GroenLinks Oostzaan

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018–2022 GROENLINKS OOSTZAAN

GroenLinks komt sinds haar oprichting op voor de belangen van de bewoners van Oostzaan en heeft bijna dertig jaar bestuurservaring in Oostzaan en heeft ook deelgenomen aan diverse coalities. GroenLinks is geworteld in de Oostzaanse samenleving. In de loop der tijd is er veel veranderd, maar dat geldt niet voor de uitgangspunten van GroenLinks in Oostzaan: een zelfstandig, groen en sociaal Oostzaan.

Oostzaan blijft zelfstandig
De politiek moet dicht bij de bewoners staan en daarom moet Oostzaan zelfstandig blijven. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden. Wij kiezen voor het behoud en de modernisering van voorzieningen zoals de bibliotheek en sporthal. Samenwerken met andere gemeenten, zoals dat nu al het geval is met de gemeente Wormerland, garandeert onze onafhankelijkheid en betekent gedeelde ambtelijke kosten en meer kwaliteit. Een solide bestuur is van groot belang om die zelfstandigheid te kunnen behouden. GroenLinks heeft bewezen een solide bestuurder te zijn die een gezonde financiële huishouding als voorwaarde ziet.

Gemeentefinanciën
De gemeentelijke financiën zijn op orde met een goede algemene reserve. Dit moet zo blijven; zelfstandigheid is alleen mogelijk met een gezonde financiële huishouding.
De mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven zijn beperkt; de grondexploitaties (verkoop van gronden) van de bedrijventerreinen zijn afgesloten, waardoor er op dit vlak geen inkomsten zijn te verwachten. Na de recessie zijn de gemeentelijke inkomsten weer toegenomen, waardoor er enige ruimte zal zijn om te investeren. We willen de bewoners betrekken bij belangrijke beslissingen en samen zoeken naar betaalbare oplossingen.
Om die reden hanteert GroenLinks de volgende uitgangspunten bij haar financieel beleid voor de komende jaren:
 • Extra uitgaven; alleen als hier vaste inkomsten tegenover staan.
 • Algemene reserve alleen inzetten voor incidentele uitgaven.
 • Bewoners betrekken bij belangrijke financiële beslissingen.

Verkeer/veiligheid
Veiligheid gaat niet alleen over het verkeer. GroenLinks heeft oog voor veiligheid in de breedste zin van het woord; denk bijvoorbeeld aan vuurwerkoverlast of te hard varen.
Afgelopen jaren hebben we voortgang geboekt op het gebied van de verkeersveiligheid.
Wie heeft het niet opgemerkt? De aanpassing van de Kerkbuurt, de verlichting van het zebrapad op het Zuideinde en de kattenogen op het wegdek van de Kerkbuurt. De GroenLinks-wethouder Joop Klinkhamer heeft samen met inwoners en andere betrokkenen, zoals de fietsersbond, dit plan uitgevoerd. Door dit overleg is een groot draagvlak ontstaan.
Wij strijden al jaren voor de invoering van een 30 km zone in het dorp. Een belangrijke eerste stap is inmiddels gezet: het centrum van ons dorp is binnenkort een 30. km zone. De komende jaren wil GroenLinks zich verder inzetten voor een 30 km zone voor het hele dorp.
Het blijft belangrijk om voor fietsers en voetgangers goede wegen te faciliteren. Om die reden willen wij een (jeugd)fietsplan in Oostzaan.
We blijven ons inzetten voor goed openbaar vervoer. Mede door onze inspanningen blijft na de opening van de Noord-Zuidlijn (metro) de frequentie van buslijn 392 op hetzelfde niveau. Wij willen goede stallingsmogelijkheden voor fietsen bij de bushaltes.
Onze speerpunten:
 • Uitbreiden van 30 km-zone.
 • Ontwikkelen van een (jeugd)fietsplan voor het gehele dorp.
 • Brede en goed begaanbare trottoirs.
 • Veilige oversteekplaatsen op het Zuideinde en behoud verkeerslicht bij de Kolk.

