SCHIPHOL WIL AFSPRAKEN OPZEGGEN

Schriftelijke vragen aan college van B&W (10 januari 2015)

Onderwerp:
Openbreken Aldersakkoord door Schiphol

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

In 2008 is tussen Schiphol, de omliggende gemeenten (BRS) en Omwonenden (CROS) een set afspraken en voorwaarden vastgelegd waarbinnen de groei naar 510.000 vliegbewegingen van en naar Schiphol geregeld is, het zgn Alders-akkoord. Uit recente publicaties in de dagbladen blijkt dat Schiphol (opnieuw) wil afwijken van een belangrijke voorwaarde in het Aldersakkoord, de zgn 4e baanregel.
De "vierde baanregel" bepaalt dat Schiphol maximaal 60 x per dag gelijktijdig een 4e baan mag gebruiken.

Schiphol verwacht dat de 4e baanregel de groei beperkt tot 470.000 vliegbewegingen Dit aantal wordt waarschijnlijk in 2017 bereikt. ( in 2014 zijn 435.000 vliegbewegingen gerealiseerd)
Om geplande groei-investeringen veilig te stellen stelt Schiphol de afspraak nu ter discussie.

In een marathon-overleg tussen vertegenwoordigers van de Schiphol, de BRS, provincie en de bewoners (CROS) op 14 januari wordt het knelpunt besproken.De bewoners vertegenwoordigers voorzien forse effecten op de leef-omgeving als de voorwaarde wordt geschrapt of aangepast. De vertegenwoordigers hebben echter geen mandaat om in te stemmen met aanpassing van afspraken in het Alders-akkoord, evt standpunt van de vertegenwoordigers mbt aanpassing heeft als ontbindende voorwaarde de instemming van de achterban.

Mogelijke uitkomsten:
Partijen komen niet tot overeenstemming, Schiphol zegt het akkoord op.
partijen sluiten een nieuw compromis.

Als het Alders-akkoord door Schiphol wordt opgezegd neemt de staatsecretaris het roer over.

  • Is het college door de vertegenwoordigers in BRS geïnformeerd over dit probleem.
  • Zijn de mogelijke gevolgen voor de leef-omgeving voor de regio en specifiek Oostzaan bekend.
  • Welk mandaat heeft de BRS vertegenwoordiging in deze kwestie.
  • Wat is het standpunt van het college.
  • Vindt overleg plaats met BRS en het bewonersplatform over deze kwestie

Welke initiatieven zou de gemeente Oostzaan daarvoor kunnen nemen?

Namens de fractie GroenLinks

TERUG