PERSBERICHT
Oostzaan, 11 april 2014

VVD, GroenLinks en D66 willen samen de toekomst van Oostzaan vormgeven Brede coalitie voor een solide bestuurcoalitie-logo

Vandaag kondigen VVD, GroenLinks en D66 aan dat de drie grootste partijen van Oostzaan samen gaan werken. Deze brede coalitie kan rekenen op de steun van 9 van de 13 zetels in de Oostzaanse raad. “Als je de toekomst van je dorp voor ogen houdt dan zorg je dat je alle obstakels overwint en dat laten wij met deze coalitie zien” aldus VVD fractievoorzitter Rosemarijn Dral. Er is een brede coalitie tot stand gekomen die uitdagingen zoals de komende decentralisaties in de zorg aan gaat. Fractievoorzitter van GroenLinks Bert Jongert noemt dit “een gouden kans voor Oostzaan”. De partijen willen een onstabiele periode in de Oostzaanse politiek achter zich laten en samen de toekomst van Oostzaan vormgeven. Volgens Marco Olij (D66) is hiermee “de beste garantie voor een stabiel bestuur gerealiseerd”. De coalitie schuift de volgende drie wethouders naar voren: Tine Schaafsma (VVD), Joop Klinkhamer (GroenLinks) en Marco Olij (D66). Een wethoudersteam met heel veel ervaring in de Oostzaanse politiek. Over de exacte portefeuilleverdeling zal later meer duidelijk worden.

ondertekenen

Afgelopen maandag werd al openbaar gemaakt dat de drie partijen in onderhandeling waren over een coalitie. “Op de inhoud zijn de partijen op een goede manier samen op één lijn gekomen” aldus Jongert. Een open raadsagenda van drie pagina’s is het kader waarbinnen de Oostzaanse politiek de komende vier jaar vorm wordt gegeven. “De open raadsagenda heeft ook in het verleden goed gewerkt om een zo groot mogelijk draagvlag te creëren bij besluitvorming” zegt Dral. Met deze coalitie is de wens uitgekomen om met een brede meerderheid aan de slag te gaan in de Oostzaanse politiek. “Op deze manier hopen we het vertrouwen te herwinnen wat we de afgelopen jaren verloren zijn” aldus Olij.

De toekomst van Oostzaan maken wij samen
Open raadsagenda VVD, GroenLinks en D66

coalitie-logo

1. Oostzaan blijft zelfstandig
a. Door samenwerking met meerdere gemeenten in een efficiënter georganiseerd OVER-gemeenten moet binnen 2 jaar een 10% efficiencykorting, zonder kwaliteitsverlies, op de begroting van OVER-gemeenten gerealiseerd worden. Bij mogelijkheden om dit te realiseren kan gedacht worden aan de reeds ingezette leanmethodiek.
b. Uitbreiding van OVER-gemeenten is binnen twee jaar noodzakelijk.

2. Een begroting die sluitend en transparant is op korte en lange termijn
a. Een greep uit de AR en het vervroegd afschrijven van investeringen die later terug komen zijn geen middelen om een begroting sluitend te krijgen.
b. De coalitie streeft naar het verder verbeteren van de leningenpositie.
c. De kadernota moet de raad richting geven in de mogelijke bezuinigingen, overeenkomstig de kadernota voor de begroting van 2013 het geval was.

3. Geen lastenverhoging voor de Oostzaanse burger
a. De OZB wordt niet als sluitpost voor de begroting gebruikt.
b. Het onderzoek naar een vaarbelasting wordt stopgezet en omgezet naar een onderzoek naar bescherming van oevers en handhaving van vaarsnelheid.

4. Inwoners vroegtijdig betrekken
a. Gemeente en inwoners werken samen aan leefbare wijken. Ambtenaren gaan dus meer de wijk in en komen in contact met inwoners.
b. Inwoners worden zoals beschreven in de nota burgerparticipatie beter en vroegtijdig betrokken bij RO projecten in hun omgeving.

5. De nieuwbouw van de Noorderschool moet zo snel mogelijk starten
a. De bouw van de Noorderschool moet zo snel mogelijk starten volgens het met SPOOR overeengekomen scenario van parkeren op eigen terrein.
b. Ter bevordering van een veilige schoolzone moet een deel van perceel Gans gebruikt worden als aanvullende parkeergelegenheid. Deze oplossing moet budgetneutraal gerealiseerd worden en de buurt moet vroegtijdig bij de ontwikkeling van perceel Gans betrokken worden.

6. Een flexibel RO beleid met aandacht voor behoud van groen:
a. Oostzaan blijft een groene buffer tussen Amsterdam en Zaanstad, ook tussen de bebouwing moet groen behouden blijven.
b. Binnen de structuurvisie, die aansluit op de huidige bestemmingsplannen, moet aandacht zijn voor bescherming van de karakteristieke kenmerken van de Oostzaanse lintbebouwing en het belang van starters op de woningmarkt.
c. Meer starterswoningen en betaalbare koopwoningen, met aandacht voor woningen waarin ook zorg geleverd kan worden, zijn nodig voor het in beweging krijgen van de Oostzaanse woningmarkt. Hierbij kan ook gedacht worden aan tijdelijke bewoning bij leegstand of woningsplitsing.
d. De komende vier jaar zal het welstandsbeleid in de gemeente Oostzaan beperkt worden.
e. De gemeente stimuleert bewoners om duurzaam om te gaan met energie. Daarnaast is het streven gericht op een energie neutrale exploitatie van de gemeentelijke gebouwen.
f. De gemeente stimuleert vormen van duurzaam bouwen.