Het Oostzanerveld

Het Oostzanerveld is een uniek cultuurhistorisch natuurgebied in Europa. Daarnaast is dit gebied voor de steeds zeldzamer wordende weidevogels van levensbelang. Het bepaalt voor een groot deel het groene en open karakter van Oostzaan. GroenLinks vecht al tientallen jaren voor het openhouden, en daardoor behouden, van het Oostzanerveld. GroenLinks heeft meerdere openbare avonden georganiseerd met bewoners, boeren en vogelbeschermers. Zonder het beheer van deze boeren kan het Oostzanerveld niet blijven zoals het is.
GroenLinks Oostzaan heeft eerder bij Provinciale Staten met succes het belang van het Oostzanerveld verdedigd. In 2015 en 2016 is GroenLinks-wethouder Joop Klinkhamer verder gegaan met het opschoningsbeleid (het verwijderen van bosjes en bomen om de weilanden open te houden) van percelen. Deze inzet is van het grootste belang, omdat het Oostzanerveld een Natura 2000-gebied (Europees beschermd natuurgebied) is. De gemeente heeft hierdoor de verplichting om dit natuurgebied te behouden of te verbeteren. Door de inzet van zo’n vijfentwintig vrijwilligers is het bijvoorbeeld gelukt om ruimte terug te winnen voor de weidevogels en veenmosrietlandjes.
GroenLinks wil samen met de inwoners strijden tegen een verdere aantasting van het Oostzanerveld. Er verschijnen steeds nieuwe kapers op de kust zoals de geplande verbreding van de A8 en er zijn zelfs ideeën geweest een rondweg door het Oostzanerveld aan te leggen.
Daarnaast zijn de waterstanden in het Oostzanerveld van cruciaal belang. Het Oostzanerveld kent meerdere waterstanden. GroenLinks pleit voor maatwerk per perceel, zodat we de veen/weidegebieden voor weidevogels in stand kunnen houden en tegelijkertijd de mosrietlanden kunnen stimuleren.
GroenLinks gaat deze actieve aanpak de komende jaren voortzetten.
Ons speerpunt:
 • Realiseren van maatwerk per perceel.
 • Geen aantasting/verkleining van het Oostzanerveld

Gezonde leefomgeving Oostzaan
Door de ligging van Oostzaan tussen A10, A8 en A7 én onder de rook van de oude NUON-kolencentrale, Havengebied West en de routes van Schiphol, heeft Oostzaan veel last van fijnstof. Onderzoeken tonen unaniem aan dat fijnstof gezondheidsproblemen, zoals aandoeningen aan luchtwegen, veroorzaakt. Het resultaat is een kortere levensduur (bron NRC).

Geen verbreding A8
De A8 moet volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden verbreed. Met een verbreding zal er meer fijnstof en koolstofdioxide worden uitgestoten. Bovendien zal er meer geluidsoverlast zijn voor omwonenden. Daarom zijn wij tegen een verbreding van de A8 en blijven wij strijden voor een snelheidsverlaging van 100 naar 80 km per uur.
Een verbreding verkleint mogelijk ook het Oostzanerveld, wat gezien het zeldzame karakter ontoelaatbaar is. (Zie Het Oostzanerveld)
Het is van groot belang de fijnstof te verminderen, omdat de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie van Verenigde Naties) aangeeft dat de Nederlandse norm van 40 mg veel te hoog is. De norm die WHO hanteert is 20 mg. GroenLinks wil meetpunten om de luchtkwaliteit te meten en neemt geen genoegen met alleen berekeningen. GroenLinks is van mening: ‘meten is weten’.
GroenLinks staat voor de volgende maatregelen:
 • Meetpunten om fijnstof en andere schadelijke stoffen vast te stellen.
 • Terugdringen (ultra)fijnstof en roetstof.
 • De snelheid op de A8 en A10 terugbrengen naar 80 km.
 • Het geluidsscherm wijzigen in een luchtzuiverend-en geluiddempend luchtscherm.
 • Het geluidsscherm langs de A8 doortrekken tot het BP-station. De extra verkeersdrukte maakt meer herrie en de aan de westkant geplaatste schermen weerkaatsten het geluid naar Oostzaan.
 • Een filter plaatsen in het afzuigsysteem van de Tweede Coentunnel.
 • Waar mogelijk bomen te planten langs de snelweg, want bomen dempen geluid en halen fijnstof uit de lucht.
 • Het belang van Oostzaners, schone lucht en geluidsoverlast verminderen, constant verdedigen in de overlegorganen over Schiphol. (Zie Schiphol).
 • Minder laagvliegende vliegtuigen (druk uitoefenen i.s.m. omliggende gemeenten en GroenLinks fractie in Tweede Kamer op regering en Schiphol/KLM).
 • Maatregelen nemen (bv milieuzones zoals die bestaan in diverse andere gemeenten) om zwaar vervuilend gemotoriseerd verkeer terug te dringen of te ontmoedigen.
 • Snelle sluiting NUON-kolencentrale Havengebied Amsterdam-West (i.s.m. GroenLinks Amsterdam en GroenLinks fractie in Tweede Kamer).

Het Twiske is geen pretpark
GroenLinks voert al jaren campagne onder de leus: Het Twiske is geen pretpark. Het Twiske is een Natura 2000-gebied (Europees beschermd natuurgebied). Plannen moeten passen binnen de regels die hiervoor gelden. GroenLinks is voor kleinschalige recreatie en sportactiviteiten in het Twiske. Dit moet echter op juiste wijze gecombineerd worden met de prachtige, maar ook zo kwetsbare natuur. GroenLinks wil dus geen vergunningen voor méér grote evenementen dan de afgesproken 3 grote evenementen van 1 dag. En ook geen (grote) evenementen tijdens het broedseizoen: GroenLinks heeft met succes op 10 juli een motie ingediend, waardoor gemeente Oostzaan bij het Recreatieschap Twiske-Waterland pleit geen evenementen “tijdens het broedseizoen” te houden . Voor de exacte motie zie onze website.
Onze speerpunten:
 • Geen evenementen tijdens het broedseizoen.
 • Passende activiteiten op het gebied van sport en recreatie.
 • Geen commercieel pretpark en/of een waterskibaan.

