GroenLinks Oostzaan

Het Lentekabinet naar de herfst?

En meer informatie over het Recreatieschap 't Twiske.
Laat ik beginnen met de lezer te verzekeren; GroenLinks Oostzaan is dol op feestjes, maar niet ten koste van natuur. De opbrengsten van de feesten, jaarlijks ruim 1 ton na aftrek van kosten, kunnen dezelfde natuur in het Twiske ook ten goede komen. GroenLinks wil daar duidelijkheid over én alternatieve geldbronnen.Vogels en mensen
Vogelspotters weten het al; als je nesten wilt bestuderen kan je met je auto heel dicht bij komen, maar stap niet uit. Een auto deert hen niet, maar vogels vliegen voorgoed weg van het nest als ze jou zien. Vandaar dat we pleiten voor rust (weinig mensen) tijdens het broeden.Volgens de Vogelbescherming is het een misverstand te denken dat vogels altijd vertrekken bij veel geluid. Zo vind je nesten van Rietzangers naast de snelweg, uilen in de wc’s in recreatiegebieden en broedvogels naast de banen op de vliegvelden.
Het gaat niet goed met de vogelstand in Nederland en ook niet met de vogels in het Twiske.
(https://www.vogelbescherming.nl/…/het-is-drastisch-mis-met-…). Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421.000.000 vogels verdwenen. Dat heeft diverse oorzaken zoals sterke vermindering van insecten (belangrijkste voedingsbron tijdens het broedseizoen), ziektes, roofdieren en het verdwijnen van (rustige) leefgebieden.

Het Recreatieschap het Twiske en de provincie zijn er van overtuigd dat de huidige festivals geen 'significante' schade toebrengen, en dat baseren ze op onderzoek in opdracht van de organisator van het festival. We hebben hier zeer sterke twijfels over. Niet alleen over de kwaliteit en omvang van het onderzoek maar ook doordat we zelf zien dat er elk jaar weer minder nesten lijken te komen in het Twiske. We vragen het Recreatieschap wat hun aanpak is bij de realisatie van de doelen als gesteld in het Natura2000 beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske 2016 - 2021. In hoeverre wijken we van deze doelen af, wat is de huidige stand van vogels en andere dieren, de oorzaken van afwijkingen etc. Meer onderzoek is hier dus van belang.

Wetgeving en Natura2000
Zoals het er nu naar uitziet worden de doelstellingen in het ‘Natura 2000 beheerplan Ilperveld etc 2016 - 2021' niet gehaald. Zelf begreep ik dat de hoeveelheid nesten van de Roerdomp, Rietzanger, Bruine Kiekendief en Snor zijn verminderd de afgelopen jaren. Dat vraag om maatregelen van het Recreatieschap zoals bijvoorbeeld het effectiever en gerichter afschermen van broedgebieden tijdens het broedseizoen (net als bij de Oudekerkerplas). Of minder populaire maatregelen; van Het Lentekabinet naar Het Herfstkabinet. En onderzoek: Waar broeden en foerageren de Natura2000 dieren nu? Wie bedreigen ze? Hoeveel vossen bijvoorbeeld, zijn er in het Twiske? Eén vos kan een broedgebied van 25 hectare weide kansloos maken en heeft geen natuurlijke vijanden. Kortom, hoe pakken we dit probleem aan?e vergunningen terecht zijn, gezien de impact op de natuur in en om het festivalterrein.

Ten slotte
We krijgen ook vragen over waarom wij als GroenLinks Het Lentekabinet nog niet naar de herfst hebben doorverwezen. Een heel lang verhaal kort; wij willen dit feest ook heel graag buiten het broedseizoen, maar daar gaan we niet over. Recreatieschap Twiske kent een bestuur, waar 10 gemeenten en de provincie besluiten wat er met ons natuurgebied gebeurt. Oostzaan ‘levert ‘ 1 wethouder, net als de andere gemeenten. Oostzaan en Landsmeer dragen het minst bij en worden door andere participerende gemeenten onder druk gezet meer te ondernemen in het Twiske wat geld moet opleveren. Vanuit GroenLinks zoeken we regelmatig contact met partijgenoten van de betrokken gemeenten en vragen we andere politieke partijen hetzelfde te doen, om het belang van de natuurwaarden van het Twiske te onderstrepen.
Mocht je vragen hebben of suggesties, schroom niet ons een bericht te sturen.

Namens GroenLinks Oostzaan,
Annemarie van Duijnhoven

TERUG