GroenLinks Oostzaan

Algemene Beschouwing GroenLinks begroting 2019Voorzitter,

Voor ons ligt de sluitende begroting 2019. Een belangrijke voorwaarde om als zelfstandige gemeente te blijven functioneren. GroenLinks vindt het belangrijk dat politiek dichtbij bewoners blijft staan.

Bij het schrijven van deze Algemene Beschouwingen, en zo langzamerhand hebben we enige ervaring, kwam een vraag bij ons naar boven:

Is deze coalitie van GroenLinks en VVD de meest groene ooit in Oostzaan? 

We weten dat het huidige kabinet zich zo noemt, maar daar tekent zich helaas een drama af: meer asfalt (tegen beter weten in), meer vliegen, geen statiegeld op plastic flessen, etc. etc., maar dat laat de vraag voor ons dorp nog wel bestaan; is dit de groenste coalitie? Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken met alle coalities die ons dorp gekend heeft. GroenLinks heeft aan veel coalities meegedaan. In deze coalities hebben, naast sociale zaken, zorg, woningbouw, milieu, vooral een groene gezonde leefomgeving centraal gestaan. Ook in het vorige college hebben wij, samen met VVD en D66, veel gedaan om ons mooie dorp groen te houden. En eerlijk is eerlijk ook vaak steun gekregen van oppositie partijen hierbij. Ik geef een opsomming van de vele voorbeelden die er in deze periode gerealiseerd zijn of in gang zijn gezet:

 • Bijeenkomst sportclubs- met gratis energiescan.
 • Inventarisatie interesse zonnepanelen op scholen (schoolbesturen).
 • Inzet van de ‘datalogger’ in de kunstgreep (verwarming en luchtbehandeling).
 • Plaatsen zonnepanelen op de Greep en de gemeentewerf.
 • Optimalisatie klimaat en energiebesparing de Kunstgreep.
 • Duurzaamheidslessen op scholen.
 • ‘Energybattle’ op scholen.
 • ‘Energybattle’ met ondernemers, gemeente en inwoners.
 • Duurzaam Bouwloket ingericht als gemeentelijk energieloket.
 • Bijeenkomst over duurzaam bouwen en verbouwen voor professionals.
 • Wijkaanpak met maatwerkadviezen.
 • Collectieve inkoop met zonnepanelen en isolatiemaatregelen.
 • Advisering aardgasloos bouwen aan architecten.
 • Ondertekening intentieverklaring aardgasvrij bouwen.
 • Ondertekening intentieverklaring circulair inkopen.
 • WOV bijeenkomst/kennissessie: Hoe als corporatie naar klimaatneutraal.
 • Duurzame Huizenroute.
 • Integrale, regionale bijeenkomsten: Naar aardgasvrije bestaande bouw en nieuwbouw.
 • Opstellen energiemix Oostzaan en energiemix regio Zaanstreek-Waterland.
 • Transitie Visie Warmte.
 • Regionale energiestrategie (RES) is aanbesteed.
 • Advisering bedrijven op energiebesparende maatregelen en opwek van duurzame energie.
 • Aanpak Zwerfafval (n.a.v. motie GroenLinks).
 • Tegen verbreding A8.
 • Verbod oplaten ballonnen (n.a.v. motie GroenLinks).
 • Aangesloten bij statiegeld coalitie (n.a.v. motie GroenLinks).

Natuurlijk zijn deze maatregelen niet met elkaar te vergelijken. Het is rijp en groen door elkaar. Maar deze opsomming maakt duidelijk dat er veel gebeurt is en dat is belangrijk!

Voorzitter

De opgave voor de mensheid om de temperatuurstijging te beperken is alleen maar groter geworden. Na de mondiale Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200 landen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Het nationaal Klimaatakkoord is een uitwerking hiervan en kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990.

Er ligt dus een Klimaatakkoord op hoofdlijnen. De uitwerkingen moet nog komen . De noodzaak om de temperatuur stijging te beperken is echter zo groot dat GroenLinks aandringt op stevige maatregelen. Het klimaatakkoord lijkt, om het voorzichtig te zeggen, nog niet voldoende ambitieus te worden. Wij willen in de gemeente dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en zelf doorpakken en daarbij niet wachten. We hebben nog maar 10 jaar om aan de afspraken gemaakt in Parijs te voldoen. Deze coalitie zet het beleid van de vorige coalitie door en gaan nog stappen verder. Wij zijn blij dat wij hierin in de VVD een betrouwbare en stevige partner hebben. Een grote ambitie is om de gemeente vóór 2040 energieneutraal te maken. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, dat in de vorige coalitie is opgesteld, van de gemeente Oostzaan loopt tot 2019. Volgend jaar zal hier nog uitvoering aan worden gegeven.  Maar om concreet invulling te geven aan de ambitie: Energieneutraal in 2040 wordt momenteel door gemeente en omgevingsdienst hard gewerkt aan een drietal visies en uitvoeringsprogramma's:
 1. Een Transitievisie Warmte met uitvoeringsstrategie naar aardgasvrij in 2050.
 2. Binnen de regio Zaanstreek-Waterland wordt gewerkt aan een Regionale energiestrategie (RES). Deze RES staat in directe relatie tot bovenstaande.
 3. Er wordt gewerkt aan een nieuwe duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma, waarin concreet moet worden wat nodig is om te komen tot een energie neutrale gemeente

Voorzitter

Twee weken geleden publiceerde het Wereld Natuurfonds een schokkend rapport waaruit blijkt dat de wildstand in de wereld dramatisch is teruggelopen. En mede door dit gegeven, denk bv aan het grote belang voor weidevogels, blijft GroenLinks werken aan o.a. bescherming van de Natura 2000 gebieden het Twiske en het Oostzanerveld. Grootschalige evenementen moeten, zoals door de raad, juni 2017, ondersteund, buiten het broedseizoen. Daarnaast blijven wij zoeken naar mogelijkheden van (her) beplanting van struiken en bomen. Dit draagt dan weer bij aan het leefmilieu, maar maakt ook het dorp mooier.