Schiphol
Schiphol blijft groeien, ook als Lelystad Airport geopend wordt.
Een opstijgend groot vliegtuig stoot evenveel fijnstof als 1 miljoen vrachtwagens (bron NRC). Ook blijkt dat Schiphol in zijn berekeningen privéjets en helikopters niet meetelt.(Zie gezonde leefomgeving Oostzaan)
In Lelystad komen, als het plan doorgaat, met name de goedkopere vakantievluchten. De ruimte die hierdoor op Schiphol vrijkomt, zal ingevuld worden met vrachtverkeer. Dit betekent geen vermindering van vliegbewegingen en vrachtvliegtuigen produceren vaak meer geluid.
De overlast van de onvermijdelijke groei komt vooral over Oostzaan. Nu gaan vrijwel alle opstijgende vliegtuigen naar het noorden via de Polderbaan, maar zodra de maximale (uur)capaciteit bereikt wordt, zullen alle toestellen met een oostelijke bestemming via de Zwanenburgbaan over Oostzaan worden geleid. De route loopt weliswaar formeel zuidelijk van Oostzaan, maar dat lukt (nog) niet met alle toestellen. Mede dankzij onze lokale vertegenwoordiger (Rob van der Pol) in het Schipholoverleg is een verbeterproject (microklimaat) op de agenda gekomen. We moeten de komende jaren blijven zorgen voor inspraak bij de betrokken overlegorganen.
Onze belangrijkste doelstelling is:
 • zo min mogelijk vliegtuigen over de woonwijken en scholen in Oostzaan.

Groen in het dorp
Onderzoek wijst uit dat natuur goed is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor het groen in het dorp, denk aan privétuinen of de aanplant van bomen/struiken. Dat is goed voor de luchtkwaliteit, het lokale klimaat en de waterhuishouding. Dit alles wil GroenLinks in samenspraak met de bewoners. Daarnaast is het belangrijk dat er bloemenweides en andere voorzieningen komen voor bijen. Deze belangrijke bestuivers van ons land worden bedreigd. Veel groenvoorzieningen maken de buurt mooier en prettiger om in te wonen. GroenLinks-wethouder Joop Klinkhamer heeft een samenhangende visie geschreven voor een gezond groen dorp (zie voor visie website:
www.groenlinksoostzaan.nl).
Ons speerpunt:
 • Het snel uitvoeren van de vele plannen zoals verwoord in de visie voor een mooi, gezond en groen dorp.

Hoogspanningskabels
Voor GroenLinks blijft straling van de hoogspanning een bron van zorg. Bewoners spreken ons hier terecht over aan en wij zetten dit dus met regelmaat op de agenda. De straling is een moeilijk tastbaar begrip, want we zien het niet en worden er niet onmiddellijk ziek van. Daardoor blijven de noodzakelijke maatregelen uit.
Mede dankzij GroenLinks worden de huizen onder de masten van Tennet opgekocht . Dat is een begin, maar GroenLinks wil dat de hoogspanningskabels uiteindelijk onder de grond geplaatst worden, of desnoods verplaatst naar de A8-route.

Woningbouw / Huisvesting
GroenLinks wil betaalbare woningen gericht op Oostzaanse jongeren en ouderen. Deze woningen moeten duurzamer, zonder gas en energieneutraal. Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee van de toekomstige eigenaar.
Wij realiseren ons dat er beperkte ruimte is om te bouwen in Oostzaan. Ondanks dat blijven we hard zoeken naar geschikte locaties voor jongeren en senioren om te bouwen.
Tiny houses? Graag! Voor jongeren zou dit een goede start kunnen zijn.
De locaties van de voormalige Meyn-fabriek (Klein Twiske), de gemeentewerf en de ‘oude’ bibliotheek locatie zijn opgeleverd. Met de Woningbouw Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) en andere woningbouwcorporaties maken wij prestatieafspraken over energiebesparende maatregelen, zoals betere isolatie en zuinige ketels (zie hoofdstuk over Duurzaamheid).

Huren
Betaalbare en goede woningen moeten voor iedereen beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn nu veel te lang. GroenLinks wil daarom dat meer sociale huurwoningen worden gebouwd en dat de doorstroming wordt bevorderd.
Wij staan voor het dorpse karakter van Oostzaan en zijn dus tegen hoogbouw.
GroenLinks wil de karakteristieke lintbebouwing van Oostzaan behouden. Bouw en verbouw van woningen in het lint moeten stedenbouwkundig aansluiten bij de oorspronkelijke bebouwing wat betreft volume en hoogte. Daarbij zijn de zogenaamde doorzichten van belang voor het open karakter van het dorp. Als we het landelijke karakter in stand willen houden, past daar geen hoogbouw bij. Oostzaan is een dorp en dat willen we zo houden.

