Waar gaan we ons voor inzetten

De Oostzaanse gezondheid loopt gevaar doordat ons dorp op de derde plaats in Nederland staat wat betreft de concentratie fijnstof die door het verkeer op de A8 geproduceerd wordt. De 2e Coentunnel zal de concentratie fijnstof doen toenemen. GroenLinks heeft Rijkswaterstaat dringend verzocht om maatregelen te nemen, zoals luchtschermen, om onze gezondheid veilig te stellen en zal alles doen om dit blijvend onder de aandacht te houden!
Oostzaners beschermen tegen straling van de
hoogspanningsmasten. We willen de hoogspanningmasten naar het Noordzeekanaal verplaatst hebben.
Meer bomen planten in het dorp om de
luchtkwaliteit te verbeteren.
Een parkeerverbod en een
betere verkeersregulatie bij de scholen om aan de huidige onveilige situaties snel een einde te maken.
De fiets als vervoermiddel aantrekkelijker maken. We pleiten daarom voor
veilige fietsroutes buiten het druk bereden lint om. Veiliger, efficiënter en beter voor het milieu!
Verder willen we snel een fietspad langs de A8 vanuit de Stationstraat naar Kerkstraat.
Het Oostzanerveld is aangewezen als
beschermd natuurgebied. Om de natuurwaarden te behouden is onderhoud en beheer nodig. We ondersteunen de boeren en vrijwilligers die samen met Staatsbosbeheer dit goede werk doen en willen dat uitbreiden.
Kleinschalige natuurvriendelijke activiteiten in het Twiske die de natuurbeleving ondersteunen.
Het
dorpse karakter behouden bij het vaststellen van nieuwe plannen waarbij Oostzaan niet meer dan 10.000 inwoners gaat tellen.
Het lint blijft zijn
open karakter met doorkijkjes behouden. Er wordt niet gebouwd in de Noord, de Heul en de Haal.
Bij eventuele bedrijfsverplaatsingen alleen bouwen op de reeds bebouwde grond.
Actief stimuleren van
duurzaam en milieu-vriendelijk bouwen; energiebesparende maatregelen voor nieuwe én bestaande woningen.
Voor Oostzaners herkenbaar WMO loket en voorzieningen waardoor een ieder naar buiten kan en in ons dorp mee kan doen.·Continueren en versterken van het jongerenwerk zoals Luilak ontbijt, straathoekwerk. Plaatsen creëren voor de jeugd waar ook andere mensen gebruik van kunnen maken.
Ondersteunen van Oostzaanse bedrijven door een goed ondernemersklimaat.
Een
sociaal beleid, waarbij steeds minder mensen aan de kant hoeven te staan.
Het verenigingsleven voor iedereen toegankelijk houden. B.v. intensieve samenwerking tussen onderwijs en verenigingen.
Oostzaanse
jongeren en starters de kans geven in het dorp te blijven wonen door betaalbare woningen.
De Noorderschool wordt gehuisvest in een eigentijds, betaalbaar gebouw op een passende schaal.
Voortgaan met ons centrum nog mooier maken door een mix van wonen, winkelen en ontspannen. Uitbreiding van de vrijdagmarkt.
Een
bestuurlijk zelfstandig Oostzaan, waar we als Oostzaners zelf de dienst uitmaken.
Dit alles willen we bereiken binnen een gedegen financieel plan.


U hebt nu een idee wat we bereikt hebben en waar we naartoe willen. Aarzel niet en geef ons uw stem om dit werk verder uit te voeren.