Voorzitter

Het terugdringen van de maximale snelheid in het dorp naar 30 km/h, waar ik eerder aan refereerde, is verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers en goed voor de luchtkwaliteit. Wij willen het liefst dat bij de nieuwe aanbesteding voor het Openbaar Vervoer in Zaanstreek-Waterland gekozen wordt voor elektrische bussen. Wij vragen het college dit ook op te pakken. Ook blijven wij voor een maximum snelheid van 80 km/h op ring en A7/A8. Daarnaast zetten wij ons, met collega fracties in de regio, in voor sluiting van de oude NUON-kolencentrale in Amsterdam-West.
Een van onze terugkerende zorgen is de toenemende overlast van Schiphol. Uit onderzoek van de GGD’s in 45 gemeenten is duidelijk geworden dat er ruim 200.000 mensen hinder ondervinden; veel meer dan aanvankelijk werd aangenomen.
Wij vragen het college om zich, stevig in te zetten om tijdens het overleg met Schiphol te blijven aandringen op het vasthouden aan eerder gemaakte afspraken. Ook vragen wij om in alle overlegorganen, zoals MRA en Provincie, de zorg van Oostzaan over de luchtkwaliteit onder de aandacht te blijven brengen. Gezondheid is tenslotte onbetaalbaar.
Hebben we nu antwoord op de vraag? Is dit de groenste coalitie ooit in Oostzaan. Het maakt niet uit en het is geen wedstrijd. De problemen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, wildstand, insectenstand, etc. etc. zijn zo groot dat we ook op lokaal niveau hard aan de slag moeten en daarbij rekenen we op alle partijen hier in de raad.

Voorzitter

We kijken uit naar de mogelijkheden voor nieuwbouw in Oostzaan. Een belangrijk speerpunt voor deze coalitie. De afgelopen periode is veel in gang gezet en wordt nu nog verder uitgewerkt. Deze periode verwacht GroenLinks de realisatie van zeer duurzame huur- en sociale koopwoningen!
We zijn blij met de toekomstige nieuwe Rietkraag. Wel vragen wij de wethouder omwonenden constant te betrekken bij gesprekken over de inrichting van het terrein en de voortgang.
Ook kijken we met belangstelling uit naar de plannen voor jeugdzorg. Een vraag aan het college; bent u voldoende in contact met de jongeren en wat zijn de mogelijkheden om hun actief te ondersteunen? Is het bv voldoende bij onze jongeren bekend dat zij terecht kunnen bij onze straathoekwerker?
In Oostzaan wordt op eigen initiatief van bewoners en instellingen veel gedaan op het gebied van de zorg. Zo verzorgt de Belbus vervoer voor ouderen en mensen met een handicap. De Stichting Hulpdienst Oostzaan is in Oostzaan een begrip; bewoners kunnen daar terecht voor hulp. GroenLinks vraagt het college om aandacht te blijven besteden aan de positie en ondersteuning van de vrijwilligers en mantelzorgers.
Sport en cultuur dragen bij aan een gemeente waar iedereen graag woont, sport en recreëert. Bewegen is dé manier om gezondheid te bevorderen. Oostzaan heeft een rijk en sportief verenigingsleven.
Verbeteringen en moderniseringen in de dienstverlening van de Bibliotheek blijft een speerpunt, omdat de bibliotheek een belangrijke voorziening is voor de inwoners van Oostzaan.  GroenLinks wil dat de verenigingen en culturele instellingen en initiatieve
en kunnen rekenen op actieve steun van de gemeente.

Voorzitter

Veiligheid gaat niet alleen over het verkeer. GroenLinks heeft oog voor veiligheid in de breedste zin van het woord; denk bijvoorbeeld aan vuurwerkoverlast of te hard varen. Afgelopen jaren hebben we voortgang geboekt op het gebied van de verkeersveiligheid. Grote delen van het Lint worden 30 km wegen en heringericht. Dit gaat de komende jaren gebeuren. Op initiatief van GroenLinks is het meldpunt Vuurwerkoverlast vervroegd opengegaan. Wij roepen inwoners op wanneer zij overlast ervaren dit ook te melden. Alleen zo kunnen we gericht acties ondernemen.

Voorzitter

Tot slot wil ik opmerken dat we toch wel in een bijzondere positie zitten. Het zetelaantal van de 2 coalitie partijen is groot. Binnen de coalitie zijn we ons ervan bewust dat ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wij blijven de samenwerking zoeken met de andere partijen om Oostzaan een mooi en gezond dorp te laten blijven waarin het fijn wonen is.


TERUG