Jeugdbeleid
Opgroeien in de huidige tijd kan zeer uitdagend zijn. De wereld om ons heen is complex en verandert snel. Hoe vinden jongeren daarin een gezonde weg? Hoe begeleid je ze als ouders, leraar en trainer? Een mooie toekomst kan in de war worden geschopt door een scheiding van ouders, door het consumeren van te veel alcohol en het gebruik van drugs. In Oostzaan is er gelukkig het Centrum Jong om ouders en jongeren daarbij te ondersteunen. En jongeren kunnen met vragen ook terecht bij ons onvolprezen straathoekwerk (vorm van jongerenwerk).
GroenLinks is blij met deze voorzieningen en blijft doorlopend streven naar verbeteringen en versterking van deze voorzieningen.
In Oostzaan is 16% jonger dan 15 en 28% jonger dan 25 jaar. De Oostzaanse jeugd verdient het dat de gemeente initiatieven, door de jeugd zelf aangedragen, steunt. GroenLinks wil de jeugd stimuleren mee te denken op terreinen die hen aangaan, zoals infrastructuur, sport en cultuur, huisvesting, jeugdzorg en veiligheid. Bijvoorbeeld door gelden beschikbaar te stellen voor culturele, sportieve en recreatieve pop-up activiteiten.
GroenLinks wil een kindvriendelijke openbare ruimte. Een goed voorbeeld is het initiatief dat we genomen hebben om voldoende speelplaatsen in de nieuwe woonwijk Klein Twiske aan te leggen. Voor de iets oudere jeugd zou een nieuwe fietsbrug een snelle en veilige mogelijkheid zijn om bij de groenveldjes in Het Twiske, de sportverenigingen en skatebaan te komen.
Waar overlast door jongeren wordt ervaren, helpt negeren net zo weinig als louter hard aanpakken. Voorkomen speelt hierbij een belangrijke rol. Alternatieve activiteiten, zoals het organiseren van luilaknacht, onderstrepen onze aanpak.
Goed openbaar vervoer is bij uitstek voor jongeren belangrijk: op weg naar school, stappen, studie en werk zijn optimale verbindingen noodzakelijk.

Onderwijs
Basisscholen
GroenLinks wil kansrijk onderwijs met scholen waarin kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen, die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de moderne samenleving. Dat begint al op de basisschool.
GroenLinks streeft naar het verbreden van het aanbod van de basisscholen met bijvoorbeeld kinderopvang, overblijf e.d. Ons ideaal is de basisschool als brede school te laten functioneren waarbij er ruimte is voor huiswerkbegeleiding, sport, kunst en drama en (milieu)educatie.
De huisvesting voor scholieren en leraren is van cruciaal belang. Het gebouw van de Rietkraag is de oudste. Wij stimuleren dan ook de ver-/nieuwbouwplannen van de Rietkraag. Hierbij willen we onderzocht zien of dit gecombineerd kan worden met woningen voor jongeren. Randvoorwaarde is dat het nabijgelegen groen behouden blijft. Daarnaast zien wij graag een klimaatneutraal gebouw gerealiseerd (Zie paragraaf duurzaamheid).
Speerpunt:
 • Realiseren van (ver)nieuwbouw van de Rietkraag.

Zorg
In Oostzaan wordt op eigen initiatief van bewoners en instellingen veel gedaan op het gebied van de zorg. Zo verzorgt de Belbus vervoer voor ouderen en mensen met een handicap. De Stichting Hulpdienst Oostzaan is in Oostzaan een begrip; bewoners kunnen daar terecht voor hulp.
GroenLinks wil deze mooie en zinvolle activiteiten blijven faciliteren. Daarnaast vraagt GroenLinks aandacht voor de positie en ondersteuning van de vrijwilligers en mantelzorgers. Om te voorkomen dat zij het werk van professionals overnemen en zo overbelast raken.

Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat kan prettig zijn voor de een, maar bezwaren opleveren voor de ander, bijvoorbeeld op het gebied van de zelfredzaamheid, eenzaamheid en een mindergeschikte woonomgeving. GroenLinks wil dat er een visie komt op huisvesting voor ouderen. Initiatieven voor nieuwe vormen van samenwonen en samenleven zullen wij van harte ondersteunen.

Wij signaleren een tekortkoming in de zorg. Nederland vergrijst, derhalve neemt het aantal mensen dat overlijdt toe. Sterven in een huiselijke sfeer onder deskundige begeleiding is een voorziening die wij in Oostzaan niet kennen. GroenLinks wil met Evean onderzoeken of een hospice gerealiseerd kan worden.

Sinds een paar jaar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg zoals de thuiszorg. GroenLinks wil dat deze ondersteuning toegankelijk blijft voor iedereen en dat mensen ondanks de bezuinigingen van het rijk, de hulp krijgen die zij nodig hebben.
Wachtlijsten mogen niet voorkomen.

Ook de jeugdzorg is inmiddels de verantwoordelijkheid van de gemeente. GroenLinks is voor zoveel mogelijk preventie. Waar hulp nodig is, mogen jongen hier niet op wachten. GroenLinks wil dat de hulp wordt afgestemd met scholen en jeugdwerk om tot een zo goed mogelijke aanpak te komen,
Onze speerpunten
 • Aandacht voor de positie van vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Realiseren van een Hospice in Oostzaan.
 • Het ontwikkelen van een visie op huisvesting voor ouderen.

