Algemene Beschouwingen GroenLinks begroting 2016

Geachte voorzitter,
Vorig jaar in onze beschouwingen en ook in ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven hoe GroenLinks ons dorp ziet. Ook in deze Algemene Beschouwingen wil ik dit nogmaals en graag benadrukken: zelfstandig, groen en sociaal.
Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden.
De brede coalitie van VVD, D66 en GroenLinks is nu een jaar onderweg en voor ons ligt de begroting 2016

Voorzitter,
We hebben de afgelopen jaren stevig moeten bezuinigen. Dat was voor niemand makkelijk. Onze insteek is altijd geweest om hierbij de inwoners van Oostzaan zoveel mogelijk op het persoonlijk vlak te ontzien. Daarnaast willen we, ook in moeilijke tijden, een Groen en Sociaal Oostzaan.
Wij zijn blij dat de gemeente Oostzaan op de goede weg is, zo blijkt ook uit de nationale monitor duurzame gemeenten 2015. Categorieën waarop werd getoetst zijn economie, ecologie en sociaal- culturele factoren. Binnen de groep van gemeenten waar Oostzaan deel van uitmaakt zijn we als beste uit de bus gekomen: zelfstandig, groen en sociaal dus…
Collega Ronner heeft hard gestreden voor vrijstelling van Gemeentelijke Lasten voor diegene die dat hard nodig hebben. Het college wilde dit loslaten, maar middels een amendement en gesteund door een meerderheid van deze raad is het armoedebeleid nu standaard naar 110% gegaan en kan er bij maatwerk tot 120% gegaan worden. We zijn verheugd met dit resultaat.
We zijn ook blij dat wethouder Klinkhamer de structuurvisie Groen heeft aangekondigd en dat daar financiële ruimte in de begroting voor is gereserveerd. GroenLinks ziet ook graag het versneld vervangen van de openbare verlichting door LED verlichting. Dit spaart niet alleen energie, maar ook de Oostzaanse schatkist. Wij dienen daar dan ook een amendement voor in. Daarnaast zijn de zonnepanelen op het dak van scholen en Greep een prima stap van de wethouder. GroenLinks dient ook een motie in om onderzoek te laten doen naar de klimaatbeheersing in de Kunstgreep. Naar onze mening moet daar verbetering mogelijk zijn. Ook voor deze maatregelen geldt: een investering die de energielasten van Oostzaan zal drukken. Oostzaan: Sociaal dus en Groen!

Voorzitter
Vorig jaar hebben wij het college gevraagd om werk te maken van het aanschrijven van eigenaren van percelen in het Oostzanerveld om hun percelen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, schoon te maken. Zoals vorig jaar ook gemeld is een motie van soortgelijke strekking reeds door de gehele raad aangenomen op 29 oktober 2012.
Wij horen graag van de wethouder hoe de stand van zaken is op dit moment. Zijn de eigenaren aangeschreven? Is er verbetering in het schoonmaken door particuliere eigenaren? Zo niet, gaat er verder handhavend opgetreden worden?
Rond de hoogspanning is er weinig nieuws geweest dit jaar. Kan de wethouder ook kort aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. de hoogspanning? Is er een uitkoopregeling of een alternatieve oplossing?
Het is duidelijk dat ’t Twiske in financieel zwaar weer zit. Toch blijven wij benadrukken dat grootschalige recreatie niet de oplossing is. De opbrengst is zeer ongewis en de overlast voor mens en natuur kan erg groot zijn. Een goed voorbeeld zijn de evenementen. Via een amendement hebben wij geprobeerd om de bezoekersaantallen te limiteren en het aantal grote evenementen te beperken. Helaas stemde alleen het CDA hiermee in. De andere partijen zien kennelijk meer ruimte voor grootschalige evenementen in het Twiske. Wij zullen ons daartegen blijven verzetten.

Voorzitter,
Zoals aan het begin van mijn betoog alreeds gezegd hebben wij altijd geprobeerd de inwoners van Oostzaan zoveel mogelijk te ontzien bij de bezuinigingsoperaties. Sinds jaar en dag heeft GroenLinks in zijn programma dat we geen lastenverhoging willen voor de Oostzaanse burger via de OZB. Dat is ook nu weer gelukt. Oostzaan zit op een heel redelijk niveau met de OZB. Landelijk ligt dit onder het gemiddelde en dit willen wij graag zo houden. Ook hebben we voorzieningen, zoals de bibliotheek, in zware tijden overeind kunnen houden.

Voorzitter,
Dit betekent wel dat de bezuinigingen ergens anders vandaan gehaald zijn. Een grote bezuiniging vormde het verminderen van onderhoud van o.a de wegen en het groen. Wij zijn blij dat er nu iets meer ruimte komt om achterstallig onderhoud in te halen. De richting die wethouder Klinkhamer gekozen heeft om in zijn plannen om bij het onderhoud aan de wegen direct de verkeerveiligheid in Oostzaan een zeer prominente rol te geven vinden wij de juiste. Verkeersveiligheid in Oostzaan moet naar een hoger plan. Wij zijn ervan overtuigd dat fietsers hierbij een grote rol kunnen spelen. Meer fietsers en minder auto’s zou de verkeersveiligheid al een stuk verbeteren. Wij roepen de wethouder op om dit gegeven uitdrukkelijk in zijn plannen mee te nemen. Daarnaast zijn we verheugd dat er, weliswaar bescheiden, iets meer financiële ruimte komt voor sport en cultuur. En natuurlijk zoals ook al eerder genoemd, kijken wij uit naar de structuurvisie Groen.

Voorzitter,
Gemeenten zijn sinds dit jaar verantwoordelijk geworden voor inwoners zonder werk en mensen met een arbeidsbeperking. In het kader van de participatiewet moet de gemeente zoveel mogelijk mensen aan het werk zien te krijgen. Dit gaat niet vaneen leien dakje. Zo is de beoogde omvorming van Baanstede bijvoorbeeld mislukt. Inmiddels is de regio verdeeld geraakt over de nieuwe aanpak. Wij verwachten dat wethouder Olij zijn uiterste best gaat doen om de regio weer op een lijn te krijgen, ten gunste van de werkzoekenden en wsw-ers.
Ook de zorg voor jongeren, ouderen en gehandicapten is op het bordje van de gemeente terecht gekomen. Kan wethouder Schaafsma ons zeggen in hoeverre de decentralisatie al gepaard gaat met de nieuwe nabije integrale aanpak? Kan de wethouder ook aangeven in hoeverre de preventieve aanpak zijn vruchten afwerkt , wat het financiële effect is voor de gemeente en vooral voor de kwaliteit en tijdigheid van de dienstverlening? Een integrale aanpak levert een risico op voor de privacy van cliënten. Onze fractie heeft gevraagd om een sluitende aanpak daarvan. Kan de wethouder zeggen wat de stand van zaken is in beleid en uitvoering?

Tot slot voorzitter,
Wij kunnen niet om de actualiteit heen. De stroom mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld die in Nederland aangekomen zijn moeten onderdak, voedsel en andere eerste levensbehoefte krijgen. Ook Oostzaan is gevraagd om crisisopvang voor drie dagen te verzorgen. Natuurlijk steunt GroenLinks het voorstel van het college. Ik begon mijn betoog met de duiding hoe wij Oostzaan zien. Zelfstandig, Groen en Sociaal. Wanneer mensen in nood om drie dagen onderdak vragen in Oostzaan dan zeggen wij natuurlijk ja. Ook dat is een sociaal dorp. Wanneer inwoners gezondheids, financiële of andere problemen hebben dan proberen we te helpen. Wanneer mensen gevlucht voor oorlogsgeweld hier voor drie dagen crisisopvang nodig hebben dan proberen we ook te helpen. Om de woorden van een groot voetballer aan te halen: “da’s logisch’.

Dank u wel voorzitter

TERUG