GroenLinks Oostzaan

Bijgaande zienswijze heeft GroenLinks ingediend tegen uitbreiding van de nachtvluchten Schiphol. Deze uitbreiding geeft Schiphol niet alleen mogelijkheden voor meer nachtvluchten maar zet ook eerder gemaakte afspraken van de Alderstafel overboord.

Geconstateerde fouten in het besluit: zie reactie
Wat is over het hoofd gezien:
Milieu-effect-rapportage (MER) ontbreekt, duidelijk handhaafbare afspraken / -maatregelen tot compensatie- en beperking van de toename van nachtrustverstoring ontbreken, reeds gemaakte afspraken mbt. hinderbeperking zoals CDA-nadering worden ingetrokken, bestaande afspraken rond het max. aantal nachtvluchten worden met voeten getreden. (29000)
De afspraak dat na 2020 groei en afname van hinder volgens het 50/50 principe dient plaats te vinden.
Het economisch effect van de toename van slaapgebrek bij vele omwonenden door afnemende concentratie en prestaties en toename van gezondheidsklachten/- verzuim.


Zienswijze/reactie:
Geachte heer/mevrouw,

hierbij onze zienswijze over het voorgenomen besluit "tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol".

Wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen van het voorgenomen besluit met betrekking tot:
• ernstige toename van geluidshinder, met name de gevolgen daarvan voor de nachtrust,
• het effect op het woongenot en dierenwelzijn,
• de toename van binnendringende lucht-verontreinigingen bij geopende slaapvertrek-ramen, met name (ultra)fijnstof en stikstofoxiden,
• de noodzaak tot geluid-isolatie van bestaande- en nieuwbouw.
• alsmede de toename van gezondheids-risico's en risico's van calamiteiten door nachtelijk vliegverkeer voor omwonenden in een straal van 50 km rond Schiphol
Wij zijn van mening dat de grenzen van de gezondheidseffecten als gevolg van de luchtvaart op de locatie Schiphol zijn bereikt en zelfs zijn overschreden en vinden dat er een algeheel plan voor Schiphol zou moeten komen, dat gericht is op spoedige consolidatie van de luchtvaartsector waarbij de focus gelegd wordt op kwaliteit in plaats van kwantiteit, inclusief een traject dat uiteindelijk inzet op afname van de gezondheidseffecten per individu in combinatie met het ontwikkelen van een breed scala van bestaande en toekomstige alternatieven, waaronder:
• het ontwikkelen van een belastingregime waarin internationale treinverbindingen kunnen concurreren met het vliegverkeer,
• het ontwikkelen van aantrekkelijke recreatie mogelijkheden in eigen land als alternatief voor een vliegvakantie en
• het verleggen van de focus op een point-2-point netwerk waardoor overstap vluchten sterk afnemen.

In het bijzonder vragen wij aandacht voor de hinder tijdens nachtvluchten: De geluidshinder van deze vluchten is schadelijk voor onze gezondheid. Het verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, hartaanvallen, beroertes, diabetes, depressie en obesitas. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat deze hinder de kans op het ontwikkelen van alzheimer verhoogt. Kinderen blijken naast slaapproblemen en hoge bloeddruk ook leer- en geheugenproblemen te krijgen en kunnen daardoor een achterstand oplopen.

Wij zijn teleurgesteld, dat het voorgenomen besluit, geen onderdeel is van een algehele visie op de luchtvaart en dat men zonder dat dit expliciet wordt vermeld de mogelijkheden voor nachtvluchten tracht te verruimen, terwijl de volgens ons noodzakelijke milieueffectrapportage achterwege wordt gelaten. Het besluit schetst een verkeerd beeld, doordat men belangrijke afspraken in de "Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten" intrekt en geen gelijkwaardige nieuwe afspraken daarvoor laat terugkomen. Een belangrijk onderdeel, zoals de strengere grenswaarden voor handhavingspunten, komen daarmee te vervallen, waardoor ook afspraken omtrent de Continous Decent Approach (CDA) die onnodige hinder kunnen voorkomen volgens nieuwe wet niet meer nageleefd hoeven te worden.
Daarnaast wordt een definitie voor "handelverkeer" toegevoegd, wat ook gevolgen heeft om de wijze waarop het totale volume plafond van 500.000 vluchten op Schiphol moet worden geïnterpreteerd, waardoor ook daar een verruiming van eerdere afspraken schuilt. In het voorliggende voorstel is een andere definitie van handelsverkeer opgenomen dan de formulering in de Memorie van Toelichting bij de wet NNHS van 9 maart 2016. Een motivering voor deze wijziging ontbreekt. Een toelichting op de gevolgen van dit verschil tussen soorten vliegverkeer en vliegmaatschappijen voor de berekening van het plafond van in totaal 500.000 vluchten ontbreekt ook, net als een toelichting op het totale aantal vluchten.
In 2012 is in de ORS echter besloten dat verlaagde aantal verder te verlagen naar 29.000 vluchten als compensatie voor niet-geleverde hinderbeperking via CDA's. Dit afgesproken aantal van 29.000 zou nu vastgelegd moeten worden en niet 32.000 zoals de minister voorstelt. Er is geen Milieueffectrapport (MER) voor deze 32.000 nachtvluchten of enige andere berekening van de hinder.

Kortom dit besluit sluit volgens ons niet aan op wat de minister van infrastructuur en waterstaat, mw. drs. C. van Nieuwenhuizen, in de 2e kamer der Staten Generaal heeft beloofd om het vertrouwen van burgers in het dossier luchtvaart terug te krijgen.

We constateren voorts dat afspraken gemaakt aan de Alderstafel een reikwijdte hebben tot 2020 en dat we nu moeten werken aan nieuwe afspraken die voor de periode daarna gelden.

Het voorstel loopt vooruit op de (definitieve) wijziging van het LVB na verschijning van het MER-NNHS. In afwachting van het van kracht worden van de nieuwe wet (Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel) wordt overschrijding van de vigerende wet (Handhavingspunten met Grenswaarden) gedoogd voor zover dat het directe gevolg is van toepassing van het nieuwe stelsel. Tegen de bedoelingen in duurt deze gedoogsituatie inmiddels al 5 jaar. Wegens de ontstane onduidelijkheid worden klachten van omwonenden terzijde gelegd. De rechtszekerheid van belanghebbenden is hierdoor niet gewaarborgd.
Volgens onze zienswijze dient men daarvoor eerst een visie te formuleren, om te komen tot nieuwe afspraken, in welke visie men niet meer de groei van Schiphol centraal stelt maar de kwaliteit van de luchtvaart, de leefbaarheid van de gebouwde omgeving en de aanpak van de klimaatproblematiek. Dit zou de visie moeten zijn voor breed gedragen toekomstige afspraken.

Voorts hechten we waarde aan juiste informatievoorziening en naleving van gemaakte afspraken. In dit kader constateren wij dat rekenmodellen vaak niet aansluiten op de praktijk, en verder blijkt dat beloftes tot hinderbeperking zoals via slimme routes, geluidsarme landingen, afname van nachtvluchten en stillere vliegtuigen niet worden nagekomen.


Wij wijzen het voorgenomen wetsvoorstel zodoende af.

TERUG