Werkgelegenheid en bijstand
Minder regels en meer vertrouwen
Uit onderzoek van het UWV blijkt dat de groep van mensen zonder werk diverser wordt, complexer en lastiger te ondersteunen blijkt. Het gevoel van maatschappelijk onbehagen groeit vooral bij lager opgeleiden en beneden modaal.
In Oostzaan hebben 290 personen WW of bijstand. Daarnaast zijn 370 mensen arbeidsongeschikt (CBS). In Oostzaan zijn er inwoners die langdurig moeten leven met een minimum inkomen. De groep inwoners met complexe schulden is toegenomen.
GroenLinks wil dat iedereen in Oostzaan naar vermogen kan meedoen, via betaald werk en/ of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het de taak van de gemeente om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding.
De regering heeft de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Ons uitgangspunt is: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf, Wij willen af van de onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Zij zouden meer mogen bijverdienen en we willen dat er minder verplichtingen voor hen zijn.. GroenLinks is blij dat we de afgelopen periode de Bijstandsnorm wisten op te rekken tot 110 - 120%, waardoor meer Oostzaners recht hadden op voorzieningen.
Redenen voor GroenLinks om een actief sociaal beleid te voeren.
Onze speerpunten:
 • Maximale benutting van inkomensondersteunende maatregelen en in schrijnende situaties bereid zijn om onorthodoxe maatregelen in te zetten.
 • Ondersteuning op maat voor inwoners met complexe schuldenproblematiek. Dit o.a. in samenwerking met de woningbouwcorporaties en energieleveranciers.
 • Samen met het regionale werkgeversservicepunt en lokale bedrijven optrekken om maximale Oostzaanse werkgelegenheid te realiseren voor werkzoekenden.
 • De gemeente Oostzaan heeft hierbij een voorbeeldfunctie als werkgever.Extra inzet voor plaatsing van Oostzaners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in reguliere bedrijven of via het regionale Participatiebedrijf Werkom. Als dat niet mogelijk is, het realiseren van plaatsen in beschut werk of het realiseren van vrijwilligerswerk.

Werkgelegenheid
De afgelopen jaren hebben we ingezet op het creëren van bedrijventerreinen. Doordat bedrijven uit de kom van het dorp zijn verplaatst, was het mogelijk om woningen te bouwen. Deze oplossing heeft er ook voor gezorgd dat de werkgelegenheid is behouden en zelfs is uitgebreid. De mogelijkheden om dit beleid voort te zetten zijn beperkt. Niettemin willen we proberen, waar mogelijk, deze koers aan te houden. Inmiddels zijn er mogelijkheden voor de firma Voet gerealiseerd.

Daarnaast willen wij met de lokale ondernemersvereniging in gesprek blijven om arbeidsplaatsen te realiseren voor mensen die lastig aan een baan komen.
Onze speerpunten voor de komende vier jaar:
 • Waar mogelijk bedrijfsverplaatsingen realiseren ten gunste van werkgelegenheid en woningbouw.
 • Realiseren van arbeidsplaatsen voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt.

Sport
Sport en cultuur dragen bij aan een gemeente waar iedereen graag woont, sport en recreëert. Bewegen is dé manier om gezondheid te bevorderen. Oostzaan heeft een rijk en sportief verenigingsleven en we streven ernaar dat alle inwoners met grote regelmaat zich zoveel mogelijk op eigen initiatief bewegen, te voet of op de fiets. GroenLinks wil hiervoor voorwaarden scheppen zodat de afstand tot winkels, woon en werk tot ca. 10 km veilig te overbruggen is.
Sport- en culturele verenigingen kunnen op actieve steun rekenen van GroenLinks, waarbij beweging voor kinderen en ouderen prioriteit krijgt. GroenLinks beschouwt het verenigingsleven als het cement van de samenleving. Ten gunste van de continuïteit van de voorzieningen schrijft GroenLinks mee aan een gemeentelijk plan voor het onderhoud en beheer van sportvelden en andere sportgelegenheden zoals de sporthal.
Wij blijven ons hard maken voor:
 • De sporthal van Oostzaan. Een begrip voor sporters in de regio, waar in het hoogseizoen wekelijks ruim duizend mensen elkaar ontmoeten tijdens sport en recreatie. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in het gebouw, waardoor de sporthal weer jaren vooruit kan. De sporthal heeft echter nog steeds geen sluitende begroting. Ook in de toekomst zullen incidentele investeringen nodig zijn. GroenLinks vindt dat de sporthal van Oostzaan ook de komende jaren moet blijven wat ze was; beschikbaar voor verenigingen, scholen en sporters en haar publiek bij sportevenementen mét sportgerelateerde horeca. Om die reden wil GroenLinks de komende periode onderzoeken op welke wijze een duurzame sluitende begroting gerealiseerd kan worden, waardoor het behoud van de sporthal in de toekomst gegarandeerd wordt.
 • De Twiskeweg is opgeknapt waardoor er een mooi sportpark ontstaan is. In het verleden zijn de voetbalvelden van OFC voorzien van kunstgras. Voor de toekomst is het van belang dat we blijven investeren in het sportpark. De komende periode wil GroenLinks onderzocht zien, op welke wijze wij het mooie sportpark in de toekomst kunnen behouden en eventueel verder verbeteren.
Ons speerpunt:
 • Realiseren van een sluitende begroting voor het behoud van de sportvelden en de sporthal.