7. Zorg en maatschappelijke participatie
a. De decentralisaties zijn een grote uitdaging voor gemeenten in het hele land. De coalitie wil in het kader van de kanteling zorgen dat juist laagdrempelige ondersteuning, zoals die voor mantelzorgers, overeind blijft.
b. In de zorg moet het gezin en hun omgeving centraal staan. Integraal werken en zoveel mogelijk ontschotting tussen budgetten van de drie decentralisaties moet leiden tot efficiëntere en meer klantgerichte zorg.
c. De tegenprestatie is een kans voor mensen met een uitkering om via passende vrijwillige klussen te re-integreren in de samenleving.
d. Re-integratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht.
e. De coalitie heeft als doel mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan te brengen.
f. De ruimte voor huisartsen in De Kolk is veel te beperkt om goed uitvoering te geven aan de decentralisaties. Op korte termijn moet een onderzoek gestart worden voor meer medische huisvesting in Oostzaan voor de korte en lange termijn.
g. Deze coalitie staat voor behoud van een kwalitatief goede bibliotheekvoorziening, de sporthal en het Oostzaanse verenigingsleven.
h. De coalitie blijft zich de komende vier jaar inzetten om de fijnstofproblematiek en de hoogspanningsproblematiek aan te pakken.

8. Goed onderwijs en preventief jongerenbeleid
a. De coalitie wil het beste onderwijs in Oostzaan. De coalitie streeft naar meer coördinatie tussen de verschillende zaken die te maken hebben met het (jonge) kind. Ontschotting tussen het aanbod van kinderdagopvang, Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE), peuterspeelzaal, basisschool, naschoolse opvang, brede school en het aanbod van zorgprofessionals is nodig om de doorlopende leerlijn van kinderen te verbeteren. Bij het coördineren wordt ook gezocht naar passende oplossingen voor vervoer van en naar de verschillende aanbieders.
b. Het stimuleren van het bedrijfsleven om actief deel te nemen in de educatie van onze kinderen.
c. Het door de raad vastgestelde jongerenbeleid wordt verder uitgevoerd en strak geëvalueerd. Het wordt aangevuld door het streven naar de instelling van een jeugdraad.
d. Bij het realiseren van een ontmoetingsplek moeten alle jongeren aan bod kunnen komen en niet slechts een enkele groep.
e. De gemeente moet het gebruik van het Hi-Five project stimuleren, waarbij ook de noodzakelijk gelden weer vrijgemaakt zullen worden.

9. Stimulering van het bedrijfsleven
a. Minder regels en een goede dienstverlening vanuit de gemeente zijn cruciaal voor de Oostzaanse economie.
b. Regelmatig contact met de Contact Bedrijvengroep Oostzaan (CBO).
c. Bedrijven ondersteunen in de zoektocht naar geschikt personeel, ook onder arbeidsgehandicapten, door goede communicatie vanuit de werkpleinen van Sociale Dienst en UWV.

10. (verkeers)Veiligheid:
a. Inzet voor meer en betere handhaving op het terrein van verkeersveiligheid en leefomgeving.
b. In deze periode wordt waar mogelijk de begaanbaarheid van de stoepen voor met name ouderen en mensen met kinderwagens verbeterd. In het bijzonder denken we aan het Zuideinde tussen de Kolkslootbrug en de Kerkbuurt.
c. Op termijn afschaffen van de Blauwe zone op het Hannie Schaftplein.
d. Veilig Verkeer Nederland betrekken bij het advies over het snelheidsregime op de dorpslinten en bij het creëren van veilige schoolzones.
e. Het ontwikkelen van een Fietsbeleid met als doel verkeersveiligheid en het stimuleren van het gebruik van de fiets door aanpassingen van de bestaande weginfrastructuur ten gunste van fietsgebruik.

11. Flora en Fauna
a. Het Oostzanerveld moet behouden blijven. De overheid en de gemeente moeten boeren actief ondersteunen om het Oostzanerveld te onderhouden. De werkgroep Oostzanerveld wordt voortvarend ondersteund bij de uitvoering van het actieprogramma.
b. Recreatie in het Oostzanerveld alleen op zeer beperkte schaal.
c. In het Twiske een goede balans tussen recreatie en natuurwaarden.
d. Onderzoek naar het op termijn afschaffen van het betaald parkeren in het Twiske. Wel moeten de slagbomen behouden blijven in het kader van de veiligheid.
e. De gemeente moet iets terug doen voor de hondenbelasting die wordt geheven. Daarom is een goed hondenbeleid met poepbakken in elke wijk noodzakelijk.
f. De uitvoeringsparagraaf van de nota dierenwelzijn wordt volgens plan uitgevoerd. Hierin wordt kritisch gekeken naar de grondslag voor de vergoedingen van dierenopvangcentra.

12. Open raadsagenda
a. Het realiseren van een Open Raadsagenda waarbij wisselende meerderheden het democratisch proces kunnen versterken en verlevendigen.


TERUG