Oostzaan duurzaamste gemeente in categorie industriegemeente

OOSTZAAN - Op donderdag 10 september zijn in Den Haag de uitslagen en bevindingen van de Nationale Monitor Duurzame gemeenten 2015 bekend gemaakt.
Ten behoeve van deze jaarlijkse monitor worden alle Nederlandse gemeenten op basis van meer dan 109 uiteenlopende factoren en criteria onder de loep genomen. Oostzaan verdient in 2015 de eerste plaats in de categorie “industriële gemeenten van vergelijkbare omvang”. In de landelijke monitor staat Oostzaan op de 16e plaats, van alle Nederlandse gemeenten.
Wethouder Joop Klinkhamer: “Wij zijn als gemeente bijzonder verrast met deze bekendmaking en met de score in de monitor. Het duurzaamheidprofiel dat wordt gewogen in deze monitor bevat duurzaamheidopgaven en –kansen. De monitor geeft inzicht in de positie van Oostzaan, in de grotere regio. De ligging van Oostzaan in de nabijheid van Amsterdam draagt ook bij aan de positieve uitkomst. Inwoners, ondernemers en gemeente spelen goed in op kansen en mogelijkheden en zo dragen wij gezamenlijk een steentje bij aan duurzaam wonen, werken en leven in Oostzaan”.

joop-september-2015

Thema’s
Centrale thema’s in de monitor zijn Ecologisch Kapitaal (milieu en natuur, energie en afval), Economisch Kapitaal (ruimtelijke inrichting, ondernemerschap, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, en human capital), veiligheid (leefomgeving) en hieraan verwant het Sociaal-cultureel kapitaal en samenleving: Kunst, cultuur, wijkgericht werken en bijvoorbeeld ook elk samenspel op het gebied van zorg en welzijn. Lokaal en regionaal. Kortom, de 3 M’s: Mens, Markt en Milieu, voortkomend uit de 3P’s van oorsprong; People-Planet-Profit.

Uitkomsten van de monitor 2015
Vooral op ecologisch en economisch gebied doet Oostzaan het goed. Dit houdt in dat de factoren, van toepassing op milieu, afval, energie, natuur, Co2-reductie en leefomgeving positieve ontwikkelingen hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Initiatieven en projecten vanuit gemeente, ondernemers en inwoners leveren zichtbaar en meetbaar resultaat op. Economisch kapitaal scoort ook goed. Dit uit zich in factoren als percentage werkzame beroepsbevolking en ook hier, resultaten uit duurzame investeringen en initiatieven met meetbaar resultaat, zoals verplaatsen van bedrijven uit de bebouwde kom naar de bedrijventerreinen. Dit levert mede een schoner milieu en een prettigere leefomgeving op. Sociaal-cultureel valt er nog wel iets te winnen, maar ook op dit ‘kapitaal’ scoort Oostzaan bovengemiddeld. Door de economische crisis is merkbaar dat landelijk de score op sociale duurzaamheid terugliepen of stagneerde. Hier liggen dus ook kansen voor Oostzaan, om op door te pakken.

Industriegemeente
De klassering onder industriegemeenten komt voort uit het gegeven dat Oostzaan van oudsher, 11e a 12e eeuw, ontstaan en doorontwikkeld is vanuit de toenmalige regionale bedrijvigheid. Bij de volkstelling van 1960 werkte meer dan 53% van de beroepsbevolking in de industrie. Ook is Oostzaan de bakermaat van supermarktketen Albert Heijn. Een niet genoemde klassering waar Oostzaan ook goed op scoort is ‘New Town’, met woningen die gebouwd zijn na 1985. Dit zijn vaak woningen die minder milieubelastend en meer energiebesparend zijn, dan woningen die gebouwd zijn voor dit jaartal.

Oostzaan en duurzaamheid
Vanuit de duurzaamheidagenda 2014-2017 werkt Oostzaan als gemeente met haar inwoners en ondernemers doorlopend aan speerpunten, zoals particuliere woningverbetering, energiebesparing en afvalreductie.

Projecten en initiatieven
Er wordt met inwoners steeds meer wijkgericht gewerkt ten behoeve van een prettige, veilige en schone leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in diverse projecten om de leefomgeving samen met inwoners schoon en mooi te houden, zoals Opschoondag, Zwerfafvalproject en Boomplantdag. Dit alles ook samen met maatschappelijke organisaties en scholen. Op sociaal en cultureel gebied heeft Oostzaan gekozen voor huisvesting en samenwerking van gemeente, theater en maatschappelijke organisaties in één gebouw, in het centrum. Goed voor ontmoeting, verbinding en samenwerking van alle Oostzaners, inclusief de gemeente als organisatie. De meest recente ontwikkeling op het gebied van bouwen en wonen is deelname aan het Duurzaam Bouwloket en initiatieven voor verdere verduurzaming van de woningvoorraad en energieverbruik van gemeente en inwoners.

Nationale Monitor Duurzame Gemeenten
De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2015 is opgesteld door Telos, verbonden aan het Tilburg Sustainability Center van de Universiteit van Tilburg, en tot stand gekomen onder auspiciën van de Stuurgroep gemeentelijke duurzaamheidsmonitoring. De monitor 2015 meet bij alle 393 Nederlandse gemeenten de ontwikkeling van de drie duurzaamheidkapitalen: ecologisch, sociaal-cultureel en economisch. De monitor kan vanaf 10 september 2015 worden gedownload van
www.telos.nl en www.waarstaatjegemeente.nl.


TERUG