Cultuur
Op cultureel gebied hebben wij ons ingezet voor:
 • Het multifunctionele centrum De KunstGreep, waar onder andere Belcanto gebruik maakt van een mooie theaterzaal.
 • Steun aan Stichting Theater de KunstGreep en haar vrijwilligers om een aantrekkelijk theaterprogramma te kunnen samenstellen.
 • De huisvesting voor Radio 9 en de bibliotheek.

Verbeteringen en moderniseringen in de dienstverlening van de Bibliotheek blijft een speerpunt, omdat de bibliotheek een belangrijke voorziening is voor de inwoners van Oostzaan.
GroenLinks wil dat de verenigingen en andere culturele instellingen en initiatieven kunnen rekenen op actieve steun van de gemeente, vooral waar het gaat om de toegankelijkheid voor de diverse inwoners van Oostzaan.
Speerpunt:
 • Moderniseren en verbeteren van de bibliotheek

Duurzaamheid en energie transitie
Aardgas is een fossiele brandstof. Hoewel het minder vervuilend is dan bijvoorbeeld steenkool, draagt aardgas ook bij aan het broeikaseffect. GroenLinks vindt dat Nederland en Europa veel meer moeten investeren in energiebesparing en schone energie. Dat is beter voor het milieu, het klimaat en de veiligheid van aardgasgebieden als Groningen.
Vroeg of laat zal het gas onder Nederland op zijn. Het kabinet heeft echter nog niet helemaal bedacht wat we dan moeten gaan doen. GroenLinks vindt dat we de weg vrij moeten maken voor schone energie, zoals wind- en zonne-energie en aardwarmte. Dit is energie die niet opraakt en die veilig is voor de leefomgeving.
Wij willen investeren in schone energie, (schoner) openbaar vervoer en energiezuinige woningen.
In het landelijk energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs zijn nationale en internationale doelstellingen en afspraken t.a.v. de energiebesparing en verduurzaming vastgelegd. Dit om opwarming van de aarde te beteugelen en het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas, kolen en aardolie) te beëindigen. In het energie akkoord is vastgelegd dat 14 % van de energiebehoefte duurzaam wordt opgewekt in 2020. De energievoorziening dient in 2050 volledig duurzaam te zijn.
Ook op gemeentelijk niveau zijn veranderingen noodzakelijk om dit te bereiken. GroenLinks maakt zich graag hard deze binnen onze gemeente te verwezenlijken.
Het grootste aandeel in het energiegebruik van Oostzaan hebben woningen. Het naar beneden brengen van het energieverbruik bij woningen en het omschakelen naar duurzame bronnen van energie is zodoende binnen Oostzaan van het grootste belang. GroenLinks wil dat er verder wordt ingezet op het informeren van de bewoners over de wijze, waarop zij zelf hun woningen kunnen verduurzamen en het energie gebruik naar beneden kunnen brengen, afhankelijk van het type woning waarin zij wonen. Dit kan door het aanbrengen van vloer-, dak- en muurisolatie en isolerende beglazing.
Plaatsing van zonnepanelen brengt het gebruik van fossiele brandstoffen naar beneden. Afgelopen 4 jaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest voor inwoners om dit onder de aandacht te brengen en zijn er adviezen gegeven over hoe men de meest doeltreffende maatregelen kan nemen. Hier moet blijvend op worden ingezet.
Voor veel mensen is de financiële investering groot. Op landelijk niveau is het nodig dat maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, worden gesubsidieerd, want dat verlaagt de drempel aanzienlijk. Dit werkt: afgelopen jaren is er veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor zonnepanelen.
Naast particuliere woningeigenaren dienen ook de woningbouwverenigingen zich in te zetten op verduurzaming van woningen. Dit hoeft niet te leiden tot hogere woonlasten voor de huurder wanneer de energielasten omlaaggaan. Het is noodzakelijk dat er prestatieafspraken komen met de woningbouwverenigingen in Oostzaan.
Ook bij nieuwbouw moet duurzaam en milieuvriendelijk bouwen worden gestimuleerd. Onlangs is hier een belangrijke stap gezet. GroenLinks-wethouder Joop Klinkhamer heeft een overeenkomst afgesloten met de gemeenten in de regio om alle nieuwbouwwoningen na februari 2018 op te leveren zonder een gasaansluiting.
Verduurzaming geldt niet alleen voor woningen, maar voor de gehele bebouwde omgeving in de gemeente. Bedrijven moeten net als de gemeente energiezuiniger worden. Afgelopen vier jaar zijn er belangrijke stappen gezet. Er zijn zonnepanelen geplaatst op de Greep en de gemeentewerf. Komende jaren willen wij inzetten op verduurzaming van de Kunstgreep en de schoolgebouwen. Een goede mogelijkheid is deze optie te betrekken bij (ver)nieuwbouw van de Rietkraag. Daarnaast willen dat de openbare verlichting snel overschakelt op ledverlichting.
Verkeer is een grote vervuiler. Binnen Oostzaan wil GroenLinks het gebruik van de auto tegen gaan door betere voorzieningen voor de fietser. Daarnaast is GroenLinks voorstander van plaatsing van oplaadpalen in de openbare ruimte.
Ondanks het groeiend besef dat er nu maatregelen nodig zijn om fossiele energiegebruik te verminderen of te stoppen, zal de opwarming van de aarde doorgaan. Lokaal betekent dat een hogere temperatuur en meer en hevigere neerslag. Om hier beter bestand tegen te zijn is GroenLinks voor een Oostzaans groenbeleid dat hier goed op afgestemd is. Groen helpt voor waterberging, binding van CO2 en maakt de leefomgeving gezonder.
Het beperken van afval speelt ook een belangrijke rol. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer en kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren.
In 2013 is Oostzaan overgestapt van een gedifferentieerd tarief (betalen naar hoeveelheid afval) naar een vast tarief. Sindsdien is het restafval in Oostzaan toegenomen. Onlangs is het besluit genomen om de openingstijden van de gemeentewerf te verruimen. Dit is een goede eerste stap maar niet genoeg.
De komende jaren willen wij ons actief gaan inzetten voor het verbeterd scheiden van afval in Oostzaan. Het realiseren van ondergrondse inzamelcontainers bij de supermarkten is een goede mogelijkheid.
Daarnaast is zwerfafval een hardnekkig probleem. GroenLinks vindt het belangrijk dat er ingezet wordt op vermindering van het zwerfafval en heeft onlangs een belangrijk resultaat geboekt. GroenLinks Oostzaan heeft het initiatief genomen om aan te sluiten bij de statiegeld alliantie die de overheid wil oproepen om statiegeld in te voeren op PET-flesjes en blikjes. Dit initiatief is unaniem door de gemeenteraad van Oostzaan overgenomen.
Onze speerpunten :
 • Regelmatig informeren van inwoners hoe zij zelf hun woning kunnen verduurzamen.
 • Waar mogelijk realiseren van financiële ondersteuning voor duurzaamheidsmaatregelen.
 • Prestatieafspraken maken met de lokale woningbouwverenigingen.
 • Vervolgen verduurzaming gemeentelijke gebouwen.
 • Openbare verlichting overschakelen naar ledverlichting.
 • Realiseren van ondergrondse inzamelcontainers bij onze supermarkten.

De Omgevingswet
Het duurt nog tot 2021 voordat de Omgevingswet in werking treedt. Toch is het van belang dat wij ons op de wet voorbereiden. Deze wet verbreedt de opdracht aan gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening, Een van de doelen van deze wet is het vergroten van de bestuurlijke ruimte om eigen afwegingen te kunnen maken. Wij willen en zullen deze afwegingsruimte benutten voor het behalen van de doelstellingen van GroenLinks: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.. In voorgaande paragrafen hebben wij al aandacht besteed aan onderwerpen als fijnstof, veiligheid voor fietsers etc.
Een goede omgevingskwaliteit staat voor een aantrekkelijke en mooie leefomgeving en behoud van de identiteit van het dorp. Ook ons gebouwd erfgoed en het dorpse karakter bepaalt onze identiteit. Een duurzame leefomgeving en behoud van onze identiteit zijn onze doelen en met de instrumenten van de Omgevingswet willen we deze doelen behalen.
Wij wachten natuurlijk niet op deze nieuwe wet. Dit is allang ons streven en daar gaan we mee door. Om te beginnen door het ruimtelijk beleid en het welstandsbeleid goed op elkaar af te stemmen en te vereenvoudigen. In het lint, het dorpscentrum en in het landelijk gebied vragen wij van onze burgers bouwplannen om in overeenstemming met de Oostzaanse kenmerken te bouwen. In de buurten die minder typisch Oostzaans zijn kunnen we meer ruimte bieden voor individuele expressie. Deze visie willen wij terugzien in de welstandsnota.
Maar meer is nodig. Graag willen wij aandacht voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. In de Omgevingswet wordt bescherming van de cultuurhistorie verplicht en wij vinden het nu al van belang om erfgoed, landschap, welstand en ruimtelijke ordening in samenhang te zien op weg naar een duurzame leefomgeving met behoud van de Oostzaanse identiteit.
Ons speerpunt :
 • Realiseren van samenhangend beleid ten behoeve van een duurzame leefomgeving en behoud van onze identiteit.

Dierenwelzijn
Dieren hebben recht op een respectvolle behandeling. GroenLinks wil het welzijn van dieren bewaken en verbeteren. Wij willen dat de bestaande nota dierenwelzijn geactualiseerd wordt.
Dierenwelzijn is niet alleen iets voor Den Haag, maar ook voor de lokale politiek. GroenLinks heeft (samen met D66) daarom een nota dierenwelzijn geschreven. Deze nota biedt een eerste aanzet tot beleid op dierenwelzijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om goede voorlichting over het houden van huisdieren, het voorkomen van dierenmishandeling en de opvang van verwaarloosde of gewonde dieren.
In de laatste raadsvergadering van 2017 is de eerste versie van de nota dierenwelzijn geëvalueerd. Dit was een korte evaluatie en zal een uitgebreider vervolg krijgen.
Ons speerpunt
 • Actualiseren van de nota dierenwelzijn

Burgerparticipatie
De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe belangrijk inspraak en meedenken van burgers is. De GroenLinks-wethouder Joop Klinkhamer heeft bijvoorbeeld met verschillende groepen inwoners veelvuldig overlegd om tot een goede invulling van de Kerkbuurt te komen. De komende jaren willen wij de inwoners blijven betrekken met name als het gaat over de directe leefomgeving.

In Oostzaan gaan we met respect met elkaar om.
GroenLinks Oostzaan werkt aan een ontspannen dorp waar een ieder die zich aan de wet houdt zichzelf mag en kan zijn. Samen maken we van Oostzaan een nog mooier en groener dorp!


Kandidatenlijst GroenLinks definitief


Met trots presenteren wij de lijst. De kandidaten lijst is een mooie mix geworden : kandidaten met veel ervaring, jeugdigen en een evenwichtige samenstelling vrouwen en mannen.

Met deze kandidaten zullen wij proberen onze doelstellingen te realiseren in de komende periode.

Kandidatenlijst GroenLinks Oostzaan 2018 – 2022

1.Bert Jongert
Werkzaam bij Max Havelaar. Hij vervulde diverse bestuurlijke functies en is gemeenteraadslid en fractievoorzitter GroenLinks Oostzaan.
2. Cindy de Boer
Inspecteur bij de politie Amsterdam. Geboren en getogen in Oostzaan. Imker. Sinds 2014 lid van de gemeenteraad van Oostzaan.
3. Marja van der Pol - Gase
Marja is al 24 jaar actief voor GroenLinks Oostzaan in de functies van gemeenteraadslid en fractie assistent. Vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Hobby’s zijn bergwandelen, volleybal en schaatsen.
4. Rob Monen
Directeur/bestuurder bij Humanitas Financiële Hulpverlening. Voorzitter van de afdeling GroenLinks Oostzaan. Daarvoor ruim 20 jaar actief als gemeenteraadslid en wethouder.
5. Arjen Ronner
Socioloog en fotograaf. Was werkzaam in het MBO. Vanaf 1990 actief voor GroenLinks waarvan 5 termijnen als raadslid.
6. Joop Klinkhamer
Wethouder Gemeente Oostzaan met de portefeuille duurzaamheid, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Is daarnaast beleidsmedewerker bij de Provincie Noord – Holland.
7. Hester Stroo
Is bioloog en werkt als informatieanalist. Loopt in haar vrije tijd graag met de hond in het Twiske.
8. Annemarie van Duijnhoven
Werkt als zelfstandig (communicatie-) adviseur voor grote organisaties. Sport graag in het Twiske.
9. Stijn Hes
Studeert geschiedenis aan de Universiteit Leiden en zit in de opleidingscommissie van zijn studie.
10. Riekje Boerma
In het dagelijks leven leerkracht op een Amsterdamse basisschool, secretaris van het bestuur van GroenLinks Oostzaan.
11. Suze Vos
Gepensioneerd, al jaren betrokken bij de lokale politiek. Ruime kennis op het gebied van het Sociaal Domein.
12 Raymond Visser
Werkt als hulpofficier van Justitie aan de zsm-tafel van het Openbaar Ministerie. Zijn hobby is honingbijen houden en hij is de webmaster van GroenLinks Oostzaan.
13. Jamie Carton
Is electrial engineer en helpt bedrijven te innoveren op het gebied van duurzaamheid.
14. Arie de Boer
Werkt bij de reclassering. Diverse bestuurlijke functies en actief bij Kiozk.
15. Noah van Dansik
Student rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkzaam als bijlesdocente en oppas.
16. Rob van der Pol
Kwaliteitsmedewerker. Kiesman omgevingsraad Schiphol voor Oostzaan. Actief als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer.
17. Alfons Selie
Docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs in Zaandam.
18. Jelle Bakker
Kuntschilder. Liefhebber van het Oostzaanse landschap. Actief lid van de Oostzaanse gemeenschap.
19. Tonny Taams
Is toneelmeester bij de Stadschouwburg Amsterdam en bestuurslid van de Zoete Inval.
20. Ellen Schaafsma
Is grondstewardess bij Schiphol.
21. Jaap Stroo
Gepensioneerd. Was leraar in het onderwijs.
22. Fred Tiecken
Werkzaam bij Zaan Primair (onderwijs).

Namens het bestuur van GroenLinks Oostzaan

Rob Monen
Voorzitter

TERUG