Algemene Beschouwingen begroting 2015

Geachte voorzitter,
In ons verkiezingsprogramma geven wij aan hoe GroenLinks in Oostzaan ons dorp ziet: zelfstandig, groen en sociaal.
Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden voor de zelfstandige positie van ons dorp.
Zelfstandig, Groen, Sociaal en een sluitende begroting is dan ook onze inzet geweest in de onderhandelingen die aan de huidige coalitie vooraf gingen.
De voorgaande periode van 4 jaar Oostzaanse politiek blonk niet direct uit in politieke stabiliteit. En dan zeg ik het waarschijnlijk nog voorzichtig. Iedere Oostzaner die je voor, tijdens en na de verkiezingen sprak uitte de wens uit om tot een overzichtelijkere en vooral stabielere politieke situatie te komen. Zie hier de inzet voor GroenLinks om tot een brede coalitie te komen.

Voorzitter,
GroenLinks heeft een prachtige verkiezingsuitslag gehaald. We zijn blij met de winst en het vertrouwen dat de Oostzaanse kiezer ons geschonken heeft. We zijn ronduit trots dat we in procenten de grootste afdeling van GroenLinks zijn in Nederland!
Terug naar de brede coalitie. Deze is er gekomen. De drie partijen die de coalitie vormen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben een stabiele meerderheid in de raad. Wij ervaren de coalitie, maar zeker ook de samenwerking met de oppositie, als zeer constructief.
Wij zijn blij dat we in het coalitieakkoord afspraken hebben kunnen maken over een Zelfstandig Oostzaan; een sluitende begroting; zorg, een groene buffer tussen Amsterdam en Zaandam, bescherming van de karakteristieke kenmerken van de Oostzaanse lintbebouwing en bescherming en behoud van het Oostzanerveld.

Voorzitter,
Een sluitende begroting is, zoals gezegd, belangrijk voor een zelfstandig Oostzaan en een belangrijke afspraak in het coalitie akkoord en met deze begroting is die ook tot stand gekomen. Niet alleen voor 2015 maar ook in de meerjarenraming 2016, 2017 en 2018. De begroting, en dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken, is voor iedere partij een zware en stevige operatie geweest. Bezuinigen is niet leuk en dwingt altijd tot moeilijke keuzes. Ook wij hebben moeten bezuinigen op gebieden waar we dat liever niet zouden zien. Toch denkt GroenLinks dat er een evenwichtige begroting is gevonden. Wij zijn verheugd dat de bezuinigingen op Sport en Cultuur, dus het rijke Oostzaanse verenigingsleven, beperkt is gebleven. Tegelijkertijd realiseren we ons dat zeker bij sommige verenigingen, ook hier de rek wel uit is.
Sinds jaar en dag heeft GroenLinks in zijn programma dat we geen lastenverhoging willen voor de Oostzaanse burger via de OZB. Dat is ook nu weer gelukt. Oostzaan zit op een heel redelijk niveau met de OZB. Landelijk ligt dit onder het gemiddelde en dit willen wij graag zo houden.

Voorzitter,
De decentralisaties zijn de grote uitdaging voor gemeenten in het hele land. Ook voor GroenLinks is dit een grote bron van zorg. Ik denk niet dat ik overdrijf wanneer ik stel dat deze bezuinigingen, want dat zijn het ook!, de komende jaren het grote pijnpunt is voor gemeenten. Echter wij moeten ervoor zorgen dat de pijn misschien bij de gemeente ligt, maar niet of zo min mogelijk bij de inwoners van Oostzaan. Voorwaar een uitdaging.
Een, in onze ogen, onderschat probleem bij de decentralisaties is de privacy. Hierover is in onze ogen niet goed of niet lang genoeg nagedacht. Sterker dit dreigt het ondergeschoven kindje te worden. Mijn collega Arjen Ronner heeft dit al enkele keren aangekaart en de wethouder heeft gezegd dat ze onze zorgen deelt, maar dat dit een lastig te tackelen probleem is en zich eigenlijk in de praktijk moet ontwikkelen. Dit aangehoord hebbende schuw ik niet om grote woorden te gebruiken; Privacy is een recht van mensen en onontbeerlijk in een goed draaiende democratie! Het zal u niet verbazen dat dit voor ons dus een belangrijk aandachtspunt blijft.

Voorzitter,
In het Twiske moet een goede balans zijn tussen recreatie en natuurwaarden. Beide zijn zeer belangrijk en staat ook duidelijk in ons coalitieakkoord. Voor GroenLinks, en dit zeg ik ook voor die mensen die ons er vragen over gesteld hebben, is die balans er niet wanneer er plannen zijn voor, en daar is hij weer, waterskibanen of iets dergelijks. Ik realiseer me dat dit een uitgekauwd voorbeeld is, maar het duikt hier en daar nog steeds op. Daarbij staat dit voorbeeld voor een vorm van grootschalige recreatie die GroenLinks niet wil in het Twiske.

Vorig jaar is onder de toenmalige wethouder Monen het project Oostzanerveld weer goed op de rails gezet en is, samen met Staatsbosbeheer,. een flink deel van het veld schoongemaakt. Wij verzoeken het college om ook dit jaar het beschikbare geld op die manier in te zetten. Tevens vragen wij het college om werk te maken van het aanschrijven van eigenaren van percelen in het Oostzanerveld om hun percelen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, schoon te maken. Een motie van soortgelijke strekking is reeds door de gehele raad aangenomen op 29 oktober 2012.

Voorzitter, Voor GroenLinks zijn de luchtkwaliteit en de hoogspanning een bron van zorg. Bewoners spreken ons hier terecht over aan. Vorige week was er in deze zaal een informatieavond, waarbij het ministerie van Economische Zaken, Tennet en een onafhankelijk, door Tennet uitgenodigd, onderzoeksinstituut aanwezig waren. Ook al weten we ondertussen wat er komen gaat, het blijft een schokkende ervaring om te zien hoe deze bedrijven en instituten omgaan met mensen die met terechte vragen en zorgen zitten. Het woord economisch bij het ministerie van Economische Zaken is wel goed gekozen. Economie lijkt altijd boven de mens te gaan. Ook al is het ook voor ons frustrerend om te zien hoe koud en afstandelijk deze instituten opereren en hoe weinig de lokale politiek hierover te zeggen heeft, wij zullen blijven knokken om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor deze mensen. Het kan echt niet zo zijn dat waar elke inwoner in Nederland de vruchten plukt van een betrouwbare stroomvoorziening een kleine groep mensen hier de rekening voor betaald. Een goed begin zou zijn dat het zogenaamde “zakelijk recht” als eerste goed geregeld zou worden. Wij zullen wederom onze 2e Kamerleden vragen om dit in de tweede kamer en bij de minister aan te kaarten. Voorzitter, GroenLinks hecht er zeer aan dat er stappen worden gezet op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en energieopwekking. Reeds 19 maart 2012 hebben wij hier een motie over ingediend, die de meerderheid van de raad kreeg. Wij zien hier nog steeds de mogelijkheden om als dorp een steentje bij te dragen aan 1 van de grootste problemen van deze tijd, de klimaatverandering. En daarnaast, ook niet onbelangrijk in deze tijd, bezuinigingen op energiegebruik en de rekening die daarbij hoort te realiseren. Wij blijven ons zorgen maken over de luchtkwaliteit die er met de geplande verbreding van de A8 niet beter op gaat worden. Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat alleen al door het verhogen van de maximum snelheid van 80 naar 100 km/u de omwonenden van de A13 significant weken korter te leven hebben. Volgens onze informatie heeft de Raad van State vorige week de rijksoverheid gesommeerd om bij Rotterdam de snelheid, die op sommige plekken weer was verhoogd, terug te brengen naar 80 km/h. Wij blijven dit ook de goede snelheid vinden voor de snelwegen rond Oostzaan. Voorzitter, Vorig jaar sloot mijn geachte voorganger af met de woorden: “De komende jaren worden spannend.” Deze spanning is nog niet weg. Voor onze bewoners als het gaat om hun baan, hun inkomen en hun zorg. Hoe gaan de decentralisaties uitwerken. Er staat veel op papier en in theorie zal het werken. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig Voor het college als het gaat de theorie van de decentralisaties om te zetten naar de praktijk. Voor de raad; hoe houden we grip op de soms ingewikkelde materie die op ons afkomt. En voor college en raad samen lukt het ons om een derde gemeente te interesseren om partner te worden in Over-gemeente. Afgelopen week heb ik een overheid, het ministerie van Economische zaken, en een bedrijf, Tennet, op een zeer onprettige manier aan het werk gezien; koud, onverschillig, en geen enkele aandacht voor de vragen en zorgen van mensen. GroenLinks wil op lokaal niveau wel een betrokken bestuur dat aandacht heeft voor de inwoners van Oostzaan. Onze bewoners zijn geen klanten. Zij zijn onze partners, voor wie wij werken. Wij zien graag dat het college de komende jaren met en naast de bewoners aan het werk gaat en er voor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben voldoende ondersteuning krijgen, zodat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. Een Zelfstandig, Groen en Sociaal Oostzaan. Kortom: een fijne plek om te wonen! Dank u wel voorzitter
De overgrote meerderheid in de raad heeft de begroting aangenomen.


TERUG