Oostzanerveld, feiten, fabels en tips

Het Oostzanerveld is een uniek en beschermd veengebied voor weidevogels en zangvogels.
De weidevogels maken dankbaar gebruik van de dunne laag " droge grond " tussen het waterpeil en het gras om met hun snavel de insecten uit de grond te prikken en de zangvogels vinden een schuilplek in de veenmos-rietlandjes.
De bruikbare weilanden worden gepacht- en beheerd door boeren die zorgen voor bemesting en beweiding. Door het natuurvriendelijk gebruik (o.a. werken met ruige stalmest ) ontstaat een rijk bodemleven dat als voedsel dient voor de weidevogels.
In het broedseizoen houden de boeren rekening met de weidevogels door te wachten met maaien tot de jonge vogels uitvliegen en de nesten te beschermen tegen het vee en de maaimachines.
Vrijwilligers van Water- Land en Dijken helpen de boeren met het lokaliseren van de nesten en het plaatsen van nestbeschermers.
Veenmos-rietlandjes en onbruikbare weide landjes worden beheerd door Staatsbosbeheer. Jaarlijks bepalen zij met de wetlandwacht van de vogelbescherming welke rietlandjes gemaaid moeten worden en wat er voor de zangvogels moet blijven staan.
Op de rietlandjes ontkiemen ook bomen en struiken die een bedreiging vormen voor de weidevogels (verruiging).
Weidevogels zien in bomen een uitkijk- en aanvalsplek van roofvogels en maken geen nest in een cirkel van 200 meter rond een boom of bomengroep.
Fabel: Staatsbosbeheer doet niets aan de stukken die zij in eigendom heeft en daarom verruigt het veld.
Feit: Staatsbosbeheer is wettelijk verplicht om te koop aangeboden onbruikbare stukken over te nemen en te beheren.
Door inkrimping (halvering) van het beheersbudget kan Staatsbosbeheer de verruiging maar gedeeltelijk de baas blijven (1 veldmedewerker beschikbaar voor Wormer- Jisper- en Oostzanerveld).

marja-oostzanerveld

Staatsbosbeheer werkt inmiddels 10 jaar samen met de gemeente, een groep vrijwilligers van vogelwacht Zaanstreek en een Oostzaans bedrijf om riet te maaien en op te ruimen en de bomen te verwijderen zodat de kwaliteit van de landjes voor zangvogels (en roerdompen) en de noordse woelmuis behouden blijft.
Afgelopen Winterseizoen is in 7 werk-ochtenden met inzet van de (harde) werkers ruim 5 hectare natuur hersteld.
Zaterdag 15 maart 2014 is dit seizoen uw laatste kans om aan den lijve te ondervinden hoe dankbaar dit werk is.
(9.15u verzamelen bij restaurant het Zaans Hoekje)
Naast de (vele) leden van de vogelwacht vindt u 9 vastberaden Oostzaners in de groep vrijwilligers waarvan 5 tot "bomenploeg" opgeleid zijn.

5 hectare is natuurlijk een mooi resultaat voor een (gemiddelde) ploeg van 25 mannen en vrouwen maar om het boomvrije gebied bij te houden en uit te kunnen breiden is meer inzet zeer welkom.
Met meer handen is het leuker en kan een groter stuk van het veld op de juiste manier ingericht- en beheerd worden.

Naast de weilanden en stukken van Staatsbosbeheer liggen diverse stukken land van particuliere eigenaren ( vaak erfgenamen) waarop bomen staan.
Ook deze bomen zijn een bedreiging voor de weidevogels en moeten ( buiten het broedseizoen) geruimd worden.
Wat kunnen we samen doen om de natuur te helpen zichzelf te redden?
Vaar niet harder dan de maximaal toegestane 6 km per uur, harder varen veroorzaakt afslag van de slootkanten, rietkragen en nesten van futen, eenden, koeten en waterhoenders.
In de faunawet staat niet voor niets dat het verstoren van broedende vogels verboden is:
Vaar in het broedseizoen dus niet dwars door het veld maar ga langs de snelweg en de brede sloten naar de Jagersplas of blijf tenminste in de brede sloten.

Ga niet het land op om bij een nest of nestbeschermer te gaan kijken, een kraai, ekster en Vos volgen daarna moeiteloos jouw spoor om het nest leeg te roven.
Als je op het land loopt of door de sloot ernaast vaart vluchten de ouders weg van het nest en koelen de eieren of de jongen teveel af en sterven.
Geniet van het Oostzanerveld en laten we er samen voor zorgen dat ook uw kleinkinderen er van kunnen genieten.
Ga een keer mee met de vrijwilligersploeg

Hoe staan wij hierin:
GroenLinks is van mening dat elk initiatief ten gunste van het Oostzanerveld steun verdient.
Vanuit dit standpunt doen we een beroep op de politieke partijen om de financiële bijdrage en ambtelijke ondersteuning voor het beheer structureel in de begroting op te nemen. Dankzij het initiatief van GroenLinks gebeurt dit al jaren. Dit moet uiteraard ook na deze verkiezingen zo blijven
De wethouder en ambtenaar kunnen dan met de deskundigen (SBB en wetlandwacht) jaarlijks bepalen hoe en waar de steun het beste resultaat oplevert.

De verwilderde landjes van particulieren moeten ook nodig aangepakt worden om het broedgebied van de weidevogels te herstellen.
Wij willen dat de eigenaren overtuigd worden van de noodzaak (en wettelijke plicht) om hun percelen schoon te maken en schoon te houden. Dat betekent dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen en in overleg moet gaan met de eigenaren.
Rol van de stichting Vrienden van het Oostzanerveld.
GroenLinks heeft indertijd ingestemd met het voorstel om de nieuwe stichting "Vrienden van het Oostzanerveld" te helpen met de oprichtingskosten en een ambtenaar die de stichting ondersteunt.
Het zou mooi zijn als de stichting volgend seizoen uit de oprichtingsfase komt en kennis maakt met de vrijwilligers en het werk dat zij doen.
De website VVD meldt dat de stichting vrijwilligers (op)levert maar dat is helaas nog niet het geval.
Alleen praten is niet voldoende , er moet gewoon gewerkt worden aan het herstel door de handen uit de mouwen te steken.
OOSTZANERVELD: GroenLinks gaat ervoor en werkt er in!


TERUG