voorgenomen sluiting van fabriek Van Geloven.

Wij vinden het treurig dat een goedlopende fabriek wordt gesloten. Dit is naast het verlies van werkgelegenheid voor Oostzaan en Zaanstad ook een persoonlijke tragedie voor de werknemers. Er dreigen 60 mensen hun baan te gaan verliezen en gezien de gemiddelde leeftijd van 52 jaar en de specifieke deskundigheid er langdurige werkloosheid kan ontstaan.
De motie is aangenomen. Alleen VVD en D66 waren tegen.

Arjen Ronner gemeenteraadslid GroenLinks: "Natuurlijk vind ik het jammer dat VVD en D66 tegengestemd hebben, maar zijn zeer blij dat de meerderheid in de raad voor was. Het is belangrijk dat als een grote werkgever in een gemeente een zo drastische stap neemt dat een college er alles aan doet om zo'n besluit terug te draaien. Mocht dit niet lukken om dan de pijn voor de werknemers te verzachten. Dit gaat natuurlijk nog beter wanneer ook het college van Zaanstad zich aansluit"

Lees de motie hier: