Kader voor nieuw armoedebeleid

Maandag 8 juni j.l. heeft de raad het kader voor het nieuwe armoedebeleid vastgesteld. Inzet van de gemeente is om meer maatwerk te leveren.
Dit in het kader van de nieuwe wetgeving op  sociaal gebied, de participatiewet.
GroenLinks heeft met een amendement ervoor gezorgd dat mensen die nu recht hebben op een voorziening (mensen met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau) dit recht behouden.
In het voorstel van het college was deze bescherming eruit gehaald. Tegelijkertijd heeft het college door dit amendement de opdracht gekregen om voor maatwerk te zorgen waar mensen een inkomen hebben tussen 110% en 120% van het minimum.
Het  voorstel van GroenLinks werd mede ondertekend door CDA, D66, PvdA en Gemeentebelangen. De VVD stemde helaas tegen.
Ook voor GroenLinks blijft het uitgangspunt dat mensen zoveel als mogelijk proberen aan een betaalde baan te komen. En dat zij daarin door de gemeente worden geactiveerd en ondersteund.
Maar wanneer een betaalde baan niet mogelijk blijkt,  kunnen bewoners een beroep blijven doen op extra (financiële) ondersteuning.

RV 15-19 Startnotitie kantelen armoedebeleid Oostzaan De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 8 juni 2015 Ondergetekenden stellen de volgende tekstuele veranderingen aan te brengen in bovengenoemd raadsvoorstel: Beslispunt 1: De gemeente zal aanvragen in het kader het minimabeleid integraal oppakken en samen met de cliënt werken aan de meest passende oplossing. Hierbij staat (het stimuleren van) eigen kracht en samenkracht centraal. Bij het ontbreken van vereiste eigen kracht kan cliënt een beroep doen op voorzieningen op basis van vastgestelde criteria, waarbij de ondergrens van 110% niet naar beneden wordt bijgesteld. Beslispunt 4: De gemeente trekt samen met de gemeente Zaanstad op in het leveren van maatwerk en kan in voorkomende gevallen indien nodig de algemene bovengrens verhogen tot maximaal 120%. Beslispunt 6: De indieners ondersteunen beleid dat gericht is op stimuleren en ondersteunen van mensen om uit hun armoede situatie te geraken. Doel daarbij is om mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan te brengen. Toelichting: De hier voorgesteld alternatieven beogen het gemeentelijk armoede beleid te versterken waar mensen (nog) niet in staat zijn hun eigen situatie te verbeteren. Tevens wordt door het leggen van een bodem in de voorzieningen het mogelijk risico van willekeur vermeden. Mensen gaan er in dit voorstel dus niet op achteruit. Incidentele verruiming via maatwerk, zoals in Zaanstad, is wenselijk om hogere maatschappelijke kosten te voorkomen. Het maatwerk tot 120% dient in beginsel budget neutraal binnen het Sociaal Domein te worden gerealiseerd. Het College zal in het najaar van 2015 de Raad op dit punt van nadere kwantitatieve gegevens voorzien. Arjen Ronner, namens de fracties van GroenLinks, CDA en D66

TERUG